Dee 122 Psalm

En leet fonn nehejcht gone.

Ekj freid mie aus see to mie säde: "Well wie no däm Herr Gott sien Hus gone."

Onnse Feet selle enn diene Paute stone, O Jerusalem.

Jerusalem es ne Staut dee soo jebuet es daut dee toop paust ;

Wua dee Jeschlajchte han gone, däm Herr Gott siene Jeschlajchte; fa daut Iesrael Zeijchnis; Dank to jäwe to däm Herr Gott sien Nome.

Dan dee Jerejcht Troone sent doa bestädijcht, Doft sien Hus siene Troone.

Doot bäde fa Fräd fa Jerusalem; dee die Leef habe selle Woolhabent senne.

Mucht Fräd enn diene Wenj senne, Woolhabent enn diene Torme.

Omm miene Breeda un Komrode äare haulwe woa ekj nu sjae: Fräd met junt,

Ekj woa dien Goots seakje wäajen däm Herr Gott, onns Gott, sien Hus.