A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 9 Bible 21 (B21)

Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu.

Navrátilci do Jeruzaléma

Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:

Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho. Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690.

Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova; Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho, syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů – samí vůdcové otcovských rodů.

10 Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, 11 dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; 12 Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova. 13 Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě.

14 Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho; 15 Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova; 16 Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách.

17 Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. 18 Ti až dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. 19 Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. 20 Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův – Hospodin s ním! 21 Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání.

22 Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí [a] Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, 23 aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. 24 Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. 25 Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali. 26 Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. 27 V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat.

28 Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli. 29 Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. 30 Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. 31 Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. 32 Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu.

33 Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí.

34 To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě.

Rod Saulův

35 V Gibeonu bydlel otec [b] Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, 36 jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, 37 Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot. 38 Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.

39 Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. [c]

40 Jonatan měl syna Merib-baala. [d] Merib-baal zplodil Míku. 41 Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. [e]

42 Achaz zplodil Jadu. [f] Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 43 Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.

44 Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.

Footnotes:

  1. První Letopisu 9:22 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)
  2. První Letopisu 9:35 tj. zakladatel
  3. První Letopisu 9:39 týž jako Iš-bošet (2.Sam 2:8)
  4. První Letopisu 9:40 týž jako Mefibošet (2.Sam 9:6)
  5. První Letopisu 9:41 podle Syr, Vul (a Achaz v MT chybí); srov. 1.Let 8:35
  6. První Letopisu 9:42 podle někt. hebr. rukopisů a LXX (MT: Jaru); srov. 1.Let 8:36
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes