Add parallel Print Page Options

Manželstvo a zdržanlivosť

A teraz ešte k ďalším otázkam vášho listu. Ak muž dokáže žiť bez ženy, je mu to na dobré.

Lepšie je však nepreceniť svoje sily a nepodľahnúť pokušeniu s cudzou ženou, preto nech má muž svoju manželku a žena svojho manžela.

Pohlavná túžba je prirodzená a jej naplnenie by si manželia nemali vzájomne odopierať.

V manželstve nemá ani muž, ani žena právo nakladať so svojím telom bez ohľadu na toho druhého.

Preto si vzájomne vychádzajte v ústrety, iba ak po vzájomnej dohode na nejaký čas zachováte zdržanlivosť kvôli modlitbám; potom sa zas odovzdajte jeden druhému, aby ste sa nevystavovali nebezpečným pokušeniam.

Tým samozrejme nikomu manželstvo nenariaďujem, iba vyslovujem súhlas s ním.

Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono.

Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva.

Ale keby im zdržanlivosť pôsobila ťažkosti, nech sa radšej oženia alebo vydajú. Je lepšie sa vydať a oženiť než sa trápiť neukojenou túžbou.

10 Pre manželov však platí jednoznačne (a to nie je môj príkaz, ale Kristov): žena nech neodchádza od svojho muža --

11 a ak už odišla a nechce sa k nemu vrátiť, nech zostane nevydatá. Takisto ani muž sa nesmie rozviesť so ženou.

12 O ďalších problémoch nemám priame pokyny od Pána. Ja by som však radil toto:

13 ak sa stal kresťanom iba jeden z manželov, a ten druhý chce ďalej žiť s ním, nech sa nerozchádzajú.

14 Nemusíte mať strach, že by vaše deti boli nečisté. Viera čo len jedného z manželov má v tomto prípade očistný účinok aj na druhého, neveriaceho, a i na vaše deti.

15 Ale ak neveriaci chce z manželstva odísť, nechajte ho. Nie ste predsa povinní držať sa ho za každú cenu, ako by ste boli jeho otrokom.

16 Či máte nejakú záruku, že ho zachránite, keď odmietnete rozchod?

17 Každý by mal zostať v tom stave, v akom ho zastihlo Božie povolanie. Tak to vysvetľujem vo všetkých kresťanských zboroch.

18 Kto sa napríklad dal podľa židovského spôsobu obrezať, nech ho to netrápi, keď sa stal kresťanom. A kto nebol obrezaný, nemusí sa tomu obradu podrobovať ani teraz.

19 Pre kresťana nie je dôležité, či sa podrobil obradu obriezky alebo nie.

20 Dôležité je, aby plnil Božie príkazy.

Zostaň teda tým, čím si bol, keď si počul Boží volajúci hlas.

21 Zastihol ťa v otroctve? Nič si z toho nerob, otroctvo hriechu je oveľa nebezpečnejšie -- a z toho si predsa vyslobodený. Ani občianskymi slobodami nepohŕdaj, ak ich môžeš využiť.

22 A naopak, ak si slobodným občanom, pamätaj, že Kristus ťa povolal, aby si sa stal jeho otrokom.

23 On ťa kúpil a draho zaplatil. Ako by ťa mohlo zotročiť niečo iné?

24 Nehľadaj teda únik z postavenia, v ktorom si bol, keď ťa Kristus povolal. On je tam predsa s tebou.

25 O nevydatých dievčatách mi Kristus nedal nijaké osobitné pokyny. No keď mi Boh dal vašu dôveru, poviem vám svoju osobnú mienku.

26 Myslím, že s ohľadom na súženia, ktoré sa dajú očakávať, je múdrejšie nevydávať sa.

27 Manželia, pravda, nech sa preto nerozchádzajú, ale slobodní nech sa neponáhľajú do manželstva.

28 Kto sa napriek hroziacemu nebezpečenstvu predsa rozhodne vstúpiť do manželstva, ten samozrejme nehreší, musí však rátať s tým, že mu z toho rozhodnutia vyplynú problémy, a tých by som vás teraz rád ušetril.

29 Hlavne nesmieme zabúdať, že už nemáme mnoho času pred sebou.

30 Tak teda či máš manželku, alebo nemáš, či si smutný, alebo sa raduješ, nedaj sa tým odvádzať od Božieho diela.

31 Využívaj s radosťou všetko dobré, čo ponúka život, ale pamätaj, že z toho nič nepotrvá večne, a neupínaj sa na svet, ktorý dnes je a zajtra nemusí byť.

32 Bol by som rád, keby ste si sami nepridávali starosti. Neženatý môže venovať svoj čas Božiemu dielu,

33 kým ženatý sa musí starať o ženu a rodinu, a tak sa deliť medzi Boha a pozemské veci.

34 Rovnako aj vydatá žena musí dbať o to, aby sa ľúbila mužovi, vyhovela jeho záľubám, musí sa starať o domácnosť. Naproti tomu slobodné dievča a žena, ktorá nemá muža, má skôr možnosť starať sa o krásu ducha, aby sa páčila Bohu.

35 To všetko vám hovorím, aby som vám pomohol, nie aby som vás odradil od manželstva. Chcem vám ukázať, ako slúžiť Pánovi čo najlepšie a čo všetko by vás mohlo od toho odvádzať.

36 Kto si nevie predstaviť život bez manželstva, nech doň vstúpi, nie je na tom nič zlého.

37 Kto však tak dobre ovláda seba, že vie udržať na uzde svoju túžbu a rozhodne sa zostať slobodný, múdro robí.

38 Tak teda oboje je správne, ale to druhé je lepšie.

39 Žena je viazaná vernosťou, kým žije jej muž. Keď ovdovie, je voľná a môže sa opäť vydať, no iba za kresťana.

40 Bude však šťastnejšia, ak to neurobí. To je moja rada a nazdávam sa, že aj ja sa môžem odvolávať na vedenie Božím Duchom.