Dee 109 Psalm

To dän Haupt Musikaunt. En Psalm fonn Doft.

O Gott fonn mien Preis, sie nich stell;

dan dee Beese äa Mul, un daut hinjalestja Mul es op jäajen mie, dee räde jäajen mie met ne Tung dee jeloage haft.

Un dee deede mie omrinje met Haus Wead; un streede jäajen mie oone Uasoak.

Enne städ fonn miene Leew sent dee miene Fiend; oba ekj sie enn Jebäd.

Un dee laje Beeset opp nie fa goodet; un Haus fa miene Leew.

Stal en beesa Maun äwa am; un lot en Fient bie siene rajchte Haunt stone;

wan am jerecht woat, lot am Bees rut gone, un lot sien Jebäd Sind senne;

Lot siene Doag weinijch senne, un lot sest wäm sien Aumt näme;

un lot siene Säns Weisenkjinja senne, un siene Fru ne Wätfru;

10 Un lot siene Säns emma prachre un waundre, un Äte seakje ut äa Ferinjniedet;

11 lot däm dee Jelt utliehe deit ne Schlenj laje fa aules daut sient es; un lot Framde siene Oabeit plindre.

12 Lot doa kjeena senne dee am Erboarme wiest; un kjeena dee Metleet haft met siene Weisenkjinja;

13 Lot siene Nokome auf jeschnäde senne; lot äa Nome utjelascht woare enn dee foljende Jennerazionen.

14 Lot dee Fodasch äare Gottloosichkjeit behoole senne fer däm Herr Gott; un lot siene Mutta äare Sind nich utjelascht woare.

15 Lot dee emma fer däm Herr Gott senne, soo daut Hee dän äa Jedajchnis fonn dee Ead wajch jenome woat;

16 wiels hee nich behoole deed Erboarme to habe; un deed dee Oame un derftja Fefolje; un dee met en jebroaknet Hoat ombrinje.

17 Jo, am jefoll Fluche, un daut kjeem no am; un hee haud kjeen Fejneaje enn Säajen, daut wia fa am wiet auf.

18 Hee bekjleet sikj met Fluche soo aus met en Rock, un daut kjeem enn siene Dorm enenn soo aus Wota, un soo aus Eelj enn siene Knoakes.

19 Lot daut soo to am senne aus en Rock enn woont hee sikj ennwekjelt, un fa en Gort dän hee emma aun trakjt.

20 Dit es mien Loon fonn däm Herr Gott, un fonn dän dee Beeset räden jäajen miene Seel.

21 Oba Du, O Herr Gott, dee Herr, oabeid met mie omm dien Nome haulwe; rad mie wiels dien Erboarme es goot.

22 Dan ekj sie Oam un derftich, un mien Hoat enn mie es derch jespekjt.

23 Soo aus en Schaute wan daut ut rakjt sie ekj wajch; ekj sie auf jescheddat soo aus ne Heischrakj.

24 Miene Kjneehe stolpre fonn Fauste, un mien Fleesch woat moaga fonn Fatet.

25 Un ekj sie en Aufschu jeworde to an; see kjikje no mie un schedre äare Kjap.

26 O Herr Gott mien Gott, halp mie; rad mie enn dien Erboarme;

27 dan woare dee weete daut dit diene Haunt es, daut Du, O Herr Gott, daut jedone hast.

28 Dee woare fluche, oba Du woascht säajne; dee woare oppstone un sikj schäme; oba dien Deena woat sikj freihe.

29 Lot dän dee mie beschuldje met Schaund bedakjt senne; un sikj bedakje enn äare Schaund soo aus met en Rock.

30 Ekj woa däm Herr Gott seeha danke met mien Mul; Jo, ekj woa Am preise med mank dee groote Menj Mensche.

31 Dan Hee woat to dee Oamen to rajchte Haunt stone; to rade fonn dän dee siene Seel rejchte.