A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 19:13-22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

13 Az öntelt és ostoba fiú tengernyi bajt okoz apjának.
    Az elégedetlen asszony pedig olyan,
    mint a lyukas háztetőn folyton becsepegő eső.
14 Házat és vagyont örökölhetsz szüleidtől,
    de jó feleséget csak az Örökkévaló adhat.
15 A lustaság mély álomba merít,
    és a lomha ember éhezni fog.
16 Ha engedelmeskedsz az Örökkévaló parancsának,
    az életed mented meg,
de ha elutasítod,
    meghalsz.
17 Kölcsönadsz az Örökkévalónak, ha a szegényeken segítesz,
    ő pedig visszafizeti neked.
18 Fegyelmezd meg a fiadat,
    amíg még van remény,
de ne engedd, hogy haragod elragadjon,
    és összetörd!
19 Akit erőszakos haragja elragad, büntetést kapjon érte,
    különben még erőszakosabb lesz.
20 Hallgass a tanácsra, s fogadd el a helyreigazítást,
    akkor végül te is bölccsé leszel.
21 Mennyi gondolat és szándék kavarog az ember lelkében,
    de csak az Örökkévaló terve valósul meg!
22 Amit Isten a leginkább kíván tőled, az a hűség.
    Jobb szegénynek lenni, mint hűtlennek.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

1 Korintusi 4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Krisztus apostolai

Mi Krisztus szolgái vagyunk, és Isten ránk bízta a titkait — így tekintsen ránk mindenki! Akire pedig rábíztak valamit, attól elvárják, hogy hűséges és megbízható legyen. Én azonban nem törődöm vele, mi a véleményetek rólam, és hogyan ítéltek meg engem. Az sem érdekelne, ha a bíróság ítélkezne felettem, sőt, még én sem mondok ítéletet magamról. Bár a lelkiismeretem tiszta, ez még nem bizonyítja, hogy ártatlan vagyok. Maga az Úr fog felettem ítélkezni! Azért ne mondjatok ítéletet senkiről idő előtt, vagyis mielőtt az Úr eljön! Várjátok meg őt! Majd ő derít fényt arra, amit ma még a sötétség takar el a szemünk elől. Napvilágra hozza még a szív legrejtettebb szándékait is! Akkor majd Istentől kapja meg mindenki az őt megillető dicséretet.

Testvéreim, mindezt tiértetek mondtam, és Apollóst, meg magamat csak a példa kedvéért említettem. Tanuljátok meg, mit jelent ez: „Ne menj túl azon, amit az Írás mond!” Ne dicsekedjetek az egyik emberrel a másik ellenében. Miért gondolod magadat a másiknál különbnek, hiszen amid van, azt mind Istentől kaptad ajándékba! Ha pedig ez így van, akkor miért dicsekszel vele úgy, mintha magad szerezted volna?

Azt hiszitek, hogy már mindent bőségesen megkaptatok, s mindenben meggazdagodtatok. Már királynak érzitek magatokat — de nélkülünk. Bárcsak valóban királyok lennétek, hiszen akkor mi is veletek együtt uralkodhatnánk.

Úgy gondolom, Isten minket, apostolokat — mindenki szeme láttára — az utolsó helyre állított, s olyanok lettünk, mint akiket halálra szántak. Látványosságává lettünk az egész világnak: angyaloknak, embereknek egyaránt. 10 Krisztushoz tartozunk — ezért mindenki bolondnak néz minket. Ti azonban bölcseknek tartjátok magatokat Krisztusban. Mi vagyunk a gyengék, ti pedig azt hiszitek, hogy erősek vagytok. Benneteket tisztelnek, bennünket ellenben megvetnek. 11 Mindeddig ilyen az életünk: éhezünk és szomjazunk, ruhánk sincs elegendő, sokszor meg is vernek bennünket, hajléktalanok és hontalanok módjára megyünk helyről-helyre, 12 s közben a saját kezünkkel, kemény munkával keressük meg a kenyerünket. Akik átkoznak, azokat áldjuk, s ha üldöznek bennünket, kitartással tűrjük. 13 Mikor szidalmaznak, szelíden válaszolunk. Mind a mai napig úgy bánnak velünk, mintha a világ szemetje, a föld szégyene lennénk.

14 Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem hogy figyelmeztesselek titeket, mint féltett gyermekeimet. 15 Mert lehetne akár tízezer tanítómesteretek is a Krisztusban, de édesapátok csak egy van, hiszen az örömhírt tőlem hallottátok! Így lettem a Krisztus Jézusban a szellemi édesapátok. 16 Kérlek hát, kövessétek az én példámat!

17 Éppen azért küldtem el hozzátok Timóteust, akit szeretek, és aki hűséges szellemi gyermekem az Úrban, hogy juttassa eszetekbe, hogyan élek Krisztusban. Ezt az életmódot tanítom mindenhol, minden helyi gyülekezetben.

18 Néhányan közületek büszkék és önteltek lettek. Azt gondolják, hogy úgysem jutok el hozzátok. 19 Azonban, ha az Úr is úgy akarja, bizony meglátogatlak benneteket, mégpedig hamarosan! Akkor majd kiderül, hogy ezek a büszkék valóban olyan erősek-e, vagy csak a hangjuk nagy. 20 Mert Isten Királysága nem abból áll, hogy beszélünk róla, hanem Isten erejének megnyilvánulásából. 21 Mit akartok? Szeretettel és szelídséggel menjek hozzátok, vagy fenyítés céljából?

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

1 Krónika 26:20-27:34 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A Templom kincstárának őrei

20 A léviták felügyelték az Isten Templomának a kincstárát és az Istennek szentelt tárgyak kamráit.

21 Ladán Gersón családjába tartozott. Jehiéli pedig az egyik nemzetség-vezetője volt Ladán családjának. 22 Jehiéli két fia, Zétám és Jóel voltak az Örökkévaló Temploma kincstárának a felügyelői és őrei.

23 A többi felügyelőt Amrám, Jichár, Hebron és Uzziél leszármazottjai közül választották ki. 24 Sebuél volt a kincsek őrzőinek a felelős vezetője, aki Gérsómnak, Mózes fiának a leszármazottja volt. 25 Sebuél leszármazottjai Eliézer ágán: Eliézer fia, Rehabjáhú, ennek fia Jesájahú, ennek fia Jórám, ennek fia Zikri, és ennek fia Selómit. 26 Ez utóbbi volt a felügyelője — a rokonaival együtt — azoknak a kincseknek, amelyeket Dávid király, a nemzetségek vezetői, a hadsereg vezetői, az ezredesek és a századosok Istennek szenteltek.

27 Amikor a hadjáratokból hazatértek, a hadizsákmány egy részét is az Örökkévalónak szentelték, és a Templom fenntartására és javítására fordították. 28 Ezeken kívül Sámuel próféta, azután Saul, Kís fia, meg Abner, Nér fia, és Jóáb, Cerúja fia is szenteltek ajándékokat az Örökkévalónak. Mindezek az adományok Selómitra és a rokonaira voltak bízva.

29 Kenanjáhút és a fiait — akik Jichár családjába tartoztak — jelölték ki, hogy bírók és tisztviselők legyenek a Templomon kívül, egész Izráel területén. 30 A Hebron családjából való Hasabjáhú és a rokonai — összesen 1 700 bátor és erős férfi — az Örökkévaló dolgait illetően királyi tisztviselők voltak Izráelnek a Jordántól nyugatra fekvő területein. 31 Hebron leszármazottjai közül Jerijjá volt a családfő a származási jegyzék szerint. Dávid uralkodásának 40. évében megvizsgálták Hebron leszármazottjainak a jegyzékét, és azt találták, hogy vannak közöttük kiváló férfiak, akik Jazér városában, Gileádban élnek. 32 Így hát Dávid Jerijjá vezetésével őket bízta meg, hogy királyi tisztviselők legyenek Rúben törzse, Gád törzse és Manassé fél törzse fölött az Örökkévaló minden dolgában és a királyra tartozó ügyekben. Ez a csoport 2 700 erős és bátor családfőből állt.

Dávid hadserege

27 Ez a névsora a hadsereg vezetőinek, az ezredeseknek, századosoknak és a többi tisztnek, akik a király szolgálatában álltak. A hadsereg tizenkét csapattestből állt, és mindegyikben 24 000 férfi teljesített katonai szolgálatot. Mindegyik csapattest évente egy hónapig állt szolgálatban.

2-3 Az első csapattest 24 000 harcosból állt, és az első hónapban szolgált. Ekkor Jásobám, Jabdiél fia töltötte be a vezér tisztségét. Ő Pérec leszármazottja volt.

A második csapattest 24 000 harcosból állt, és a második hónapban szolgált, a vezetője Miklót volt. Ekkor az ahói Dódaj töltötte be a vezér tisztségét.

A harmadik csapattest 24 000 harcosból állt, és a harmadik hónapban szolgált. Ekkor Benája, Jójádá főpap fia töltötte be a vezér tisztségét. Ő volt Dávid harmincfős különleges csapatának, a „harminc hősnek” az egyike, és egyúttal a vezetője. A csapattest parancsnoka Benája fia, Ammizábád volt.

A negyedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a negyedik hónapban szolgált. Ekkor Aszáél, Jóáb testvére töltötte be a vezér tisztségét. Aszáél után a fia, Zebadjá töltötte be ezt a tisztséget.

Az ötödik csapattest 24 000 harcosból állt, és az ötödik hónapban szolgált. Ekkor a jizráhi Samhút töltötte be a vezér tisztségét.

A hatodik csapattest 24 000 harcosból állt, és a hatodik hónapban szolgált. Ekkor a tekóai Írá, Ikkés fia töltötte be a vezér tisztségét.

10 A hetedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a hetedik hónapban szolgált. Ekkor a pelóni Hélec töltötte be a vezér tisztségét, aki Efraim törzséből származott.

11 A nyolcadik csapattest 24 000 harcosból állt, és a nyolcadik hónapban szolgált. Ekkor a húsái Szibbekaj töltötte be a vezér tisztségét, aki Zerah családjából származott.

12 A kilencedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a kilencedik hónapban szolgált. Ekkor az anátóti Abiezer töltötte be a vezér tisztségét, aki Benjámin törzsébe tartozott.

13 A tizedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a tizedik hónapban szolgált. Ekkor a netófái Mahraj töltötte be a vezér tisztségét, aki Zerah családjából származott.

14 A tizenegyedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a tizenegyedik hónapban szolgált. Ekkor a pirátóni Benája töltötte be a vezér tisztségét, aki Efraim törzséből származott.

15 A tizenkettedik csapattest 24 000 harcosból állt, és a tizenkettedik hónapban szolgált. Ekkor a netófái Heldaj töltötte be a vezér tisztségét, aki Otniél leszármazottja volt.

Izráel törzseinek vezetői

16 Izráel törzseinek vezetői a következők voltak:

Eliézer, Zikri fia volt Rúben törzsének a fejedelme,

Sefatjáhú, Maaká fia volt Simeon törzsének a fejedelme,

17 Hasabjá, Kemúél fia volt Lévi törzsének, a lévitáknak a fejedelme,

Cádók volt Áron leszármazottjainak a fejedelme,

18 Elihú, Dávid testvére volt Júda törzsének a fejedelme,

Omri, Mikaél fia volt Issakár törzsének a fejedelme,

19 Jismajáhú, Óbadjáhú fia volt Zebulon törzsének a fejedelme,

Jerimót, Azriél fia volt Naftáli törzsének a fejedelme,

20 Hóséá, Azazjáhú fia volt Efraim törzsének a fejedelme,

Jóel, Pedájáhú fia volt Manassé fél törzsének a fejedelme,

21 Jiddó, Zekarjáhú fia volt Manassé másik fél törzsének a fejedelme Gileádban,

Jaasziél, Abner fia volt Benjámin törzsének a fejedelme,

22 Azarél, Jeróhám fia volt Dán törzsének a fejedelme.

Ezek voltak Izráel törzseinek a vezetői.

Dávid népszámlálása

23 Dávid elhatározta, hogy népszámlálást tart Izráelben. De a húsz évnél fiatalabb férfiakat nem vette számba, mert az Örökkévaló megígérte, hogy úgy megsokasítja Izráel népét, mint az ég csillagait. 24 Jóáb, Cerúja fia elkezdte a népszámlálást, de nem fejezte be,[a] mert emiatt Isten haragja sújtott Izráelre. Ezért ezt a létszámot nem jegyezték fel Dávid király krónikáiban.

A királyi tisztviselők

25 Ez a névsora a királyi tisztviselőknek, akik a király birtokait és vagyonát kezelték:

Azmávet, Adiél fia volt a királyi raktárok felügyelője.

Jehónátán, Uzzijjáhú fia volt a felügyelője a vidéki falvakban, a városokban és az erődítményekben lévő raktáraknak.

26 A földművesek felügyelője Ezri, Kelúb fia volt.

27 A szőlők felügyelője a rámai Simei volt.

A szőlők termésének és a bor tárolásának a sefemi Zabdi volt a felügyelője.

28 Az olajfaligeteknek és a fügefás kerteknek, amelyek Sefélában, a nyugati dombvidéken voltak, a gádéri Baálhánán volt a felügyelője.

Az olívaolaj raktárainak a felügyelője Jóás volt.

29 A Sáron-síkságon legelő szarvasmarhák felügyelője a sároni Sitraj volt.

A völgyekben legelő szarvasmarhák felügyelője Sáfát, Adlaj fia volt.

30 A tevék felügyelője a jismáéli Óbil, a szamaraké a mérónóti Jedejáhú volt.

31 A juhnyájak felügyelője a hagari Jáziz volt.

Ezek viseltek gondot a király vagyonára.

32 Jonatán, Dávid nagybátyja bölcs tanácsadó és írástudó volt. Jehiél, Hakmóni fia a király fiainak a nevelője volt. 33 Ahitófel a király tanácsadója volt. Az arki Húsaj volt a király barátja. 34 Ahitófel után Jehójádá, Benájáhú fia és Ebjátár lettek a király tanácsadói. A király hadseregének a parancsnoka Jóáb volt.

Footnotes:

  1. 1 Krónika 27:24 nem fejezte be Mert Isten megállította. Lásd 1Krón 21:1–30.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes