Add parallel Print Page Options

Výstraha pred modlárstvom

10  Len si, bratia, pripomeňte židovské dejiny! Boží oblak sa vznášal nad všetkými našimi predkami, keď odchádzali z Egypta, a bezpečne ich previedol cez Červené more.

To môžeme pokladať za krst v oblaku a mori a uznanie Mojžiša za ich vodcu.

Všetci sa sýtili tým istým duchovným pokrmom

a všetci čerpali silu z toho istého duchovného prameňa; pili totiž zo skaly, ktorá ich stále sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.

A predsa sa väčšina z nich svojím správaním znepáčila Bohu a našla svoj hrob na púšti.

Nech sa nám stanú výstražným príkladom, aby sme netúžili po zlom.

Preto nebuďte modlármi ako tí, o ktorých sa v knihách Mojžišových píše: Urobili si veľkú slávnosť, jedli a pili a potom tancovali okolo zlatého teľaťa.

Ani sa neoddávajte smilstvu ako niektorí z nich, a za jediný deň ich zomrelo dvadsaťtritisíc.

Nereptajte proti Bohu, lebo za to poslal na Izraelitov jedovaté hady,

10 ani sa nebúrte proti jeho vedeniu -- aj tu nasledoval trest smrti.

11 Vezmite si poučenie z týchto príkladov, lebo koniec sveta je už blízko.

12 Dávajte pozor, najbližšie k pádu je ten, kto si je priveľmi istý sám sebou.

13 Až dosiaľ vás nestihlo nič, čo by človek nemohol uniesť. Boh nesklame vašu dôveru ani v ďalších skúškach; ak ich dopustí, dá vám aj silu vydržať a prekonať ich.

14 Preto, moji drahí, čo najďalej od modloslužby!

15 Hovorím s vami ako s rozumnými ľuďmi.

16 Uvážte sami: Či kalich, ktorý si s dobrorečením vzájomne podávame, neznamená podiel na tom, čo pre nás Kristus svojou krvou vydobyl? A chlieb, ktorý lámeme a spoločne jeme, či neznamená účasť na novom živote, ktorý nám Kristus umožnil obetovaním svojho tela na kríži?

17 Keďže teda jeme jeden chlieb -- nech je nás aj mnoho -- tvoríme aj jedno telo -- telo Kristovo.

18 Pozrite sa len na Židov: tým, že jedia z mäsa obetovaného na oltári, hlásia sa aj oni k Bohu, ktorému ten oltár patrí.

19 Čo tým chcem povedať? Že modla je bohom a mäso obetované modle je niečím viac než obyčajné mäso? Tie veci samy neznamenajú nič.

20 Ale tým obradom vzývajú pohania démonov namiesto Boha, a preto nechcem, aby ste sa na niečom takom zúčastnili.

21 Nemôžete sa predsa súčasne hlásiť k Bohu aj k zlým mocnostiam.

22 Lebo sme vari takí silní, že si nič nemusíme robiť z Božieho hnevu?

Sloboda a ohľaduplnosť

23 Áno, kresťanovi je všetko dovolené, ale nie všetko je užitočné. Všetko je dovolené, ale nie všetko slúži na dobro aj ostatným.

24 Nesmieme sledovať len svoj vlastný záujem, ale musíme dbať predovšetkým na to, čo je dobré pre iných.

25 Teda: čo sa predáva u mäsiarov, pokojne jedzte a nelámte si hlavu, odkiaľ to pochádza.

26 Zem i so všetkým, čo je na nej, patrí predsa Bohu.

27 Aj na návštevách jedzte s pokojným svedomím všetko, čo vám hostiteľ predloží.

28 Keď vás však niekto upozorní, že to či ono jedlo ležalo predtým na pohanskom oltári, nejedzte to, aby ste sa nešetrne nedotkli jeho svedomia.

29 Akože? Moja sloboda má byť obmedzená cudzím svedomím?

30 Či ma niekto môže odsudzovať za to, čo vďačne prijímam z Božej ruky?

31 Milí bratia! Všetko, čo robíme -- či už je to jedenie, či pitie, alebo čokoľvek iné -- všetko má slúžiť na Božiu oslavu.

32 Nebuďte pohoršením ani Židom, ani nevercom, ani kresťanom.

33 Aj ja sa vždy usilujem vyjsť každému v ústrety a nesledujem len svoj prospech, ale dobro tých druhých, aby ich bolo zachránených čo najviac.