Dee 119 Psalm

Aleth

Jesäajent sent dee Opprajchte enn dän Wajch, dee enn däm Herr Gott sien Jesats waundle.

Jesäajent sent dee, dee siene Zeijchnisse hoole, dee Am met daut gaunset Hoat seakje.

Dee doone uk nijch Onnjerajchtijchkjeit wirkje; dee waundle enn siene Wäaj.

Du hast aunjekommendeat sorjfeltijch diene Fäaschrefte to hoole.

O daut miene Wäaj bestädijcht weare diene Jesatse to hoole.

Dan wudd ekj mie nijch schäme brucke, wan ekj aul diene Jeboote bekjikje doo.

Ekj woa die danke met en opprejchtjet Hoat, enn daut leare fonn dee Jerejchte fonn diene Jerajchtijchkjeit.

Ekj woa diene Jerejchte hoole; doo mie nijch gaunsungoa felote.

Beth

Derjch waut saul en junja Maun sien wajch rein moake? Doaropp Oobacht jäwe no dien Wuat no!

10 Ekj ha die jesocht met mien gaunset Hoat; lot mie nijch wajch waundre fonn diene Jeboote.

11 Ekj ha dien Wuat enn mien Hoat bewoat, soo daut ekj nijch jäajen die sindje wudd.

12 Jesäajent best du, O Herr Gott, doo mie enn diene Jerejchte unjarejchte.

13 Ekj ha fonn aul diene Jerejchte ut dien Mul jerät met miene Leppe;

14 Ekj ha mie jefreit enn dän Wajch fonn diene Zeijchnisse meeha aus aulet Hab un goot.

15 Ekj woa diene Fäaschrefte derjch denkje, un woa acht jäwe opp diene Wäaj.

16 Ekj woa mie fejneaje enn diene Jerejchte, un ekj woa dien Wuat nijch fejäte.

Gimel

17 Jeff dien Deena daut ekj läwe mucht, un ekj woa dien Wuat hoole

18 Moak miene Uage op un ekj woa wunndafolle Dinje seene enn dien Jesats.

19 Ekj sie en Framda opp dise Ead; doo dien Aunkommendeare nijch festäakje fonn mie.

20 Miene Seel brakjt fonn daut Felanje fa diene Jerejchte enn jiede Joarestiede.

21 Du hast dee Stollte jedodelt, dee fefluchte dee wajch waundre fonn diene Jeboote.

22 Doo Fäaschmiete un Feachte wajch näme fonn mie; dan ekj ha diene Zeijchnisse jehoole.

23 Helte saute uk un räde jäajen mie; oba dien Deena deit diene Jesatse derjch denkje.

24 Diene Zeijchnisse sent uk mien Fejneaje, miene Rotjäwasch.

Daleth

25 Miene Seel es faust enn daut Stoff; jeff mie Läwe no dien Wuat no.

26 Ekj ha diene Wäaj bekaunt jemoakt, un du deetst mie auntwuate; unjarejcht mie enn diene Jesatse.

27 Halp mie dän Wajch fonn diene Fäaschrefte to festone, un ekj woa opp diene Wunndasch denkje.

28 Miene Seel felt rauf met Trua; moak mie stoakj no dien Wuat no.

29 Nem dän Wajch fonn Leaje wajch fonn mie, un jeff mie Gonnst enn dien Jesats.

30 Ekj ha dän Woarheits Wajch jewält; ekj ha diene Jerejchte emm Jlikje jehoole.

31 Ekj ha mie faust jehoole aun diene Zeijchnisse; O Herr Gott, lot mie nijch to Schaund woare.

32 Ekj woa enn dän Wajch fonn dien Aunkommendeare ranne, dan du woascht mien Hoat groot moake.

He

33 O Herr Gott, doo mie enn dän Wajch fonn diene Jesatse unjarejchte, un ekj woa daut bottem Enj hoole.

34 Jeff mie Festentnis un ekj woa dien Jesats hoole, un daut beoobachte met mien gaunset Hoat.

35 Moak mie enn dee Wäaj fonn diene Jeboote to waundle, dan doarenn ha ekj Fejneaje.

36 Beaj mien Hoat dol no diene Zeijchnisse, un nijch no onnrajchtet Jewennst.

37 Drei miene Uage wajch fonn Nutslooset seene; jeff mie Läwe enn dien Wajch.

38 Moak dien Wuat sejcha to dien Deena dee sikj hanjejäft haft die to ferjchte.

39 Drei miene Schaund wajch dee ekj ferjcht; dan diene Jerejchte sent Goot.

40 See, ekj ha mie no diene Fäaschrefte jesänt; jeff mie Läwe enn diene Jerajchtijchkjeit.

Vau

41 Lot dien Erboarme no mie kome, O Herr Gott, no diene Radunk derjch dien Wuat.

42 Un ekj woa mien Dodla met en Wuat auntuate; dan ekj fetrü enn dien Wuat.

43 Un nem nijch daut Woarheits Wuat gauns ut mien Mul; dan ekj ha jehopt enn diene Jerejchte.

44 Un ekj woa dien Jesats emma hoole, fa emma un emma.

45 Un ekj woa emma enne Wiltnes waundle, dan ekj räd fonn diene Jeboote.

46 Un ekj woa fonn diene Zeijchnisse räde fer Kjeenije, un woa mie nijch schäme.

47 Un ekj woa mie fejneaje enn diene Aunkommendearunje dee ekj leef ha.

48 Un ekj woa miene Henj nehejcht häwe no dien Aunkommendeare dee ekj leef ha; un ekj woa äwe diene Fäaschrefte denkje.

Zain

49 Behool daut Wuat to dien Deena, opp woont du am hope muakst.

50 Dit es mien Troost enn mien Älend; dan dien Wuat haft mie Läwe jebrocht.

51 Dee Stollte habe mie gaunsungoa feacht; ekj ha nijch fonn dien Jesats je-ert.

52 Ekj ha diene Jerejchte behoole fonn jee häa, O Herr Gott, un ekj näm Troost.

53 Schrakj haft mie tohoole jekjräaje doawäajen daut dee Beese dien Jesats felote ha.

54 Diene Fäaschrefte sent mien Leet jewast enn daut Hus fonn miene Piljareis.

55 O Herr Gott, ekj ha dien Nome behoole enne Nacht un ha dien Jesats jehoole.

56 Dit wea to mie jedone, wiels ekj diene Jeboote hilt.

Cheth

57 Dee Herr Gott es mien Aufdeel; ekj ha jesajcht diene Wead to hoole.

58 Ekj socht fa dien Gonst met mien gaunset Hoat; jeff mie Gonst no dien Wuat no.

59 Ekj bedocht miene Wäaj un dreid miene Feet no diene Zeijchnisse.

60 Ekj deed mie spoode, un schluad nijch diene Jeboote to hoole.

61 Dee Beese äare Strenj ha mie ommrinjt; ekj ha dien Jesats nijch fejäte.

62 Med enne Nacht woa ekj oppstone die Dank to jäwe wäajen diene jerajchte Jerejchte.

63 Ekj sie en Komrod to aule dee die ferjchte; jo, to dän dee diene Fäaschrefte hoole.

64 O Herr Gott, dee Ead es foll fonn dien Erboarme; doo mie diene Jerejchte leare.

Teth

65 Du hast goot jehaundelt met dien Deena, O Herr Gott derjch dien Wuat.

66 Lea mie goodet Jerejcht un Wissenschoft, dan ekj ha diene Jeboote jejleeft.

67 Fer däm daut ekj Schwearijchkjeite erläwd, erd ekj; oba nu ha ekj dien Wuat jehoole.

68 Du best goot en deist goot – lea mie diene Fäaschrefte.

69 Dee Stollte ha ne Leaj jäajen mie jebrocht; ekj woa diene Jesatse hoole met mien gaunset Hoat.

70 Äa Hoat es soo aus Fat, oone Jefeel; ekj ha Fejneaje enn dien Jesats.

71 Ekj deed Schwearijchkjeite erfoare fa mien Goots, diene Fäaschrefte to leare.

72 Daut Jesats ut dien Mul es bäta to mie aus dusende fonn Golt en Selwa.

Jod

73 Diene Henj ha mie jemoakt un bestädijcht; jeff mie Ennsejcht daut ekj diene Jeboote leare mucht.

74 Soone dee die ferjchte woare mie seene un sikj freiehe; dan ekj ha enn dien Wuat jehopt.

75 Ekj weet, O Herr Gott daut diene Jerejchte rajcht sent; un enn Trüheit deetst du mie strofe.

76 Bitte, lot dien Erboarme mien Troost senne derjch dien Wuat to dien Deena.

77 Lot dien Erboarme no mie kome soo daut ekj läwe mucht, dan dien Jesats es mien Fejneaje.

78 Lot dee Stollte sikj schäme, dan dee ha mie fedreit met Läajes; ekj woa diene Fäaschrefte derjch denkje.

79 Lot soone dee die ferjchte sikj no mie dreihe, un soone dee diene Zeijchnisse weete.

80 Lot mien Hoat oone Schult senne enn diene Fäaschrefte, soo daut ekj mie nijch schäme bruck.

Caph

81 Miene Seel fesinkjt fa diene Radunk, ekj hop enn dien Wuat.

82 Miene Uage fesaje fa dien Wuat, un saje: Waneeha woascht du mie treeste?

83 Dan ekj sie soo aus ne Wienbuddel enn daut Rauk, ekj fejät diene Fäaschrefte nijch.

84 Soo aus waut sent diene Deena siene Doag? Waneeha woascht du dän rejchte dee mie fefolje?

85 Dee Stollte ha Kule jegroft fa mie dee nijch no dien Jesats sent.

86 Aul dien Aunkommendeare es Trü; dee leaje en fefolje mie, halp mie!

87 Dee haude mie meist omjebrocht oppe Ead; oba ekj ha diene Fäaschrefte nijch felote.

88 Jeff mie Läwe no dien Erboarme; un ekj woa dee Zeijchnisse fonn dien Mul hoole.

Lamed

89 O Herr Gott, dien Wuat es fa emma bestädijcht emm Himmel.

90 Diene Trüheit es fonn eene Jennerazion no dee näakjste; Du hast dee Ead jejrint un dee steit.

92 Wan dien Jesats nijch mien Fejneaje wea, dan wea ekj enn mien Trua feschwunje.

93 Ekj woa diene Fäaschrefte niemols fejäte; dan du jeefst mie Läwe doa derjch.

94 Ekj sie dient – rad mie; dan ekj ha diene Fäaschrefte jesocht.

95 Dee Gottloose luade fa mie, mie omm to brinje; ekj woa diene Zeijchnisse bedenkje.

96 Ekj ha en Enj jeseene to aulet Follkomnet; dien Aunkommendeare es butamote Breet.

Mem

97 O woo leef ha ekj dien Jesats! Daut es mien Bedenkje dän Dach äwa.

98 Du moakst mie Weisa aus miene Fiend derjch diene Jeboote, dan dee sent emma bie mie.

99 Ekj ha meeha Weisheit aus aul miene Leara, dan diene Zeijchnisse sent mien Bedenkje.

100 Ekj festo meeha aus dee Oole, dan ekj hool diene Fäaschrefte.

101 Ekj ha miene Feet wajch jehoole fonn aule beese Wäaj, dien Wuat to hoole.

102 Ekj ha nijch wajch jedreit fonn diene Jerejchte, dan du hast mie jeleat.

103 Woo seet sent diene Wead to mien Mülbän! Meeha aus Honnijch enn mien Mül.

104 Derjch diene Fäaschrefte weet ekj; aulsoo dan haus ekj jieda faulscha Wajch.

Nun

105 Dien Wuat es ne Laump to miene Feet, un en Lijcht to mien Stijch.

106 Ekj ha jeschwuare, un ekj doo daut bestädje, diene jerajchte Jerejchte to hoole.

107 Ekj sie seeha betriebt; O Herr Gott, jeff mie Läwe no dien Wuat no.

108 Bitte, O Herr Gott, nem daut frieweljet Opfa fonn mien Mul, un lea mie diene Jerejchte.

109 Mien Läwe es eegol enn miene Henj, un doch fejät ekj nijch dien Jesats.

110 Dee Gottloose ha ne Schlenj fa mie jelajcht, un doch waunde ekj nijch wajch fonn diene Fäaschrefte.

111 Ekj ha diene Zeijchnisse jeorwe fa emma; dan dee sent dee Freid fonn mien Hoat.

112 Ekj ha mien Hoat doahan jeboage diene Jeboote emma to doone bott daut Enj.

Samech

113 Ekj haus twiewlische Jedanke; oba ekj ha dien Jesats leef.

114 Du best miene toofluchts Städ un mien Schilt; ekj hop enn dien Wuat.

115 Wajch fonn mie, jie Beese! dan ekj woa Gott siene Befäle hoole.

116 Doo mie derjch dien Wuat opprejcht hoole, soo daut ekj läwe kaun; un lot mie nijch to schaund jemoakt woare wäajen miene Hopning.

