A A A A A
Bible Book List

Pahayag 18 Ang Salita ng Diyos (SND)

Bumagsak ang Babilonya

18 Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapamahalaan. Ang kaniyang kaluwalhatian ay nagliwanag sa lupa. Siya ay sumigaw sa isang napakalakas na tinig at sinabi niya:

Bumagsak na! Ang dakilang Babilonya ay bumagsak na!
Ito ay naging isang dakong tirahan ng mga demonyo. Ito
ay naging isang bilangguan ng bawat karumal-dumal na
espiritu at bawat karumal-dumal na ibon na kinapopootan
ng mga tao. Ito ay sapagkat ang lahat ng mga bansa ay
uminom ng alak ng poot ng kaniyang pakikiapid. Ang
mga hari sa lupa ay nakiapid sa kaniya. Ang mga
mangangalakal sa lupa ay yumaman sa kahalayan ng
kaniyang kayamanan.

Pagkatapos, nakarinig ako ng isa pang tinig mula sa langit na sinasabi:
Mga tao ko, lumayo kayo sa kaniya upang hindi kayo
madamay sa kaniyang mga kasalanan, at upang hindi
ninyo tanggapin ang kaniyang mga salot. Ang kaniyang
mga kasalanan ay nagkapatong-patong hanggang langit
at naalala ng Diyos ang kaniyang masasamang gawa.
Ibigay ninyo sa kaniya ang anumang naibigay niya sa
inyo. At bayaran ninyo siya ng makalawang ulit ayon sa
kaniyang mga gawa. Ang saro na kaniyang hinalo ay
haluin mo ng makalawang ulit para sa kaniya. Sa
halagang ipinangluwalhati niya sa kaniyang sarili at
namuhay sa napakalaking kayamanan, sa gayunding
halaga ay bigyan ninyo siya ng paghihirap at pananangis.
Sapagkat sinasabi niya sa kaniyang puso: Ako ay umuupo
bilang isang reyna at hindi bilang isang balo. At kailanman
ay hindi ako makakakita ng pananangis. Kaya nga, sa
isang araw ang kaniyang mga salot ay darating sa kaniya.
Ang mga ito ay kamatayan, kalumbayan at kagutuman.
Siya ay susunugin nila sa apoy sapagkat ang Panginoong
Diyos ang hahatol sa kaniya.

At kapag makita nila ang usok na pumapailanglang mula sa pinagsusunugan sa kaniya, ang mga hari sa lupa ay tatangis at mananaghoy na para sa kaniya, sila yaong mga nakiapid sa kaniya at namuhay sa napakalaking kayamanan. 10 Dahil natakot sila sa pahirap sa kaniya, sila ay tatayo sa malayo. Sasabihin nila:

Aba! Aba! Ang dakilang lungsod! Ang Babilonya, ang
malakas na lungsod! Sapagkat sa loob ng isang oras ang
iyong kahatulan ay dumating.

11 At ang mga mangangalakal sa lupa ay tatangis at magluluksa para sa kaniya. Sila ay tatangis sapagkat wala nang bibili ng kanilang mga kalakal. 12 Ang kanilang mga kalakal ay ginto, pilak, mamahaling mga bato at mga perlas. Kabilang dito ay mga kayong linong tela, kulay ubeng tela, sutlang tela, pulang tela at mabangong kahoy. Kabilang din ay mga bagay na ginawa mula sa garing at lahat ng uri ng bagay na ginawa mula sa napakamamahaling kahoy. Kabilang pa rin ay mga bagay na ginawa mula sa tanso, bakal at marmol. 13 Ang kanilang mga kalakal ay kanela, insenso, pamahid, kamangyan, alak, langis at pinong harina, trigo, mga baka, mga tupa, mga kabayo, mga karuwahe, mga katawan at mga kaluluwa ng mga tao.

14 At sasabihin nila: Ang hinog na mga bunga na masidhing ninanasa ng iyong kaluluwa ay nawala sa iyo. Lahat ng matatabang bagay at ang mga maniningning na bagay ay nawala sa iyo. At kailanman ay hindi mo na makikita ang mga ito. 15 Sapagkat natatakot sila sa pahirap sa kaniya, ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito ay tatayo sa malayo. Sila yaong mga yumaman dahil sa kaniya. Sila ay tatangis at magluluksa. 16 At sasabihin nila:

Aba! Aba! Ito ang dakilang lungsod na naramtan ng
kayong telang lino, ubeng tela at pulang tela. Ginayakan
niya ang kaniyang sarili ng ginto, mamahaling mga bato at
mga perlas. 17 Ito ay sapagkat sa loob ng isang oras ang
gayon kalaking kayamanan ay mauuwi sa wala.
Ang lahat ng kapitan at lahat ng may mga tungkulin sa mga barko, at ang mga magdaragat at lahat ng mga mangangalakal sa dagat ay nakatayo sa malayo. 18 Nang makita nila ang usok mula sa pagkakasunog sa kaniya, sinabi nila: Anong lungsod ang kasingdakila ng lungsod na ito? 19 At sila ay nagbuhos ng alikabok sa kanilang mga ulo. Sila ay tumatangis at nananaghoy at sumisigaw na sinasabi:
Aba! Aba! Ito ang dakilang lungsod na nagpayaman sa
atin. Tayo na may mga barko sa dagat ay yumaman dahil
sa kaniyang kayamanan. Sapagkat sa loob ng isang oras
siya ay nawasak. 20 O magalak ka langit dahil sa kaniya!
At kayong mga banal at mga apostol at mga propeta ay
magalak. Siya ay hinatulan ng Diyos para sa inyong
kapakanan.

21 Pagkatapos, isang malakas na anghel ang kumuha ng isang bato na katulad ng isang malaking gilingang bato. At inihagis niya ito sa dagat. Sinabi niya:
Sa ganitong kabagsik na paraan, ihahagis ng Diyos ang
dakilang lungsod ng Babilonya. At kailanman ay hindi na
ito muling makikita. 22 Wala nang sinumang makakarinig
mula sa iyo ng tugtog ng mga manunugtog ng kudyapi, o
mga musikero, o mga taga-ihip ng plawta o taga-ihip ng
trumpeta. Wala nang manggagawa ang gagawa ng anumang
pangangalakal sa iyo. Wala nang maririnig sa iyo na ingay
ng gilingang bato. 23 At ang liwanag ng isang ilawan ay
hindi na magliliwanag sa iyo. Wala nang sinumang
makakarinig sa iyo ng tinig ng lalaking ikakasal o tinig
ng babaeng ikakasal. Ang iyong mga mangangalakal ay
naging mga dakilang tao sa lupa. Iniligaw mo ang mga
tao sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng iyong
panggagaway. 24 Sa kaniya ay natagpuan ng mga tao ang
dugo ng mga propeta at mga banal. Natagpuan nila sa
kaniya ang dugo ng lahat ng mga taong pinatay sa lupa.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes