Dee 106 Psalm

Preis däm Herr Gott; jeff Dank to däm Herr Gott dan Hee es goot; dan sien Erboarme es fa emma.

Wäa kaun däm Herr Gott siene majchtje Woakje utdrekjenn, ooda sien Preis heare moake?

Jesäajent sent dee, dee Jerechte hoole; dee Jerajchtichkjeit deit to aule Tiede.

Denkj aun mie, Herr Gott, met daut Gonst fa dien Folkj; O beseakj mie met diene Radunk.;

daut Goodet to seene enn diene Utjewälde; froo to senne enn dee Freid fonn diene Nazion; to juble enn dien Oafgoot.

Wie un onnse Fodasch ha jesindicht; wie sent Gottloos jewast, wie deede Orrajcht.

Oonse Fodasch festunde nich diene Wundasch enn Iejipte; dee behilde nich diene fäl Erboarmunge, un muake die Oajalich bie dän See, bie dän Rooda See.

Oba Hee deed dän rade omm sien Nome haulwe, sien Nome bekaunt to moake.

Un Hee deed dän Rooda see dodle , un dreajd dän opp; un Hee muak dän derjch daut deepet gone, soo aus derjch dee Wiltnis.

10 Un Hee rad dän fonn dän äare Haunt dee an hausste; jo, rad dän fonn dee Fiend äare Haunt.

11 Un daut Wota bedakjt dän äare Fiend, doa wia nich eena äwajebläwe.

12 Donn jleewde see siene Wead; dee sunge sien Preis.

13 see spoode sikj, see fegaute siene Woakje; see luade nich no sien Rot;

14 un dee deede opp earnst leste enne Wiltnis, en deede am proowe enn daut dreajet.

15 Un Hee jeef an äa Felange, oba schekjt Fewäsunk enn äare Seele.

16 Dee deede neide äwa Mooses un Oant sien Loaga, däm Herr Gott sien Heilja.

17 Dee Ead muak sikj op un schlukt Datan opp, un bedakjt Abiram siene Metjlieda.

18 En Fia brend mank äare Metjlieda, dee Flaum deed dee Beese opp brenne.

19 Dee muake en Kaulf enn Horeb, un deede daut jegotnet Bilt aunbäde;

20 Un see endade äare Harlichkjeit to en Bilt fonn en Oss dee Graus äte deit.

21 See fegaute Gott äa Rada dee groote Dinje deed enn Iejipte,

22 Wundasch enn daut Ham Launt; besondre Dinje bie dän Rooda See.

23 Un Hee säd daut dän sull fenicht woare; oba Sien Utjewälda Mooses haud fer Am jestone enn dän Bruch, omm sien Oaja wajch to dreihe soo daut dän nich wudd fenicht woare.

24 Un see deede daut scheene Launt feachte, en jleewde Sien Wuat nich.

25 Un see murrde enn äare Zelte un horchte nich no däm Herr Gott siene Stem;

26 Un Hee deed siene Haunt enne hecht häwe, dän faule moaken enne Wiltnis;

27 dän äa Some uk faule moake mank dee Nazione, un dän to festreihe enn dee Lenda.

28 Dee schloote sikj uk aun met Baal-peor, un aute dee Opfa fonn dee Doode;

29 un deede Am ennoajre met waut see deede; un ne Ploag bruak ut mank an.

30 Donn stunt Finias opp un deed mank staupe, un dee Ploag wort opp jehoole;

31 un am wort daut too jeräakjent fa Jerajchtichkjeit fonn Jennerazion to Jennerazion fa emma.

32 Un dee deede Am ennoajre bie dee Meriba Wotasch, soo daut daut waut schlajchtet wia fa Mooses wäajen an;

33 dan dee deede sien Jeist ennoajre soo daut hee onbesonne räd met siene Leppe.

34 Dee deede daut Folkj nich fenichte soo aus dee Herr Gott to an jesajcht haud,

35 Oba femischte sikj mank dee Felkja un leade dän äare Woakje.

36 Un dee deende äare Aufjetta , un dee weare ne Schlenj to an;

37 jo, dee deede äare Säns un äare Dajchta to dee beese Jeista opfre;

38 Un dee deede Onnschuldjet Bloot fejeete, äare Säns un äare Dajchta äa Bloot, dän see to dee Kanaanieta äare Aufjetta opfade; un daut Launt wia enjesuddelt met daut Bloot.

39 Soo weare see Onrein met äare Woakje, un dreewe Huararie enn waut see deede.

40 Un däm Herr Gott sien Oaja brend jäajen sien Folkj; en Hee deed sien Oafgoot feachte.

41 Un Hee äwajeef an enn dee Fiend äare Henj; un dee an hausste, deede äwa an rejiare.

42 Un äare Fiend deede an bedrekje; un dee deede an deemootje unja äare Henj.

43 Hee deed an fäl mol rade, oba dee stiepade sikj jäajen sien Plon, un fesunke enn äare Sind.

44 Un Hee kjikjt opp äare Noot aus Hee äa Schriehe heare deed;

45 Un Hee docht aun sien Bunt fa an, un deed sefte, no dee Menj fonn siene Erboarmunge.

46 Un Am jaumad daut äwa an wäajen aul äare Jefangenschoft.

47 Rad ons, O Herr Gott onns Gott; un saumel onns toop fonn aul dee Nazione, dien Heilja Nome Dank to jäwe, die enn Pries froo to senne.

48 Jesäajent es Israel äa Herr Gott fonn Eewijchkjeit bott Eewijchkjeit, un lot aul dee Felkja sajen, Amen, Preis däm Herr Gott!