Add parallel Print Page Options

21 Herren styr kungens tankar som vattenbäckar.
    Han leder dem i den riktning han vill.

En människa tycker att allt hon gör är rätt,
    men Herren prövar hjärtat.

Att handla rättfärdigt och rättvist
    är mer värt för Herren än offer.

Stolta ögon och högfärdigt hjärta,
    de ondas lampa, är synd.

Den flitiges planer ger framgång,
    ett hastverk bara förlust.

Skatter som skaffas genom lögn
    är en flyende dimma och dödlig snara.[a]

De gudlösas våld snärjer dem själva,
    eftersom de vägrar göra det som är rätt.

Den skuldtyngdes väg är svårframkomlig,
    men den oskyldige går sin väg rakt fram.

Det är bättre att bo i ett hörn på taket
    än att dela hus med en grälsjuk kvinna.

10 Den gudlöse längtar efter det onda,
    hans medmänniska får ingen nåd av honom.

11 När hädaren straffas lär sig den okunnige visdom,
    när den vise vägleds får han kunskap.

12 Den Rättfärdige betraktar den ondes hus
    och låter olyckan drabba de onda.[b]

13 Den som håller för öronen för den fattiges rop,
    kommer själv att få ropa utan att någon svarar.

14 En gåva i hemlighet stillar vrede,
    en muta i det fördolda lugnar förbittring.

15 När rättvisan gäller gläds de rättfärdiga,
    och de som gör orätt förfäras.

16 Den som irrar bort från förnuftets väg
    hamnar i de dödas[c] skara.

17 Den som älskar nöjen blir fattig.
    Den som älskar vin och olja blir aldrig rik.

18 Den gudlöse straffas i stället för den rättfärdige
    och den trolöse i stället för den rättsinnige.[d]

19 Det är bättre att leva i öknen
    än att bo ihop med en grälsjuk och argsint kvinna.

20 Den vise har dyrbara skatter och oljor i sitt hus,
    men dåren gör genast av med dem.

21 Den som strävar efter rättfärdighet och nåd
    finner livet, rättfärdigheten och äran.

22 Den vise kan inta de mäktigas stad
    och riva ner det fäste som de litade på.

23 Den som vaktar sin mun och tunga
    skonar sig själv från bekymmer.

24 Smädare heter den som är högfärdig och fräck
    och handlar i måttlöst övermod.

25 Den lates åstundan blir hans död,
    för hans händer vägrar att arbeta.

26 Den girige vill hela tiden ha mer,
    men den rättfärdige ger generöst till andra.

27 De gudlösas offer är avskyvärt,
    särskilt om det bärs fram av onda motiv.

28 Ett falskt vittne kommer att förgås,
    och den som lyssnar går det illa för.[e]

29 Den gudlöse visar upp en fräck min,
    den rättsinnige tänker sig för var han går.

30 Ingen vishet, insikt eller plan
    kan stå emot Herren.

31 Hästen rustas för stridens dag,
    men räddningen kommer från Herren.

Footnotes

  1. 21:6 Enligt andra handskrifter: …dimma för dem som söker döden.
  2. 21:12 Grundtextens innebörd är osäker, huruvida den rättfärdige är Gud eller en människa.
  3. 21:16 Det hebreiska ordet är mångtydigt (se not till Ps 88:11); översätts också ibland med ”jättar” i Septuaginta och Vulgata.
  4. 21:18 Grundtextens innebörd är osäker.
  5. 21:28 Grundtextens innebörd är inte helt klar, men antagligen är tanken att ett vittne som tänker igenom noga vad han hör (eller ser) inte kommer med några förhastade utsagor och får därmed tala till punkt.