Dee 145 Psalm

En Preis Psalm, fonn Doft.

Ekj woa Die eare, mien Gott, O Kjeenijch, un dien Nome fa emma un emma säajne.

Ekj woa die jieda dach säajne, un ekj woa dien Nome fa emma un emma preise.

Dee Herr Gott es groot un emm groote jepreist to woare, un sien Grootet jeit nijch ut to forsche.

Eene Jennerazion no dee näakjste Jennerazion saul diene Woakje preise, un fonn diene majchtje Woakje räde.

Ekj woa besenne äwa dee harlijche Ea fonn diene Madastijchkjeit, un dee Dinje fonn diene wunndafolle Woakje.

Un dee selle räde fonn dee Macht fonn diene besondre Woakje; un ekj woa räde fonn diene Grootheit.

Dee selle utdrekjlijch räde fonn dien grootet Goots, un dee selle sinje fonn diene Jerajchtijchkjeit.

Dee Herr Gott es jnädijch un erboarment, langsom to Oaja, un haft grootet Erboarme;

Dee Herr Gott es goot to aulem; un sien leeftoljet Erboarme es äwa aul siene Woakje.

10 Aul diene Woakje selle die danke, O Herr Gott, un diene Heilje selle die säajne.

11 Dee selle räde fonn dee Harlijchkejit fonn dien Kjeenijchrikj, un fonn diene Macht räde;

12 Siene Macht bekaunt to moake to dee Mensche Säns; jo, dee harlijche Madastijchkjeit fonn siene Kjeenijchrikj.

13 Dien Kjeenijchrikj es en Kjeenijchrikj bott aule Eewijchkjeite; un dien Harsche enn aule Jennerazion un Jennerazion.

14 Dee Herr Gott helt aul dän opprejcht dee faule, un häft aule opp dee dol jeboage sent.

15 Aule äare Uage hope opp die; un du jefst dän Äte to rajchte Tiet.

16 Du moakst diene Haunt op un deist aule läwendje Dinje tofräd stale.

17 Dee Herr Gott es Jerajcht enn aul siene Wäaj, un leeftolijch enn aul siene Woakje.

18 Dee Herr Gott nodat sikj to aule dee Am aunroope enn Woarheit.

19 Hee woat dän äa Janke felle dee Am ferjchte, un Hee woat dän äa schriehe heare un dän rade.

20 Dee Herr Gott bewoat aul dän dee Am leef habe, oba Hee deit aul dee Besse fenijchte.

21 Mien Mul saul däm Herr Gott sien Preis räde; un aulet Fleesch saul sien Heilje Nome säajne fa emma un emma.