Add parallel Print Page Options

Môi-se triệu tập toàn dân I-sơ-ra-ên lại và nói với họ:

“Hỡi I-sơ-ra-ên, xin hãy nghe rõ những luật lệ và mạng lịnh tôi nói vào tai anh chị em ngày nay, để anh chị em học thuộc, vâng giữ, và làm theo. Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã lập với chúng ta một giao ước tại Hô-rếp. Không phải Chúa đã lập giao ước ấy với tổ tiên chúng ta nhưng với chúng ta, tức với tất cả chúng ta, những người còn sống đây ngày nay. Chúa đã phán với tất cả anh chị em mặt tận mặt từ trong ngọn lửa ở trên núi. Lúc đó tôi đứng ở giữa Chúa và anh chị em, để truyền lại cho anh chị em những lời của Chúa, vì anh chị em quá sợ hãi khi trông thấy ngọn lửa và anh chị em không dám lên núi. Ngài đã phán:

‘Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập, tức ra khỏi nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.

Ngươi chớ làm cho mình hình tượng nào để thờ, bất kể là hình tượng của vật nào trên trời, hay vật nào dưới đất, hay vật nào trong nước dưới mặt đất. Ngươi không được sấp mình xuống trước mặt chúng hay thờ lạy chúng, vì Ta, Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, là một Thần ghen tương. Do tội ghét bỏ Ta của ông bà cha mẹ mà con cháu sẽ bị vạ lây đến ba, bốn đời, 10 nhưng Ta sẽ bày tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những người yêu kính Ta và vâng giữ các điều răn Ta.

11 Ngươi chớ dùng danh Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, một cách bất kính, vì Chúa sẽ không cho là vô tội kẻ nào dùng danh Ngài một cách bất kính.

12 Hãy nhớ ngày Sa-bát mà biệt riêng ngày ấy ra thánh, như Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, đã truyền cho ngươi. 13 Ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc mình trong sáu ngày, 14 nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để tôn kính Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi. Trong ngày ấy ngươi không được làm bất cứ công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, bò, lừa hoặc bất cứ súc vật nào, hoặc các ngoại kiều cư ngụ trong thành ngươi cũng vậy, để các tôi trai và tớ gái của ngươi được nghỉ như ngươi. 15 Hãy nhớ rằng trước kia ngươi đã từng làm nô lệ trong đất Ai-cập, và Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, đã đem ngươi ra khỏi đó bằng tay quyền năng và cánh tay vung thẳng ra. Vì thế Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, truyền cho ngươi phải giữ ngày Sa-bát.

16 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, đã truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu và được phước trong đất mà Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi.

17 Ngươi chớ sát nhân.

18 Ngươi chớ ngoại tình.

19 Ngươi chớ trộm cắp.

20 Ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi.

21 Ngươi chớ tham muốn vợ của người lân cận ngươi. Ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi; hoặc ruộng vườn, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất cứ vật chi thuộc về người lân cận ngươi.’

Môi-se Làm Người Trung Gian

22 Chúa đã phán những lời ấy với cả hội chúng trên núi. Từ trong ngọn lửa, trong đám mây, và trong bóng đen dày đặc Ngài đã nói lớn tiếng những điều ấy và không thêm điều gì. Ngài đã viết chúng trên hai bảng đá và ban chúng cho tôi. 23 Khi anh chị em nghe tiếng nói từ trong bóng đen dày đặc phát ra, trong khi núi bị lửa bốc cháy rực trời, anh chị em đã đến với tôi –tất cả các thủ lãnh của các chi tộc và các trưởng lão của anh chị em– 24 và đã nói, ‘Nầy, Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã bày tỏ cho chúng tôi thấy vinh quang và sự vĩ đại của Ngài; chúng tôi đã nghe tiếng Ngài từ trong ngọn lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi đã thấy tận mắt rằng Ðức Chúa Trời có thể phán với loài người mà người nghe vẫn còn sống được. 25 Vậy bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn nầy sẽ thiêu rụi chúng tôi. Nếu chúng tôi còn tiếp tục nghe tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, thì chúng tôi chắc chắn phải chết, 26 vì có ai trong vòng muôn loài xác thịt đã được nghe tiếng của Ðức Chúa Trời hằng sống phán ra từ trong ngọn lửa như chúng tôi đã nghe mà còn sống được chăng? 27 Vậy xin chính ông hãy lại gần để nghe tất cả những gì Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, sẽ phán. Sau đó xin ông nói lại mọi điều Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã nói với ông, rồi chúng tôi sẽ nghe và làm theo.’

28 Chúa đã nghe những gì anh chị em nói với tôi, và Chúa đã nói với tôi, ‘Ta đã nghe những lời dân nầy nói với ngươi; những gì chúng nói thật đúng lắm. 29 Phải chi lúc nào chúng cũng có lòng như vậy –kính sợ Ta và luôn vâng giữ mọi điều răn Ta– để chúng và con cháu chúng được phước mãi mãi. 30 Hãy đi và bảo chúng, “Hãy trở về lều của anh chị em.” 31 Còn ngươi, hãy đứng đây bên cạnh Ta; Ta sẽ bảo ngươi mọi điều răn, luật lệ, và mạng lịnh, để ngươi sẽ dạy chúng, hầu chúng sẽ thực hành trong xứ Ta ban cho chúng làm sản nghiệp.’

32 Vậy anh chị em hãy cẩn thận làm theo những điều Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em. Anh chị em chớ quay qua bên phải hoặc bên trái. 33 Anh chị em hãy làm y theo đường lối mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em để anh chị em được sống, để anh chị em được phước, và để anh chị em được sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ nhận làm sản nghiệp.