A A A A A
Bible Book List

Pahayag 3 Ang Salita ng Diyos (SND)

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Sardis

Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Sardis:
    Ako na may taglay ng pitong Espiritu ng Diyos at ng
pitong bituin ang nagsasabi ng mga bagay na ito:
Nalalaman ko ang iyong mga gawa, mayroon kang
pangalan na ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay.
Magbantay ka. Palakasin mo ang mga bagay na natitira
na malapit nang mamatay sapagkat nasumpungan ko na
ang inyong mga gawa ay hindi ganap sa paningin ng
Diyos. Kaya nga, alalahanin mo kung papaano ka
tumanggap at nakinig. Tuparin mo ito at magsisi ka.
Kaya nga, kung hindi ka magbantay, ako ay paririyan sa
iyo katulad ng isang magnanakaw. Kailanman ay hindi
mo malalaman kung anong oras ako paririyan sa iyo.
    Mayroon kang ilang tao sa Sardis na hindi narumihan
ang kanilang mga kasuotan. Sila ay kasama kong lalakad
na nararamtan ng maputing damit dahil sila ay karapat-dapat.
Ang magtatagumpay ay daramtan ko ng maputing damit.
Hindi ko buburahin kailanman ang kaniyang pangalan
sa aklat ng buhay. Kikilalanin ko ang kaniyang pangalan
sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga
anghel. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng
Espiritu sa mga iglesiya.

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Filadelfia

Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Filadelfia:
    Ako ang Banal at Totoo. Ako ang may hawak ng susi
ni David na nagbubukas at walang makakapagsara nito,
nagsasara ako at walang makakapagbukas nito.
Nalalaman ko ang iyong mga gawa, narito, inilagay
ko sa harap mo ang isang pintuang bukas at walang
makakapagsara nito sapagkat kaunti ang iyong lakas
at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ipinagkaila
ang aking pangalan. Narito, sinasabi ko ito sa kanila na
kabahagi ng sinagoga ni Satanas, yaong mga nagsasabi
na sila ay mga Judio at hindi naman. Subalit sila ay
nagsinungaling. Narito, palalapitin ko sila upang
magpatirapa sa iyong paanan. Ipaaalam ko sa kanila na
iniibig kita. 10 Dahil tinupad mo ang aking salita na ikaw
ay dapat maging matiisin, iingatan kita sa panahong ito
ng pagsubok na darating na sa mga tao sa buong sanlibutan
upang subukin ang mga naninirahan sa lupa.
11     Narito, darating na ako agad. Panghawakan mo ang
anumang iyong tinataglay upang walang sinumang
makakuha ng iyong gantimpalang putong. 12 Ang
magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa banal
na dako ng aking Diyos. Siya ay hindi na lalabas kailanman.
Isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Diyos at ang
pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong
Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa aking
Diyos. Isusulat ko sa kaniya ang bago kong pangalan.
13 Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng
Espiritu sa mga iglesiya.

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Laodicea

14 Isulat mo sa anghel ng iglesiya sa Laodicea:
    Ako, na tinatawag na Siya nawa, ang tapat at totoong
saksi, ang pasimula ng mga nilalang ng Diyos, ang
nagsasabi ng mga bagay na ito: 15 Nalalaman ko ang
iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang
nais ko ay maging malamig ka o mainit. 16 Kaya nga,
sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit,
isusuka na kita mula sa aking bibig. 17 Sinasabi mo:
Ako ay mayaman. Ako ay naging mayaman at hindi
nangangailangan ng anuman. Hindi mo alam na ikaw
ay sawimpalad, nararapat kahabagan, maralita, bulag at
hubad. 18 Dahil dito, pinapayuhan kita na bumili ng ginto
mula sa akin na dinalisay ng mga tao sa apoy upang
yumaman ka. Bumili ka ng maputing damit upang ikaw
ay mabihisan. Sa ganitong paraan ay hindi makikita
ng mga tao ang kahihiyan ng iyong kahubaran. Pahiran
mo ang iyong mga mata ng gamot para sa mata upang
makakita ka.
19     Sinasaway ko at sinusupil ko ang aking mga
minamahal. Kaya nga, magsumigasig ka at magsisi.
20 Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na
kumakatok. Kapag marinig ng sinuman ang aking tinig
at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kaniya. Ako
ay maghahapunang kasama niya at siya ay kakaing
kasama ko.
21     Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang
maupong kasama ko sa aking trono, katulad din ng aking
pagtatagumpay. At ako ay umupong kasama ng aking
Ama sa kaniyang trono. 22 Ang may pandinig ay makinig
sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes