A A A A A
Bible Book List

Pahayag 2 Ang Salita ng Diyos (SND)

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Efeso

Isulat mo sa anghel ng iglesiya sa Efeso:
    Ako na may hawak ng pitong bituin sa kaniyang kanang
kamay, na lumalakad sa gitna ng pitong ginintuang
lagayan ng ilawan, ang nagsasabi ng mga bagay na ito:
Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal
at ang iyong pagtitiis. Nalalaman kong hindi mo matanggap
ang mga masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na
mga apostol at napagkilala ngunit hindi naman. Natuklasan
mong sila ay mga sinungaling. Ikaw ay nagpatuloy at
nagtiis. Alang-alang sa aking pangalan ay nagpagal ka at
hindi nanlupaypay.
    Ngunit mayroon akong isang laban sa iyo. Ito ay:
Tinalikdan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya nga,
alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin
mo ang mga gawang ginawa mo noong una. Ngunit kung
hindi, papariyan ako agad sa iyo at aalisin ko ang lagayan
ng iyong ilawan sa kinakalagyan nito maliban na ikaw ay
magsisi. Ngunit nasa iyo ang bagay na ito. Napopoot ka
sa mga gawa ng mga Nicolaita. Napopoot din ako sa mga
gawa nila.
    Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu
sa mga iglesiya. Sa sinumang magtatagumpay, ibibigay ko
sa kaniya ang karapatang kumain sa bunga ng punongkahoy
ng buhay na nasa gitna ng halamanan ng Diyos.

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Esmirna

Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Esmirna:
    Ako yaong simula at wakas ang nagsasabi ng mga
bagay na ito. Ako yaong namatay at muling nabuhay.
Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong mga
paghihirap at iyong karukhaan. Ngunit ikaw ay mayaman.
Alam ko ang mga nagsasabing sila ay mga Judio ngunit
hindi naman at ang kanilang pamumusong. Sila ay isang
sinagoga ni Satanas. 10 Huwag mong kakatakutan ang
lahat ng bagay na malapit mo nang danasin. Narito, ang
ilan sa inyo ay malapit nang ipabilanggo ng diyablo upang
kayo ay subukin. At magkakaroon ka ng paghihirap sa
loob ng sampung araw. Maging tapat kayo kahit hanggang
kamatayan at bibigyan ko kayo ng gantimpalang putong
ng buhay.
11     Siya na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng
Espiritu sa mga iglesiya. Ang magtatagumpay ay hindi
kailanman makakaranas ng ikalawang kamatayan.

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Pergamo

12 Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Pergamo:
    Ako na may matalas na tabak, na may dalawang talim,
ay nagsasabi ng mga bagay na ito: 13 Nalalaman ko ang
iyong mga gawa at kung saan ka nakatira. Nakatira ka sa
kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Nanghawakan kang
patuloy sa aking pangalan at hindi mo tinalikdan ang
aking pananampalataya kahit sa araw na pinatay nila si
Antipas na aking tapat na saksi sa inyong kalagitnaan, na
tinatahanan ni Satanas.
14     Subalit mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo,
sapagkat mayroon sa inyo na ang pinanghawakan ay ang
katuruan ni Balaam. Tinuruan ni Balaam si Barak na
maglagay ng katitisuran sa harap ng mga anak ni Israel.
Ang katitisuran ay ang kumain sila ng mga inihain sa mga
diyos-diyosan at sila ay nakiapid. 15 Sila rin yaong
nanghahawakan sa katuruan ng mga Nicolaita, na
kinapopootan ko. 16 Magsisi ka! Kung hindi ka magsisisi,
kaagad akong pupunta riyan. Makikipaglaban ako sa
kanila sa pamamagitan ng tabak sa aking bibig.
17     Ang may pandinig ay makinig kung ano ang sinasabi
ng Espiritu sa mga iglesiya. Ibibigay ko sa magtatagumpay
ang karapatang kumain ng manang itinago ng Diyos.
Bibigyan ko siya ng isang puting bato kung saan isinulat ko
ang isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam
sa pangalan maliban lang sa makakatanggap nito.

Ang Sulat Para sa Iglesiya sa Tiatira

18 Sumulat ka sa anghel ng iglesiya sa Tiatira:
    Ako na Anak ng Diyos ang nagsasabi ng mga bagay na
ito: Ang aking mga mata ay katulad ng alab na apoy.
Ang aking mga paa ay katulad ng makinang na tanso.
19 Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig
at ang iyong paglilingkod. Nalalaman ko ang inyong
pananampalataya at pagtitiis. Alam ko ang huli mong mga
gawa ay higit kaysa sa mga nauna mong mga gawa.
20     Mayroon akong ilang bagay laban sa iyo dahil
pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na tinawag
niya ang kaniyang sarili na babaeng propeta. Siya ay
nagtuturo at inililigaw ang aking mga alipin upang sila ay
makiapid at kumain ng mga inihain sa diyos-diyosan.
21 Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi sa
kaniyang pakikiapid. Ngunit hindi siya nagsisi. 22 Narito,
inihagis ko siya sa isang higaan. Ang mga nangangalunya
sa kaniya ay ihahagis ko sa isang dakilang paghihirap,
kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga gawa.
23 Papatayin ko ang kaniyang mga anak. At malalaman ng
lahat ng iglesiya na ako yaong sumusuri sa kaloob-looban
at sa mga puso. Ibibigay ko sa bawat isa sa inyo ayon
sa kaniyang mga gawa. 24 Ngunit sinabi ko sa inyo at sa
mga natitira sa Tiatira at sa sinumang wala sa ganitong
katuruan at sa sinumang hindi nakakaalam sa tinatawag
na malalalim na bagay ni Satanas: Wala akong ibang
pasaning ibibigay sa inyo. 25 Ang sinasabi ko lang:
Maghawakan kayo sa mga bagay na taglay na ninyo
hanggang sa aking pagdating.
26     Ang magtatagumpay at ang tutupad ng aking mga
gawa hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapamahalaan
sa mga bansa.
27     Mamamahala siya sa kanila bilang isang
    pastol sa pamamagitan ng isang bakal na
    tungkod, sa pamaraan ng pagdudurog ng
    isang tao sa palayok.
Ito ay katulad din sa paraan ng pagtanggap ko ng
kapamahalaang mula sa aking Ama. 28 At ibibigay ko sa
kaniya ang tala sa umaga. 29 Ang may pandinig ay
makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesiya.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes