Ekj sach daut dee, dee opp daen Troon saut, en Buak enn siene rajchte Haunt haud, daut fonn benne uk fonne aundre Sied beschraewe wea, en daut met saewen Saeajel feraeajelt wea.

En ekj sach en stoakja Enjel met ne lude Stem roope: "Waea kaun bestone daut Buak op to moake en dee Saeajel loos to braeakje?"

En kjeena emm Himel oda oppe Ead oda unja de Ead kunn daut Buak op moake, oda daut aunkjikje.

En ekj hield seeha wiel see kjeenem finje kunne dee duat Buak op moake, oda aunkjikje kun.

Donn saed eena fonn dee Elteste to mie: "Hiel nich; Kjikj! Dee Leiw ut Juda sien Staum, fon Doft sien Wartel, haft jewonne daut Buak en dee saewen Saeajel op to moake".

Ekj sach donn enne Medd fonn daem Troon en dee feeha laewendje Teare en dee Elteste, en Laum stone, en daut leet so aus wan daut wea jeschalcht worde, daut haud saewen Heana en saewen Uage, daut sent dee Saewen Jeista fonn Gott dee erut jeschekjt sent aewa dee gaunse Welt.

Dee kjeem en neem daut Buak ut dee rajchte Haunt fonn daem dee oppem Troon saut.

En aus hee daut Buak neem, folle dee feeha laewendje Teare en dee fearentwintich Elteste han fer daut Laum, en jieda eena haud ne Hoap, en goldne Komme foll seeta Ruak, daut sent dee Heilje aeare Jebaede.

En dee singe en niehet Leet en saje: "Du best Weat daut Buak to naeme en dee Saeajel op to moake, dan du weascht doot jemoakt, en hast onns derch dien Bloot jekofft fa Gott fonn aule Staume en Tunge en Mensche en Natsjoone,

10 en hast onns to Gott Kjeenije en Priesta jemoakt, en wie woare oppe Ead rejeare".

11 Donn sach ekj, en head en Jelud fonn fael Enjel runt omm daen Troon en dee laewendje Teare en dee Elteste, en daen aeare Zol wea teandusant mol teandusant, en dusant mol dusant,

12 dee saede met ne groote Stem: "Daut Laum daut jeschlacht es worde, es Weat Macht en Rikjdom en Weisheit en Krauft en Ea en Harlichkjeit en Saeajen to kjriehe".

13 En aule Kjreatua daut em Himel en oppe Ead en unja de Ead en oppem Maea en aules daut doa benne es, head ekj saje: "Saeajen en Ea en Harlichkjeit en Macht fa emma en emma jeheat daem dee oppem Troon set, en daut Laum".

14 En dee feeha laewendje Teare saede: "Amen". en dee Elteste folle han en deede aunbaede.

Bible Gateway Sponsors