A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 5:15-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Örvendezz a feleségednek!

15 Fiam, te csak a saját kutadból igyál vizet!
    Csak saját forrásod friss vize üdítsen!
16 Ne jusson az utcára abból semmi,
    patakod vize ne legyen akárkié!
17 Egyedül a tiéd legyen,
    ne osztozz rajta idegenekkel!
18 Legyen forrásod áldott,
    s örvendezz feleségednek,
    akit fiatalon megszerettél!
19 Olyan legyen számodra, mint kedves szarvasünő,
    vagy kecses gazella,
melleiben gyönyörködjél,
    az ő szerelme töltsön el örömmel!
20 Miért keresnél gyönyört idegen nő karjai között?
    Minek ölelgetnéd mellét az idegennek?
21 Hiszen az Örökkévaló jól látja útjaidat,
    figyelmesen vizsgálja minden lépésedet!
22 A gonoszt saját vétke ejti csapdába,
    és bűneinek kötelei tartják fogva,
23 fegyelmezetlensége miatt fog meghalni,
    saját ostobasága vezeti félre, s elpusztul.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Márk 6:7-29 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A tizenkét apostol kiküldése

Ezután Jézus magához hívta tizenkét tanítványát, és kettesével kiküldte őket. Hatalmat adott nekik a gonosz szellemek fölött. Meghagyta, hogy a vándorbot kivételével semmit se vigyenek magukkal az útra: se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Csak azt a sarut és ruhát viseljék, ami rajtuk van, és ne vigyenek tartalékot semmiből. 10 Ezt mondta nekik: „Ha bementek egy házba, maradjatok ott, amíg el nem hagyjátok a várost! 11 Ha valahol nem fogadnak szívesen, vagy nem hallgatnak rátok, menjetek el onnan, és még a port is verjétek le a lábatokról![a] Ez bizonyíték lesz majd ellenük.”

12 A tanítványok ezután elindultak, és amerre mentek, mindenkinek hirdették, hogy változtassák meg a gondolkodásukat és egész életüket. 13 Sok gonosz szellemet kiűztek az emberekből, sok beteget pedig megkentek olajjal, és meggyógyították őket.

Kinek tartották az emberek Jézust

14 Jézus híre mindenfelé elterjedt, és Heródes király is hallott róla, hogy sokan így vélekednek: „Ez nem lehet más, mint Bemerítő János, aki feltámadt a halálból. Ezért tud ilyen nagy csodákat tenni.”

15 Mások viszont azt mondták: „Ez az ember Illés.”

Voltak, akik úgy vélekedtek: „Ez az ember próféta. Olyan, mint a régi nagy próféták voltak.”

16 Heródes maga ezt gondolta: „Biztosan Bemerítő János támadt fel a halálból, akit én lefejeztettem.”

Bemerítő János halála

17 Korábban ugyanis Heródes adott parancsot arra, hogy Bemerítő Jánost fogják el, és zárják börtönbe. Heródiás kedvéért tette ezt, aki korábban Heródes testvérének, Fülöpnek volt a felesége. Heródes feleségül vette Heródiást, 18 annak ellenére, hogy János figyelmeztette: „A Törvény szerint nem szabad együtt élned a testvéred feleségével.” 19 Emiatt Heródiás gyűlölte Jánost, és meg akarta öletni, de nem talált rá módot. 20 Heródes ugyanis tisztelte Bemerítő Jánost, és félt tőle, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért megvédte. Igaz, gyakran zavarba jött attól, amit János mondott, mégis szívesen hallgatta őt.

21 Egyszer eljött az alkalmas idő Heródiás számára. Heródes a születésnapján lakomára hívta a főembereit, a hadsereg vezetőit és Galilea előkelőit. 22 Az ünnepségen Heródiás lánya táncolt a vendégek előtt. Ez annyira tetszett mindenkinek, hogy Heródes azt mondta a leánynak: „Kérj tőlem, amit csak akarsz, megjutalmazlak vele!” 23 Meg is esküdött neki: „Bármit kérsz, neked adom, akár a királyságom felét is!”

24 A lány kiment, és az anyját kérdezte: „Mit kérjek?” Heródiás ezt válaszolta: „Bemerítő János fejét!”

25 A lány sietve visszatért a királyhoz, és így felelt: „Az a kívánságom, hogy most azonnal add nekem Bemerítő János fejét egy tálon!”

26 A király nagyon elszomorodott, de mivel megesküdött, hogy teljesíti a lány kérését, és mivel ezt a vendégek is hallották, nem akarta visszautasítani. 27 Nyomban elküldte a hóhért, hogy hozza el János fejét. Az el is ment, és lefejezte Jánost a börtönben. 28 Egy tálon behozta János fejét, és átadta a lánynak, ő meg az anyjához vitte. 29 Amikor János tanítványai ezt megtudták, elvitték János holttestét, és egy sziklasírba temették.

Footnotes:

  1. Márk 6:11 még… lábatokról Így fejezik ki, hogy megszakítanak velük minden kapcsolatot.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

2 Mózes 29-30 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A papok fölszentelése

29 „Ezt kell tenned Áronnal és fiaival, amikor fölszenteled őket, hogy papjaim legyenek: A szertartáshoz hozz egy hibátlan fiatal bikát és két hibátlan kost, azután kovásztalan kenyereket, olajjal gyúrt kovásztalan lepényeket és olajjal megkent kovásztalan lángosokat. A kenyereket, lepényeket és lángosokat finomlisztből készítsd. A kenyérféléket tedd egy kosárba, és úgy hozd elém, az állatokkal együtt.

Áron és fiai jöjjenek a Találkozás Sátorának bejáratához. Mosd meg őket vízzel, majd öltöztesd föl először Áront a papi ruhákba. Add rá a hosszú fehér vászoninget, arra a kék felsőruhát, majd az efódot, végül a hósent. Kösd meg az efód díszes övét. A fejére tedd föl a turbánt, arra pedig a szent arany fejdíszt. Azután a felkenetés olajából önts Áron fejére — így kend föl főpappá.

Utána Áron fiaira is add rá a hosszú fehér vászoninget. Kösd meg az övüket, tedd a fejükre a turbánt. Legyen övék a papi szolgálat — az én örökké érvényes rendelkezésem szerint.

Így szenteld föl Áront és fiait a papi szolgálatra.

10 Azután vezesd a bejárathoz a fiatal bikát, Áron és fiai pedig tegyék a kezüket a bika fejére. 11 Az Örökkévaló jelenlétében vágd le az állatot a bejáratnál. 12 Az állat vérét fogd föl egy edényben. Az ujjaddal vegyél a vérből, és kend meg vele az égőáldozati oltár mind a négy szarvát. A többi vért öntsd az oltár tövéhez. 13 Az állat belső részein lévő zsírt, a máj zsíros részét, meg a veséket, a rajtuk lévő zsírral együtt égesd el az oltár tüzén. 14 A többi részét: a bika húsát, bőrét, ganéját égesd el a táboron kívül, mert ez bűnért való áldozat.

15 Azután fogd az egyik kost, Áron és fiai pedig tegyék a kezüket a kos fejére. 16 Majd vágd le az állatot, és vérét körös-körül öntsd az oltárra. 17 Az állatot darabold fel; a lábait és belső részeit mosd meg vízzel, majd az egészet teljesen égesd el az oltár tüzén égőáldozatul az Örökkévalónak. 18 Minden részét égesd el, a fejet, a húst és a zsíros részeket is. Égőáldozat ez, kedves illatú ajándék, amelyet az Örökkévaló szívesen fogad.

19 Utána fogd a másik kost, Áron és fiai pedig tegyék rá kezüket a kos fejére. 20 Majd vágd le az áldozati állatot, és vérével kend meg Áron jobb fülének cimpáját, jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját. Azután ugyanígy tégy Áron fiaival is: kend meg a vérrel mindegyikük jobb fülének cimpáját, jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját. A vér többi részét öntsd körös-körül az oltárra. 21 Azután vegyél az oltáron lévő vérből és a fölkenetésre való olajból, és hintsd rá azokat Áronra és a ruháira, a fiaira és azoknak ruháira. Így szenteld meg Áront és fiait, meg Áron ruháit és fiainak ruháit is.

22 Ezután fogd a kos zsíros részeit: belső zsíros részeket, farok-részt, a máj zsíros részét, a veséket és a rajtuk lévő zsírt — meg a jobb combot, mert ez a kos a papok felavatására szolgál. 23 A kovásztalan kenyerek kosarából — amelyet az Örökkévaló elé helyeztél — vegyél ki egy kenyeret, egy olajjal megkent lepényt és egy lángost. 24 Ezeket mind add Áronnak és fiainak kezébe, ők pedig mutassák fel azt Örökkévalónak. Így lesz az felmutatott áldozat. 25 Majd vedd el a kezükből, és az egészet égesd el az oltár tüzén az égőáldozattal együtt. Kedves illatú ajándék az, amelyet az Örökkévaló szívesen fogad.

26 Fogd az Áron fölavatására szolgáló kos szegyét, és mutasd föl azt az Örökkévaló előtt — így lesz az felmutatott áldozat. Ez a darab legyen a te részed.

27 Szenteld meg a felavatási kos felmutatott szegyét és combját. Ezek a részek Áront és a fiait illetik. 28 Izráel népe a jövőben mindig adja ezeket a részeket Áronnak és a fiainak, vagyis a papoknak. Ez az ő részük azokból az áldozatokból, amelyeket Izráel népe hálaáldozatul az Örökkévalónak visz. Örökké érvényes rendelkezésem ez Izráel népe számára.

29 A főpap szent öltözetét nemcsak Áron, hanem utódai is viseljék. Minden további főpapot — vagyis Áron egyik fiát, majd annak a fiát is —, ebben a ruhában kenjenek föl és szenteljenek föl a főpapi tisztségre. 30 Amikor Áron utódai közül a soron következő az apja helyére lép, ezt a szent öltözetet viselje a felavatási szertartás 7 napja alatt, amikor a szent helyre és a Találkozás Sátorába belép, hogy papi szolgálatát végezze.

31 A felavatási kos húsát főzzétek meg szent területen belül. 32 Áron és fiai egyék azt meg a fölavatási áldozat kosarában lévő kenyerekkel együtt, a Találkozás Sátorának bejárata előtt. 33 Tehát ők maguk egyék meg azt a húst és kenyeret, amellyel az áldozat bemutatásakor megtisztították őket, hogy fölszentelhessék őket a papi tisztségre. Senki más nem ehet azokból a dolgokból, mert szentek! 34 Ami pedig másnap reggelre megmarad ebből a megszentelt húsból és a kenyerekből, azt égessétek el. Másnap már nem szabad enni belőle, mert szent!

35 Így szenteld föl Áront és fiait hét napon keresztül. Ügyelj rá, hogy mindent úgy tegyél, ahogyan megparancsoltam neked. Hét napon át minden nap folytasd a felavatási szertartást. 36 Minden nap áldozz föl egy bikát vétekáldozatul. Ezekkel az áldozatokkal tisztítsd meg az oltárt. Kend meg az oltárt szent olajjal, így szenteld meg azt. 37 Tehát 7 napon keresztül minden nap mutasd be az áldozatot, hogy megtisztítsd az oltárt, és szenteld meg azt. Így hét nap múlva az oltár egészen szentté lesz. Ha ezután valami, vagy valaki hozzáér, az is szentté válik.”

38 „Az oltáron minden nap mutassanak be égőáldozatul az Örökkévalónak két hibátlan, egyéves hím bárányt. 39 Az egyiket reggel, a másikat napnyugta után áldozzák fel. 40 Mindegyik mellé tegyenek ételáldozatot is: egy tized éfá[a] finomlisztet, egy negyed hin[b] sajtolt olívaolajjal keverve, és egy negyed hin bort italáldozatul. 41 A reggeli és az esti áldozat mindenben egyforma legyen. Jó illatú áldozat ez, amelyet az Örökkévaló kedvesen fogad.

