A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 12 Bible 21 (B21)

Davidovo vojsko

12 Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul:

V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a Pelet, synové Azmavetovi, Beracha, Jehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský, Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský, Elkána, Jišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci, Joela a Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru.

Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel:

10 V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, 11 čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš, 12 šestý Ataj, sedmý Eliel, 13 osmý Jochanan, devátý Elzabad, 14 desátý Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj.

15 Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce. 16 To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu.

17 Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. 18 David jim vyšel vstříc se slovy: „Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud mě ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ať to Bůh našich otců vidí a soudí!“

19 Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje:

„Patříme tobě, Davide,
jsme na tvé straně, synu Jišaje!
Pokoj, pokoj buď tobě
i tvým pomocníkům pokoj buď –
vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!“

A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků.

20 Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: „Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.“) 21 Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. 22 Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. 23 Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, až z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží.

24 Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida:

25 Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím.

26 Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji.

27 Z Leviho 4 600 mužů 28 včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži 29 a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu.

30 Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do té doby ve službách Saulova domu.

31 Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu.

32 Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem.

33 Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením – muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se má Izrael zachovat.

34 Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci.

35 Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími.

36 Z Dana 28 600 připravených k boji.

37 Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji.

38 Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji.

39 Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem. 40 Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. 41 Jejich příbuzní dokonce až z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes