Dee 13 Psalm

To daen Haupt Musikaunt, en Psalm fonn Doft.

Woo lang woascht du fonn mie fejäte, O Herr Gott? Fa emma? Woo lang woascht du dien Jesejcht fonn mie festäakje?

Woo lang saul ekj Rot näme enn miene Seel, un jieda Dach Trua ha enn mien Hoat? Woo lang saul mien Fient fäajetrocke woare fer mie?

Kjikj! Jeff mie Auntwuat, O Herr Gott, mien Gott. Doo miene Uage oppdache, daut ekj nijch ennschlop emm Doot;

Daut mien Fient nijch meteemol sajcht: "Ekj ha jewonne äwe am," un miene Fiend sikj freihe wan ekj fescheddat sie.

Oba ekj ha enn dien Erboarme Toofetruehe jehaut; mien Hoat woat sikj freihe enn diene Radunk.

Ekj woa to däm Herr Gott sinje, wiels hee mie beloont haft.