42 Ezt az égőáldozatot nemzedékről nemzedékre naponta mutassátok be jelenlétemben, a Találkozás Sátorának bejárata előtt, ahol találkozom veletek, és kijelentem magam népemnek. 43 Ott találkozom Izráel népével, és dicsőségemmel megszentelem azt a helyet.

44 Megszentelem a Találkozás Sátorát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait, vagyis a papokat is, hogy szolgáljanak engem a papi tisztségben. 45 Együtt fogok lakni Izráel népével, közöttük sátorozom, és Istenükké leszek. 46 Akkor igazán megismernek engem, hogy én vagyok Istenük, az Örökkévaló, aki kiszabadítottam őket Egyiptomból, hogy azután közöttük lakozhassam. Mert én vagyok Istenük, az Örökkévaló.”

Az illatáldozat oltára

30 „Készíts illatáldozati oltárt sittim fából. Széle-hossza egy, magassága két könyök[c] legyen. Fölső négy sarkán egy-egy szarva, vagyis kiemelkedése legyen, de az oltárral egy darabból kialakítva. Borítsd be az oldalait, a tetejét és a szarvait tiszta arannyal. Fölső részén legyen egy körbefutó párkánya. Két átellenes oldalára erősíts 2-2 aranykarikát a párkány alatt, a sarka közelében. Ezekbe a karikákba helyezzétek a rudakat, amelyekkel az egész oltárt hordozni lehet.

Készíts két rudat sittim fából, s ezeket is vond be arannyal. Ezt az oltárt helyezd el a szentélyben, a kárpit elé, amely mögött a Szövetségláda és a rajta lévő fedél van — vagyis az a hely, ahol találkozom veletek.

Áron minden reggel füstölögtessen a szent füstölőszerből ezen az oltáron, amikor bemegy a szentélybe, hogy gondozza az olajmécseseket. Ugyanígy minden este is ezt tegye, amikor bemegy, hogy meggyújtsa a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen ez az Örökkévaló jelenlétében, nemzedékről nemzedékre. Ezen az oltáron ne égessetek semmilyen más füstölőszert, se égőáldozatot, se lisztáldozatot, se italáldozatot.

10 Évente egyszer Áron végezzen különleges engesztelő áldozatot ezen az oltáron. Ilyenkor a vétekáldozati állat vérével kenje meg az oltár szarvait. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre minden esztendőben. Igen szentnek számít ez az Örökkévaló számára.”

Népszámlálás és váltságdíj

11 Az Örökkévaló szólt Mózesnek: 12 „Amikor népszámlálást tartasz Izráel népe között, minden férfi adjon váltságdíjat magáért az Örökkévalónak. Ezt mindenki fizesse meg, hogy a népszámlálás miatt ne érje csapás a népet. 13 Minden egyes férfi, akit számba veszel, fizessen fél sékel[d] ezüstöt — a szent sékel szerint, amelyben 20 géra van — az Örökkévalónak szóló áldozatként. 14 Minden férfit vegyetek számba, aki legalább 20 éves, és ők valamennyien adják meg ezt az áldozatot az Örökkévalónak. 15 A gazdag se adjon többet, a szegény se kevesebbet. Minden férfi pontosan egy fél sékel ezüstöt fizessen áldozatul az Örökkévalónak. Váltságdíj ez az életetekért. 16 Mózes, te gyűjtsd össze ezt a váltságdíjat, és teljes egészében fordítsd a Találkozás Sátorának felépítésére. Ez a váltságdíj emlékeztesse az Örökkévalót Izráel népére. Váltságdíj ez az életetekért.”

A bronz mosdómedence

17 Az Örökkévaló szólt Mózesnek: 18 „Készíts egy mosdómedencét bronzból, amelynek állványa is bronzból legyen. Helyezd el a Találkozás Sátora és az oltár között, majd töltsd meg vízzel. 19 Áron és fiai abban mossák meg kezüket és lábukat. 20 Mielőtt belépnek a Találkozás Sátorába, mosakodjanak meg a vízben, hogy meg ne haljanak. Mielőtt az oltárhoz lépnek, hogy ajándékot mutassanak be az Örökkévalónak, 21 mossák meg kezüket és lábukat, hogy meg ne haljanak. Örökké érvényes rendelkezés ez Áron és utódai, vagyis a papok számára nemzedékről nemzedékre.”

A felkenetés szent olaja

22 Az Örökkévaló szólt Mózesnek: 23 „Vegyél jó minőségű illatszereket: 500 sékel[e] folyékony mirhát, 250 sékel finom fahéjat, 250 sékel illatos nádat[f] 24 és 500 sékel kassziát. A sékel a szent mérték szerinti legyen. Ezenkívül vegyél egy hin[g] olívaolajat. 25 Ezekből készítsd el a felkenetésre szolgáló szent olajat, az illatszer-készítők mestersége szerint.

26 Ezzel kend föl a Találkozás Sátorát, a Szövetségládát, 27 a szent kenyerek asztalát és annak minden eszközét, az arany mécstartót és annak minden eszközét, az arany illatáldozati oltárt, 28 az udvaron lévő égőáldozati oltárt és annak minden eszközét, a mosdómedencét és annak állványát. 29 Így szenteld föl ezeket, hogy egészen szentek legyenek. Ha ezután valami, vagy valaki hozzáér az oltárhoz, az is szentté válik.

30 Kend fel Áront és fiait is, hogy szentek legyenek, és szolgáljanak engem a papi tisztségben.

31 Izráel népének add tudtára, hogy ez a felkenetésre szolgáló olaj szent, és ezért kizárólag az én szolgálatomban használható nemzedékről nemzedékre. 32 Közönséges célra nem szabad használnotok. Tilos ugyanilyen összetételű olajat készítenetek, közönséges illatszer céljára. Ez az olaj szent, így bánjatok vele. 33 Ha a papokon kívül más készítene ilyen olajat magának, vagy aki illetéktelent ken meg vele, azt ki kell irtani népem közül.”

A szent füstölőszer

34 Az Örökkévaló szólt Mózesnek: „Vegyél illatszereket: balzsam-gyantát, onychát, galbanum-gyantát és tiszta tömjént. Ezeket egyenlő arányban keverd össze, 35 és készíts belőlük jó illatú füstölőszert az illatszer-készítők mestersége szerint. Keverj bele sót is, hogy szent és tiszta legyen. 36 Végy egy darabot az így elkészített füstölőszerből, majd törd össze finom porrá, és azt használd füstölőszernek a Találkozás Sátorában, a Szövetségláda előtt, ahol találkozom veletek.

Ezt a füstölőszert tekintsétek igen szentnek, és úgy bánjatok vele! 37 Közönséges célra nem szabad használnotok. Tilos ugyanilyen összetételű keveréket készítenetek más célra. Ez a füstölőszer szent, és kizárólag az én szolgálatomban használható! 38 Aki mégis készítene magának ilyet, azt ki kell irtani népem közül.”

Footnotes:

  1. 2 Mózes 29:40 egy tized éfá Kb. 2,2 liter.
  2. 2 Mózes 29:40 egy negyed hin Kb. 0,8 liter.
  3. 2 Mózes 30:2 könyök Mai mértékkel kb. 52 cm.
  4. 2 Mózes 30:13 fél sékel Mai mértékkel kb. 6 g.
  5. 2 Mózes 30:23 sékel Ókori súlymérték, kb. 12 g. Tehát 500 sékel kb. 6 kg-nak felel meg. Ebben a leírásban az összetevőket súlyra mérik, még a folyékony mirhát is.
  6. 2 Mózes 30:23 illatos nád Más néven: „illatos, vagy jó illatú kalamus”. Egyiptomtól Indiáig és az ókortól napjainkig széles körben használt illatos olajat adó fűféle. Lepárlással nyert olaját használják illatszerként.
  7. 2 Mózes 30:24 hin Ókori űrmérték, kb. 3 liter.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes