Add parallel Print Page Options

Giô-suê Ðược Lập Làm Lãnh Tụ

31 Khi Môi-se đã nói xong những lời ấy với dân I-sơ-ra-ên, ông nói với họ, “Ngày nay tôi được một trăm hai mươi tuổi rồi. Tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Chúa đã bảo tôi, ‘Ngươi sẽ không qua Sông Giô-đanh nầy.’ Chính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi qua sông với anh chị em. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc đó trước mặt anh chị em, và anh chị em sẽ chiếm lấy xứ sở của chúng. Giô-suê cũng sẽ qua sông với anh chị em như Chúa đã hứa. Chúa sẽ làm cho chúng như Ngài đã làm cho Si-hôn và Óc, các vua dân A-mô-ri và cho xứ sở của họ khi Ngài tiêu diệt họ. Chúa sẽ trao chúng cho anh chị em để anh chị em đối xử với chúng y theo mọi mệnh lệnh mà tôi đã truyền cho anh chị em. Hãy mạnh mẽ và can đảm! Ðừng sợ và đừng kinh hãi chúng, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi với anh chị em. Ngài sẽ không để cho anh chị em thất vọng và không lìa bỏ anh chị em đâu.”

Sau đó Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn thể I-sơ-ra-ên, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì con là người sẽ đi với dân nầy vào xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ, và con sẽ lãnh đạo họ để họ chiếm lấy xứ ấy. Chính Chúa sẽ đi trước con. Ngài sẽ ở với con. Ngài sẽ không để con thất vọng và không bỏ con. Chớ sợ hãi và chớ ngã lòng.”

Công Bố Luật Mỗi Bảy Năm

Bấy giờ Môi-se ghi lại bộ luật pháp nầy, rồi trao cho các tư tế, các con của Lê-vi, những người khiêng Rương Giao Ước của Chúa và trao cho tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên. 10 Môi-se truyền cho họ, “Cứ mỗi bảy năm, vào năm tha nợ, nhân dịp Lễ Lều Tạm, 11 khi toàn dân I-sơ-ra-ên đến ra mắt Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại nơi Ngài sẽ chọn, anh chị em hãy đọc sách nầy cho họ nghe. 12 Hãy triệu tập dân lại, đàn ông, đàn bà, trẻ em, luôn cả những kiều dân sống trong các thành của anh chị em, để họ có thể nghe và học biết kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và hết lòng vâng giữ mọi lời của bộ luật pháp nầy, 13 hầu con cháu họ, những kẻ chưa biết gì về bộ luật nầy, được nghe và học biết kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, suốt những ngày anh chị em sống trong xứ mà anh chị em sẽ qua Sông Giô-đanh chiếm lấy.”

Lệnh Chúa Truyền cho Môi-se và Giô-suê

14 Chúa phán với Môi-se, “Ngày ngươi sắp qua đời đã gần. Hãy gọi Giô-suê đến và hai ngươi hãy vào trình diện trong Lều Hội Kiến để Ta trao quyền cho nó.” Vậy Môi-se và Giô-suê đến và vào trình diện trong Lều Hội Kiến. 15 Chúa hiện ra trong một trụ mây ở Lều Hội Kiến, và trụ mây ấy đứng trên cửa Lều.

16 Chúa phán với Môi-se, “Nầy, ngươi sắp nằm xuống an giấc với tổ tiên ngươi; còn dân nầy sẽ trỗi dậy và làm điếm cho các thần của các dân ngoại trong xứ, nơi chúng sẽ vào chiếm lấy. Chúng sẽ lìa bỏ Ta và phá bỏ giao ước Ta, tức giao ước Ta đã lập với chúng. 17 Trong ngày đó cơn giận Ta sẽ phừng lên nghịch lại chúng. Ta sẽ lìa bỏ chúng và ẩn mặt Ta khỏi chúng. Chúng sẽ bị ăn nuốt, rồi nhiều tai họa và hoạn nạn sẽ xảy đến cho chúng. Trong những ngày ấy chúng sẽ nói rằng, ‘Phải chăng những hoạn nạn nầy xảy đến cho chúng ta bởi vì Ðức Chúa Trời chúng ta không ở giữa chúng ta?’ 18 Trong những ngày ấy, chắc chắn Ta sẽ ẩn mặt Ta, vì mọi tội lỗi chúng đã làm khi chúng quay theo các thần khác.

Bài Ca Giáo Huấn

19 Vậy bây giờ hãy ghi lại bài ca nầy và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên. Hãy đặt bài ca ấy vào miệng chúng, để về sau nó sẽ thành một bài ca làm chứng cho Ta đối với dân I-sơ-ra-ên, 20 vì sau khi Ta đem chúng vào xứ đượm sữa và mật mà Ta đã dùng lời thề mà hứa với tổ tiên chúng, chúng sẽ được ăn uống no nê và mập béo, rồi chúng sẽ quay theo các thần khác và thờ lạy các thần ấy; chúng sẽ khinh bỉ Ta và phá bỏ giao ước Ta. 21 Khi các hoạn nạn khủng khiếp giáng xuống trên chúng, bài ca nầy sẽ trở thành một bằng chứng nghịch lại chúng. Vì thế bài ca nầy sẽ không được mất khỏi môi miệng của con cháu chúng, vì Ta biết ngay cả bây giờ chúng đã có ý muốn làm gì rồi, tức trước khi Ta đem chúng vào trong xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng.”

22 Vậy nội ngày hôm đó Môi-se viết bài ca nầy và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên.

23 Kế đó Chúa trao quyền cho Giô-suê con trai của Nun mà rằng, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì ngươi sẽ đem dân I-sơ-ra-ên vào xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng. Ta sẽ ở với ngươi.”

Ðặt Sách Luật Pháp Bên Cạnh Rương Giao Ước

24 Khi Môi-se đã viết xong những lời nầy vào trong một cuộn sách, từ đầu đến cuối, 25 Môi-se truyền cho những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của Chúa rằng, 26 “Hãy lấy cuộn sách luật pháp nầy và đặt nó bên Rương Giao Ước của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Hãy để nó luôn ở đó để làm bằng chứng nghịch lại anh chị em, 27 vì tôi biết tính anh chị em hay phản nghịch và cứng cổ như thế nào. Nầy, ngày nay, ngay cả lúc tôi còn sống giữa anh chị em đây mà bao phen anh chị em đã phản nghịch rồi, huống chi là sau khi tôi qua đời!

Tập Họp Ðể Nghe Bài Ca

28 Xin mời tất cả các trưởng lão của các chi tộc và những quan chức của anh chị em nhóm lại bên tôi, để tôi có thể nói cho họ nghe những lời nầy và gọi trời cùng đất làm chứng nghịch lại họ. 29 Vì tôi biết chắc rằng sau khi tôi qua đời, anh chị em sẽ hư hỏng và sẽ quay khỏi con đường tôi đã truyền cho anh chị em. Sau nầy hoạn nạn sẽ giáng xuống trên anh chị em, vì anh chị em sẽ làm điều ác trước thánh nhan Chúa, chọc Ngài giận bằng công trình của tay mình.”

30 Bấy giờ Môi-se nói lên những lời của bài ca nầy, từ đầu đến cuối, cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nghe: