A A A A A
Bible Book List

Ozeáš 4 Bible 21 (B21)

Hospodinova žaloba

Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele,
Hospodin má žalobu na obyvatele země:
V této zemi není věrnost ani láska
a nikdo nezná Boha.
Jen samé kletby, lži a vraždění,
zlodějství a cizoložení –
rozmáhá se to víc a víc,
jedno krveprolití za druhým!
To proto země uvadá
a každý její obyvatel je vyčerpán;
polní zvěř i ptáci na nebi
hynou společně s mořskými rybami.

Ať si však nikdo nestěžuje,
nikdo ať nikoho neobviňuje –
vždyť jsi to, knězi, právě ty,
na koho tu teď žaluji. [a]
Potácíš se ve dne jako za noci
a s tebou se potácejí také proroci;
hubíš svůj vlastní lid [b]
a můj lid hyne bez špetky poznání.

Protožes odmítl poznání,
i já tě odmítnu od kněžství;
na Zákon svého Boha nedbal jsi,
ani já nebudu dbát na tvé potomky.
Jak se rozmáhali víc a víc,
tím více proti mně hřešili;
svou Slávu nahradili [c] mrzkostí.
Živí se oběťmi mého lidu za hřích,
dychtivě baží po jejich špatnosti.

Kněz proto dopadne tak jako lid –
budu je trestat za jejich způsoby,
za jejich skutky jim odplatím!
10 Budou jíst, ale nenasytí se,
budou smilnit, ale nerozmnoží se,
protože opustili Hospodina
a pustili se 11 do smilstva.

Kvůli vínu, kvůli burčáku
přišli o rozum!
12 Můj lid se radí se dřevem,
nějaká hůlka jim dává předpověď;
dali se obloudit duchem smilstva,
smilně opustili svého Boha.
13 Obětují na horských vrcholech,
na pahorcích kouří kadidlem,
pod dubem, topolem, pod mohutným stromem,
v jejichž stínu je tak příjemně.

Ačkoli vaše dcery smilní
a vaše snachy cizoloží,
14 nebudu trestat vaše smilné dcery
ani ty vaše cizoložné snachy –
vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami
a konají oběti s těmi kněžkami.
Špatně dopadne ten tupý lid!

15 Jestliže, Izraeli, smilníš ty,
ať aspoň Juda nehřeší!
Proto nechoďte do Gilgalu,
neputujte do Bet-avenu, [d]
zdržte se přísahy:
„Jakože žije Hospodin!“

16 Izrael se umíněně vzpírá
jako umíněná kráva.
Jak ho má Hospodin teď nechat pást
svobodně jako beránka?
17 Efraim [e] se spřáhl s modlami –
nech ho být!
18 Když už je pití vypito,
vrhnou se na smilstvo;
ti, kdo jsou lidu záštitou,
chovají v lásce zkaženost.

19 Vítr je svými křídly zachvátí,
budou se stydět za své oběti!

Footnotes:

  1. Ozeáš 4:4 rekonstruované znění (MT: vždyť tvůj lid je jako ti, kteří na kněze žalují)
  2. Ozeáš 4:5 rekonstruované znění (MT: zahubím tvou matku)
  3. Ozeáš 4:7 podle Tg, Syr a písařské tradice (MT: jejich slávu nahradím)
  4. Ozeáš 4:15 hebr. Dům zla – hanlivé jméno pro Bet-el (hebr. Dům Boží)
  5. Ozeáš 4:17 původně kmenové jméno, později synonymum pro celý Izrael, zejm. pro severní království
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes