Dee 120 Psalm

En leet fonn nehejcht gone.

Ekj roopt däm Herr Gott aun enn mien Trubbel, un Hee head mie.

O Herr Gott, rad mien Seel fonn Leppe dee leaje, fonn ne Tung dee Lest rät.

Waut saul to die jejäft woare, oda waut saul to die toojelajcht woare, O faulsche Tung?

Schoapa Fiele fonn dee Majchtje, met Bassemboom Kole!

Wee es mie daut ekj enn Mesech won; ekj won mank dee Kedar Tselte.

Miene Seel haft lang bie sikj selfst jewont, met däm dee Fräd haust.

Ekj sie fa Fräd; oba wan ekj räd, sent see fa Kjrijch.