A A A A A
Bible Book List

Pahayag 7 Ang Salita ng Diyos (SND)

Tinatakan ng Diyos ang Isangdaan at Apatnapu't Apat na Libong Tao

Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Pinipigil nila ang apat na hangin ng lupa upang walang hanging makaihip sa lupa o sa dagat o sa anumang punong-kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na pumapaitaas mula sa sinisilangan ng araw. Nasa kaniya ang tatak ng buhay na Diyos. Siya ay sumigaw ng isang malakas na tinig at nagsalita sa apat na mga anghel na binigyan ng kapangyarihan upang saktan ang lupa at ang dagat. Sinabi ng anghel sa kanila: Huwag ninyong saktan ang lupa o ang dagat o ang mga punong-kahoy hanggang hindi namin natatatakan sa noo ang mga alipin ng aming Diyos. Narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ang bilang ay isangdaan apatnapu't apat na libo na tinatakan mula sa bawat lipi ng mga taga-Israel.

Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Juda. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Ruben. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Gad. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Aser. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Neftali. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Manases. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Simeon. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Levi. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Isacar. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Zabulon. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Jose. Labindalawang libo ang tinatakan nila mula sa lipi ni Benjamin.

Ang Maraming Taong Nakasuot ng Puting Damit

Pagkatapos kong makita ang mga bagay na ito, narito, ang napakaraming taong naroroon na walang sinumang makakabilang sa kanila. Sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi at bawat wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng Kordero. Sila ay nakasuot ng maputing damit at may hawak na mga palaspas. 10 Sila ay sumisigaw ng isang malakas na tinig. Sinabi nila:

Ang kaligtasan ay sa kaniya na nakaupo sa trono at sa
Kordero.

11 At ang lahat ng anghel at mga matanda at ang apat na kinapal na buhay ay nakatayo sa palibot ng trono. Sila ay nagpatirapa sa harap ng trono at sinamba ang Diyos. 12 Sinabi nila:

Siya nawa. Pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at
pasasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan
sa ating Diyos magpakailan pa man. Siya nawa.

13 At isa sa mga matanda ang sumagot. Sinabi niya sa akin: Sino ang mga taong ito na nakasuot ng mapuputing damit? Saan sila nanggaling?

14 At sinabi ko sa kaniya: Ginoo, nalalaman mo iyan.
Sinabi niya sa akin: Sila ang mga nanggaling sa dakilang paghihirap. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito ng dugo ng kordero. 15 Dahil dito:
Sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos. Pinaglilingkuran
nila siya araw at gabi sa kaniyang banal na dako. Ang
nakaupo sa trono ay mananahang kasama nila. 16 Kailanman
ay hindi na sila magugutom at kailanman ay hindi na sila
mauuhaw. Hindi na sila maiinitan ng sikat ng araw ni wala
ng matinding init ang tatama sa kanila. 17 Ito ay
sapagkat ang Korderong nasa gitna ng trono ang siyang
mangangalaga sa kanila. Aakayin niya sila sa buhay na
bukal ng tubig. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa
kanilang mga mata.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes