Add parallel Print Page Options

Ak musíš napomenúť alebo pokarhať staršieho človeka, hovor s ním úctivo, akoby to bol jeden z tvojich rodičov.

K mladším sa správaj ako k bratom, k dievčatám ako k sestrám bez akýchkoľvek bočných myšlienok.

O vdovách

Maj v úcte vdovy, ktoré sú osamelé.

Ak majú deti alebo vnukov, nech sa tí najskôr učia konať vo vlastnej rodine Božiu vôľu, starať sa o svojich príbuzných a odplácať sa svojim rodičom. Tak to chce Boh.

Sú však vdovy, ktoré nemajú nikoho. Všetku svoju nádej upierajú na Boha a svoj čas trávia modlitbami vo dne aj v noci.

Sú však aj také, ktoré sa nazdávajú, že teraz môžu užívať života. Tie sú mŕtve, hoci žijú.

Varuj ich, nech na ne neprichádzajú sťažnosti.

Kto sa nestará o svojich príbuzných, najmä o členov vlastnej rodiny, nemá právo nazývať sa kresťanom. Je horší ako ten, čo Boha vôbec nepoznal!

Službu v cirkvi zveruj iba takým vdovám, ktoré majú viac ako šesťdesiat rokov, boli iba raz vydaté

10 a osvedčili sa vo výchove detí, v pohostinnosti a v ochotnej službe všetkým, čo sú v núdzi a potrebujú pomoc.

11 Mladšie vdovy odmietaj. Niektoré časom podľahnú telesným žiadostiam, zatúžia znovu sa vydať

12 a záväzok k službe rušia.

13 Okrem toho sú aj záhaľčivé, rady vysedávajú na návštevách, klebetia a pchajú nos do cudzích problémov.

14 Myslím, že mladá vdova urobí lepšie, ak sa znova vydá, má deti a stará sa o vlastnú domácnosť. Potom jej nemôže nikto nič vyčítať.

15 Bojím sa však, že niektoré už zišli z Kristovej cesty.

16 Ešte raz opakujem: o vdovy nech sa starajú predovšetkým ich príbuzní a nenechajú ich jednoducho na starosť zboru. Iba tak bude mať zbor dosť prostriedkov, aby sa staral o vdovy, ktoré naozaj nemajú nikoho.

Rôzne rady a pokyny

17 Svedomití pracovníci v cirkvi zasluhujú nielen náležitú odmenu, ale aj úctu. Najmä tí, čo zvestujú Slovo Božie a vyučujú iných.

18 Veď aj Písmo hovorí: Kto pracuje, má nárok na odmenu.

19 Sťažnosti proti starším prijímaj iba na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov.

20 Ale toho, kto sa naozaj previnil, pokarhaj verejne pred celým zborom na výstrahu ostatným.

21 Zaväzujem ťa pred Bohom, pred Pánom Ježišom Kristom i všetkými anjelmi: riaď sa týmto pravidlom, či ide o tvojho priateľa, alebo nepriateľa. Buď vždy dôsledne nestranný.

22 Neprenáhľuj sa, keď niekoho poveruješ službou v cirkvi, lebo ak by neskôr zlyhal, niesol by si vinu na jeho hriechu. A najmä sám sa vyvaruj každého poklesku.

23 Keďže máš slabý žalúdok a často bývaš chorý, namiesto vody pi radšej s mierou víno.

24 Pri posudzovaní ľudí maj na pamäti, že hriechy niektorých ľudí sú zjavné každému, u iných ich však odhalí až deň súdu.

25 Práve tak je to s dobrými skutkami: niektoré sú zjavné hneď, zatiaľ čo o iných ani nevieme. Ale ani tie nezostanú naveky skryté.