Dee 115 Psalm

Nijch to onns, O Herr Gott, nijch to onns, oba to dien Nome jeff Harlichkjeit; fa dien Erboarme, wäajen diene Woarheit.

Wuaromm saje dee Nazione, Wua es nu äa Gott?

Oba onns Gott es enn dee Himmels; Hee haft aules jedone waut Am jefelt.

Äare Aufjetta sent Selwa un Golt, Mensche Henj äare Oabeit;

Dee ha Miela, oba dee räde nijch; dee ha Uage oba seene nijch;

dee habe Uare, oba heare nijch, dee ha ne Näs, oba dee kjenne nijch rikje;

äare Henj, oba dee feele nijch; äare Feet, oba dee kjenne nijch gone; dee räde nijch derjch äa Hauls.

Dee dän moake sent soo aus dee sent, jieda eena deit enn dän fetruehe.

O Iesrael, doo enn däm Herr Gott fetruehe; Hee es äa Help un äa Schilt.

10 O du Oant Hushault, doo enn däm Herr Gott fetruehe; Hee es äa Help un äa Schilt.

11 Jie, dee jie däm Herr Gott ferjchte; doot enn däm Herr Gott fetruehe; Hee es äa Help un äa Schilt.

12 Dee Herr Gott denkjt aun onns, Hee woat onns säajne; Hee woat daut Iesrael Hushault säajne; Hee woat daut Oant Hushault säajne;

13 Hee woat dän säajne dee däm Herr Gott ferjchte, dee Kjliene uk dee Groote.

14 Dee Herr Gott woat meeha to die toolaje, opp die un diene Säns.

15 Du best to däm Herr Gott jesäajent dee de Himmels un dee Ead jemoakt haft.

16 Dee Himmels – dee Himmels jeheare däm Herr Gott, oba Hee haft dee Ead to dee Mensche Säns jejäft.

17 Dee Doode doone däm Herr Gott nijch preise; uk nijch dee dee rauf gone enn daut stellet enenn;

18 Oba wie woare däm Herr Gott säajne, fonn nu aun un fa emma en emma. Preis däm Herr Gott!