Add parallel Print Page Options

Lời Khuyên Ðặc Biệt

Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, những người tôi thương nhớ, là niềm vui và mão miện đắc thắng của tôi, hãy đứng vững trong Chúa, hỡi anh chị em yêu quý.

Tôi khuyên bà Ê-vô-đi-a và tôi khuyên bà Sin-ty-cơ hãy hiệp ý với nhau trong Chúa. Vâng, tôi cũng xin anh, người bạn đồng lao trung thành của tôi,[a] xin anh hãy giúp hai bà ấy, vì họ đã cùng tôi, Cơ-lê-măn, và những người cộng sự khác của tôi chiến đấu cho Tin Mừng; tên của họ đã được ghi vào sách sự sống rồi.

Anh chị em hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nói lại, hãy vui mừng lên. Hãy để mọi người biết đức nhu mì của anh chị em. Chúa gần đến rồi. Ðừng lo lắng gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của anh chị em lên Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời, vượt quá mọi khả năng hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Sau cùng, thưa anh chị em, những gì chân thật, những gì đáng tôn trọng, những gì công chính, những gì trong sạch, những gì đáng yêu mến, những gì đáng tuyên dương, những gì xuất sắc, và những gì đáng khen ngợi, xin anh chị em hãy nghĩ đến những điều ấy. Những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi tôi, xin anh chị em hãy thực hành đi. Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an luôn ở cùng anh chị em.

Cảm Ơn Sự Giúp Ðỡ

10 Hiện nay tôi rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng anh chị em lại quan tâm đến tôi, thật ra lâu nay anh chị em vẫn hằng quan tâm đến tôi, nhưng chưa có cơ hội để bày tỏ. 11 Không phải tôi muốn nói đến nhu cầu của tôi, vì tôi đã tập sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. 12 Tôi biết sống trong cảnh thiếu thốn và cũng biết sống trong cảnh dư dật. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi đều học bí quyết sống thỏa lòng, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. 13 Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban năng lực cho tôi. 14 Tuy nhiên trong lúc tôi gặp khó khăn mà anh chị em chia sẻ với tôi, anh chị em đã làm một việc phước.

15 Thưa anh chị em ở Phi-líp, anh chị em cũng biết rằng trong những ngày đầu của công cuộc truyền bá Tin Mừng, sau khi tôi rời Ma-xê-đô-ni-a, chẳng có hội thánh nào chia sẻ với tôi những khoản thu chi ngoại trừ anh chị em. 16 Khi tôi còn ở Thê-sa-lô-ni-ca, anh chị em đã hơn một lần gởi quà cung cấp những nhu cầu cho tôi. 17 Không phải tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm kết quả đã gia tăng vào phần phước của anh chị em. 18 Tôi đã nhận mọi thứ đầy đủ và nhiều nữa. Tôi đã được cung cấp dư dật, nhờ nhận từ anh Ê-páp-rô-đi-tô những gì anh chị em gởi; thật là một thức hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận, đẹp lòng Ðức Chúa Trời. 19 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của tôi cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Ðức Chúa Jesus Christ.

20 Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, đến đời đời vô cùng! A-men.

Lời Chào Cuối Thư

21 Xin cho chúng tôi gởi lời chào thăm từng thánh đồ một trong Ðức Chúa Jesus Christ. Các anh em đang ở với tôi cũng gởi lời chào thăm anh chị em. 22 Hết thảy các thánh đồ gởi lời chào thăm anh chị em, đặc biệt là những người trong cung điện Sê-sa cũng gởi lời chào thăm anh chị em.

23 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh chị em.

Footnotes

  1. Phi-líp 4:3 ctd: Thưa anh Su-du-ghi