A A A A A
Bible Book List

První Královská 5 Bible 21 (B21)

Šalomounovo bohatství a moudrost

Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem až k hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život.

Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala:

30 korů jemné mouky,

60 korů hrubé mouky, [a]

10 kusů krmného dobytka,

20 kusů dobytka z pastvin,

100 kusů bravu

a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbež.

Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu až po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví.

Šalomoun měl také 4 000 [b] stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců.

Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěni.

Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. 10 Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i veškerou moudrost Egypta. 11 Moudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana Ezrachejského a Macholovy syny Hemana, Kalkola a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech okolních národech. 12 Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět.

13 Hovořil o rostlinách
od cedru v libanonském pohoří
po yzop u zdi nádvoří.
Hovořil o zvěři a ptácích,
o rybách a také o broucích.

14 Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrost.

Přípravy na stavbu chrámu

15 Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. 16 Šalomoun pak Chíramovi poslal zprávu:

17 „Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. 18 Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. 19 Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu.‘ [c] 20 Prosím, nech tedy pro mě v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci.“

21 Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: „Ať je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu.“ 22 Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď:

„Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. 23 Mí služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři, kde z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr.“

24 Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přání. 25 Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů [d] pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů [e] [f] panenského oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. 26 Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci.

27 Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 28 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím velel Adoniram. 29 Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. 30 Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. 31 Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů. 32 Šalomounovi kameníci je otesávali spolu s kameníky od Chírama a z Gebalu.

Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu.

Footnotes:

  1. První Královská 5:2 celkem asi 5 tun hladké a 10 tun hrubé mouky
  2. První Královská 5:6 podle někt. rukopisů LXX a 2.Let 9:25 (MT: 40 000)
  3. První Královská 5:19 2.Sam 7:12–13
  4. První Královská 5:25 asi 3 250 tun
  5. První Královská 5:25 podle LXX a 2.Let 2:9 (MT: 20 korů)
  6. První Královská 5:25 asi 440 000 litrů
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes