A A A A A
Bible Book List

První Královská 4 Bible 21 (B21)

Správa království

Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem.

Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem; Elichoref a Achiáš, synové Šišovi, byli písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem; Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími; Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem; Achišar byl správcem paláce; Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracím.

Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon a Bet-chanan; 10 Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer; 11 Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; 12 Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a až za Jokmeam; 13 Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu – šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami; 14 Achinadab, syn Idův, spravoval Machanajim; 15 Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí; 16 Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot; 17 Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar; 18 Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín; 19 Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržící. 20 Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes