A A A A A
Bible Book List

První Mojžíšova 36 Bible 21 (B21)

Ezauovo potomstvo

36 Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod.

Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Hivejce Cibeona, a Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajotovu.

Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi.

Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata – všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom).

Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír.

10 Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy.

11 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. 12 (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady.

13 Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy.

14 Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach.

15 Toto jsou kmeny Ezauových synů.

Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného: kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenaz, 16 kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady.

17 Synové Ezauova syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy.

18 Synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy.

19 To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny.

20 Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v té zemi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, 21 Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi.

22 Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna.

23 Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam.

24 Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona).

25 Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera.

26 Synové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran.

27 Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan.

28 Synové Dišanovi: Úc a Aran.

29 Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Ana, 30 kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír.

31 Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král:

32 Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

33 Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.

34 Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.

35 Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.

36 Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.

37 Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.

38 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.

39 Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. [a] Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.

40 Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, 41 kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, 42 kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, 43 kmen Magdiel a kmen Iram.

To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců.

Footnotes:

  1. První Mojžíšova 36:39 podle mnoha hebr. rukopisů, Sam a Syr (MT: Hadar); 1.Let 1:50
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes