Visheten bevarar från fördärv

Min son, om du tar emot mina ord
och gömmer mina bud inom dig,
så att du låter ditt öra ta vara på visheten
och böjer ditt hjärta till klokheten,
ja, om du ropar efter insikt
    och höjer din röst för att kalla på klokheten,
om du söker efter den som efter silver
och letar efter den som efter en skatt,
då skall du förstå Herrens fruktan
och finna kunskapen om Gud.
Ty det är Herren som ger vishet,
    från hans mun kommer kunskap och förstånd.
Åt de redbara har han visa råd i förvar,
en sköld är han för dem som lever ostraffligt,
han beskyddar det rättas stigar,
    sina frommas väg bevarar han.
Då skall du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet,
det godas alla vägar.
10 Ty vishet skall komma in i ditt hjärta
och kunskap bli ljuvlig för din själ,
11 eftertänksamhet skall bevara dig
    och klokhet beskydda dig.

12 Visheten skall rädda dig från det ondas väg,
från män som talar det som är förvänt,
13 från dem som överger det rättas stigar
för att färdas på mörkrets vägar,
14 från dem som gläds åt att göra det onda
och fröjdar sig åt ondskans förvrängningar,
15 från dem som går på krokiga stigar
och vandrar på villovägar.

16 Visheten skall rädda dig från den främmande kvinnan,
från din nästas hustru som talar hala ord,
17 från henne som har övergivit sin ungdoms vän
och glömt sin Guds förbund.
18 Hennes hus sjunker ner i döden,
    till skuggornas boning leder hennes stigar.
19 De som går in till henne vänder aldrig tillbaka,
de finner inte livets stigar.

20 Därför skall du vandra på de godas väg
och hålla dig på de rättfärdigas stigar.
21 Ty de redbara skall bo i landet,
    de ostraffliga får stanna kvar där.
22 Men de ogudaktiga skall utrotas ur landet,
de trolösa ryckas bort därifrån.