Dee 149 Psalm

Preis däm Herr Gott! Sinjt to däm Herr Gott en niehet Leet, sien Preis enn dee Heilje äare Fesaumlunk.

Lot Iesrael sikj enn Am freihe dee am jemoakt haft; lot dee Zion Säns froo senne enn äa Kjeenijch.

Lot an sien Nome Preise enn dän Dauns; lot dän to Am Preis sinje met Hoap en Jittoa.

Dan dee Herr Gott haft Fejneaje enn sien Folkj; Hee moakt dee Make straum met dee Radunk.

Lot dee Heilje sikj freihe enn Harlijchkjeit, lot an lud sinje opp äa Bad;

Un lot Gott siene Ea enn äa Hauls senne, un en Schweat fonn Miele enn äare Haunt,

Rach to eewe opp dee Nazione, Strof opp dee Felkja;

äare Kjeenijchs to binje met Kjäde, un äare Odelmensche met iesane Bande;

opp an daut Jerejcht to brinje daut beschräwe es: dit es ne Ea fa aul siene Heilje. Preis däm Herr Gott!