117 Hool mie opprajcht un ekj woa jerat senne; un ekj woa emma no diene Fäaschrefte kjikje.

118 Du hast aul dän dol jetraumpelt dee fonn diene Fäaschrefte erde; dan äa Bedrach es Faulschheit.

119 Du hast aul dee Beese oppe Ead wajch jenome soo aus Schum; soo ha ekj diene Zeijchnisse leef.

120 Mien Fleesch haft jetsettat wäajen diene Forjcht; un ekj ha diene Jerejchte jeferjcht.

Ain

121 Ekj ha daut jerajchtet un rajchtet Dinkj jedone; äwajeff mie nijch aun dän dee mie bedrekje.

122 Sie Sejchaheit to dien Deena fa Goots; lot dee Stollte mie nijch bedrekje.

123 Miene Uage fesaje fa diene Radunk, un fa daut Wuat fonn diene Jerajchtijchkjeit.

124 Haundel met dien Deena no diene Erboarmunk; un lea mie diene Fäaschrefte.

125 Ekj sie dien Deena; halp mie nodenkje un ekj woa diene Zeijchnisse weete.

126 Daut es Tiet daut dee Herr Gott oabeide deit; dee ha dien Jesats jebroake.

127 Ekj ha dien Aunkommendeare leef, meeha aus Golt, soogoa achtet Golt.

128 Soo doo ekj aunerkjane daut aul diene Fäaschrefte rajcht sent; ekj haus aule faulsche Wäaj.

Pe

129 Diene Zeijchnisse sent wundaboa; un soo deit miene Seel dee hoole.

130 Wan diene Wead enenn kome, dan jäwe dee Lijcht, un doone dee Eefacha ennleare.

131 Ekj muak mien Mul op un deed Jesche; dan ekj haud en Felange fa diene Jeboote.

132 Drei die no mie, un jeff mie Gonnst, soo aus enn dän Wajch fonn dän dee dien Nome leef habe.

133 Doo miene Staupe bestädje enn dien Wuat, un lot kjeen Beeset äwe mie harsche.

134 Doo mie rade fonn Mensche äa Bedrekje, un ekj woa diene Fäaschrefte hoole.

135 Moak dien Jesejcht opp dien Deena to schiene, un lea mie diene Fäaschrefte.

136 Riefasch fonn Woat rane fonn miene Uage rauf, dan see hoole nijch dien Jesats.

Tzedd

137 O Herr Gott, Du best Jerajcht, un diene Jerejchte sent rajcht.

138 Du hast Jerajchtijchkjeit fonn diene Zeijchnisse jejäft, un sondaboare Weisheit.

139 Mien Iewa haft mie fetäat, dan miene Fiend ha dien Wuat fejäte.

140 Dien Wuat es rein, un dien Deena haft daut leef.

141 Ekj sie mau kjlien un feacht; ekj doo diene Fäaschrefte nijch fejäte.

142 Diene Jerajchtijchkjeit es fa emma Jerajchtijchkjeit; un dien Jesats es Woarheit.

143 Noot en Seeleangst ha mie jefunge; dien Aunkommendeare es mien Fejneaje.

144 Dee Jerajchtijchkjeit fonn diene Zeijchnisse es eewijch; moak mie daut weete un ekj woa läwe.

Koph

145 Ekj schreajch met mien gaunset Hoat; O Herr Gott, doo mie auntwuate; ekj woa diene Fäaschrefte hoole.

146 Ekj schreajch no die; rad mie, un ekj woa diene Zeijchnisse hoole.

147 Ekj go fer dän Sonn Oppgank un hiel; ekj hop enn dien Wuat.

148 Miene Uage gone fer dee Nacht Wacht, dien Wuat no to denkje.

149 Hea miene Stem derjch dien Erboarme, O Herr Gott; jeff mie Läwe derjch diene Jerejchte.

150 Dee Schowenackje dee mie hinjaraun sent kome dijcht bie, dee sent wiet auf fonn dien Jesats.

151 Du best dijcht bie, O Herr Gott, un aul diene Jeboote sent Woarheit.

152 Ekj ha diene Zeijchnisse jewist fonn jee häa, dan du hast dee fa emma jejrint.

Resch

153 See mien Älend un doo mie rade, dan ekj doo diene Jesatse nijch fejäte.

154 Doo bie miene Sach biestone, un rad mie; jeff mie Läwe no dien Wuat no.

155 Dee Radunk es wiet auf fonn dee Gottloose, dan dee seakje diene Jesatse nijch.

156 O Herr Gott, diene leeftolje Erboarmunje sent groot; jeff mie Läwe no diene Jerejchte.

157 Miene Fefolja un Fiend sent fäl; ekj drei nijch wajch fonn diene Zeijchnisse.

158 Ekj sach dee Feroda un wea besorjcht, wiels see hilde nijch dien Wuat.

159 See woo ekj diene Fäaschrefte leef ha, O Herr Gott; jeff mie Läwe no dien Wuat.

160 Dee Somm fonn dien Wuat es Woa, jieda eent fonn diene jerjachte Jerejchte bliewe fa emma.

Schin

161 Helte ha mie oone Uasoak fefoljcht; oba mien Hoat haft dien Wuat jeferjcht.

162 Ekj frei mie enn dien Wuat, soo aus eena dee grootet Raup finjt.

163 Ekj haus un feacht Leaje; oba ekj ha dien Jesats leef.

164 Ekj doo die säwen mol dän Dach preise wäajen diene Jerajchte Jerejchte.

165 Soone dee dien Jesats leef ha, ha groote Fräd; un dee stolpre nijch.

166 O Herr Gott, ekj ha fa diene Radunk jehopt, un ha diene Fäaschrefte jedone.

167 Miene Seel haft diene Zeijchnisse jehoole; un ekj ha dee seeha leef.

168 Ekj ha diene Jeboote un diene Zeijchnisse jehoole; dan aul diene Wäaj sent fer mie.

Tau

169 Lot mien Jeschrejcht no die kome, O Herr Gott; jeff mie Weisheit no dien Wuat no.

170 Lot mien Jebäd fer die kome; rad mie no dien Wuat no.

171 Miene Leppe selle Preis räde wan du mie diene Jerejchte leare deist.

172 Miene Tung saul dien Wuat auntwuate; dan aul diene Jeboote sent Jerajchtijchkjeit.

173 Lot diene Haunt mie halpe; dan ekj ha diene Fäaschrefte jewält.

174 Ekj ha mie jesänt no diene Radunk, O Herr Gott; un dien Jesats es mien Fejneaje.

175 Lot miene Seel läwe un ekj woa die preise; un lot diene Jerejchte mie halpe.

176 Ekj ha je-ert soo aus en feloarnet Schop, seakj dien Deena; dan ekj doo diene Jeboote nijch fejäte.

Bible Gateway Sponsors