Dee 121 Psalm

En leet fonn nehejcht gone.

Ekj woa miene Uage nehejcht häwe no dee Boaj; fonn wua saul miene Help kome?

Miene Help kjemt fonn däm Herr Gott, dee de Himmels un dee Ead muak.

Hee woat nijch erlaube daut dien Foot jleppe sull; dee die bewoat, woat nijch schlope.

See, dee Iesrael bewoat, woat nijch schlope!

Dee Herr Gott es dien Bewoara; dee Herr Gott es dien Schaute aun diene rajchte Haunt.

Dee Sonn woat die nijch stäakje bie Dach, uk nijch de Mon bie Nacht.

Dee Herr Gott woat die bewoare fonn aulet Beeset; Hee woat diene Seel bewoare.

Dee Herr Gott woat dien rut gone un dien enenn kome bewoare; fonn nu aun un wieda bott enne Eewijchkjeit.