A A A A A
Bible Book List

Pátá Mojžíšova 33 Bible 21 (B21)

Mojžíšova závěť

33 Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl:

„Hospodin přišel ze Sinaje,
ze Seíru, jako když slunce vychází,
tak jim z pohoří Paran zazářil.
S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše,
oheň Zákona vzešel z jeho pravice.
Ó, jak miluješ lidi!
Všechny své svaté v ruce máš.
Oni se k tvým nohám přivinuli,
aby přijímali slova tvá –
Zákon, jenž Mojžíš vydal nám,
dědictví shromáždění Jákobova.
Ješurunovi [a] stal se králem,
vůdcové lidu když sešli se
společně s kmeny Izraele.

Ruben ať žije, ať nikdy nevymře,
ač jeho mužů jen hrstka je!“

O Judovi řekl:

„Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův,
k jeho lidu jej zpět přiváděj.
Když bojuje svou vlastní rukou,
proti nepřátelům mu pomáhej.“

O Levim řekl:

„Kéž tvé urim a tumim, [b] Hospodine,
připadne muži tobě věrnému!
Zkusils jej onou zkouškou v Masse,
přel ses s ním u vod sváru v Meribě.
O otci i matce řekl: ‚Nehledím na ně!‘
Na vlastní bratry nebral zřetel
a ke svým dětem neznal se. [c]
Ano, tvé slovo zachovali,
tvou smlouvu budou střežit levité.
10 Jákoba budou tvým pravidlům učit
a Zákonu tvému Izrael.
Kadidlo před tebe budou klást,
zápaly přinášet ti na oltář.
11 Požehnej, Hospodine, jeho síle,
v díle jeho rukou zalíbení měj.
Jeho protivníky udeř do slabin,
aby jeho nepřátelé už nikdy nevstali!“

12 O Benjamínovi řekl:

„Hospodinův miláček to je –
kéž zůstává u něj v bezpečí!
On jej ochraňuje každý den,
vždyť odpočívá v jeho náručí.“

13 O Josefovi řekl:

„Jeho zemi ať žehná Hospodin
nejlepší rosou z nebe nahoře,
prameny sahajícími dolů do hloubky,
14 nejlepšími dary slunce,
nejlepší úrodou všech měsíců,
15 největší chloubou hor odvěkých,
nejlepšími dary věčných pahorků,
16 nejlepším ze země a její plnosti!
Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, [d]
na hlavě Josefově nechť spočine,
na temeni vyvoleného z bratří!
17 Jak prvorozenému býku čest mu náleží,
jeho rohy jsou rohy buvolí;
národy ze všech zemských končin
on těmi rohy porazí.
Takové ať jsou desetitisíce Efraimovy,
takové tisíce Manasesovy!“

18 O Zabulonovi řekl:

„Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš,
a ty, Isachare, v stanech svých!
19 Na horu svolají různé národy,
tam budou přinášet pravé oběti.
Budou sytit z mořského bohatství,
z pokladů v písku ukrytých.“

20 O Gádovi řekl:

„Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje!
Gád se uložil jako lvice,
s ramenem i hlavu utrhne!
21 To nejlepší si nechal pro sebe,
díl, jenž je velitelům vyhrazen.
V čele lidu totiž směle šel
a Hospodinovu spravedlnost prováděl,
jeho rozhodnutí pro celý Izrael.“

22 O Danovi řekl:

„Dan je mladý lev,
z Bášanu vyskakuje!“

23 O Neftalímovi řekl:

„Přízní jsi nasycen, Neftalíme,
požehnání Hospodinova jsi pln,
jezero i s jižní stranou opanuj!“

24 O Ašerovi řekl:

„Nad jiné syny požehnán je Ašer,
mezi bratry ať je oblíben,
své nohy ať smáčí olejem!
25 Z železa a bronzu ať jsou tvé závory,
po všechny své dny žij v bezpečí.

26 Nikdo není jako Bůh, Ješurune! [e]
Na pomoc tobě spěchá nebem,
brázdí oblaka ve slávě své!
27 Odvěký Bůh je tvým útočištěm,
věčné náručí tě podepře.
Tvé nepřátele před tebou žene
a říká: ‚Vyhlaď je!‘ [f]
28 Izrael proto bydlí v bezpečí,
Jákobův příbytek [g] nikdo neruší
v zemi obilí a vína,
kde z nebe padá rosa.

29 Jak jsi, Izraeli, blažený!
Kdo je ti podobný,
lide, jejž Hospodin zachránil!
On je štítem tvé ochrany
a mečem tvého vítězství.
Ať se tví nepřátelé před tebou krčí
a ty ať jim šlapeš po šíji!“

Footnotes:

  1. Pátá Mojžíšova 33:5 Deut 32:15
  2. Pátá Mojžíšova 33:8 losy k dotazování na Boží vůli (viz Exod 28:30)
  3. Pátá Mojžíšova 33:9 Exod 32:25–29
  4. Pátá Mojžíšova 33:16 Exod 3:1–4
  5. Pátá Mojžíšova 33:26 Deut 32:15; 33:5
  6. Pátá Mojžíšova 33:27 Exod 23:27–30; Num 33:51–53; Deut 9:3; 11:23–25
  7. Pátá Mojžíšova 33:28 podle LXX (MT: pramen)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes