Aun daem Enjel fonn dee Jemeent enn Sardis schriew: Dit sajcht dee, dee Gott siene saewen Jeista, en dee saewen Stearns haft: Ekj weet omm diene Woakje, daut du en Nome hast daut du laefst, oba du best Doot.

Pauss opp, en stoakj daut waut noch jeblaewe es, daut bottem stoawe es, dan ekj ha diene Woakje nich follstendich jefunge bie mien Gott.

Denkj doaraun, woo du jekjraeaje en jeheat hast, doaromm bewoa die, en doo Buesse. Wan du nich woascht oppause, woa ekj kome soo aus en Deef, en du woascht opp kjeen Wajch weete omm waut fonne Stunnd ekj no die kome woa.

Oba du hast en poa Nomes enn Sardis daen aeare Kjleeda nich besuedelt sent, en dee woare met mie waundle enn witte Kjleeda, dan see sentet weat.

Waea jewent, woat enn witte Kjleeda jekjleet senne, en ekj woa sien Nome opp kjeen Wajch ut daut Laewesbuak erut lasche, en woa sien Nome fer mien Foda en siene Enjel bekjane.

Waea Uare haft tom heare, lot am heare waut dee Jeist to dee Jemeente sajcht.

Aun daem Enjel fonn dee Jemeent enn Filadelfia schriew: Dit sajcht dee Heilje en Woarhauftja, dee Doft sien Schlaetel haft, dee opmoakt en kjeena tooschlit, dee tooschlit en kjeena woat opmoake:

Ekj weet omm diene Woakje; kjikj! ekj ha fer die ne Daea opjemoakt, daen kjeena toomoake kaun; dan du hast mau weinich Krauft, oba hast mien Wuat jehoole, en hast mien Nome nich aufjesajcht.

Kjikj! ekj woa daen fonn Soton siene School, dee saje daut see Jude sent, oba leaje; Kjikj! ekj woa daen bott doa brinje daut see fer june Feet aunbaede woare, en see woare weete daut ekj die ha leef jehaut.

10 Wiel du daut Wuat fonn miene Jedult bewoat hast, woa ekj die bewoare fonn dee Feseakjunkstunnd dee aewa dee gaunse Welt kome woat, aul daen oppe Proow to stale dee oppe Ead wone.

11 Kjikj! ekj kom boolt; hool faust waut du hast, daut kjeena diene Kroon nemt.

12 Waea jewent, woa ekj tom Stenda moake enn mien Gott sien Tempel, en dee woat niemols meeha rut gone, en ekj woa mien Gott sien Nome opp am schriewe, en daen Nome fonn mien Gott siene Staut, daut niehe Jerusalem, daut fonn utem Himel fonn mien Gott rauf kjemt, uk mien niehe Nome.

13 Waea Uare haft tom heare, lot am heare waut dee Jeist to dee Jemeente sajcht.

14 Aun daem Enjel fonn dee Jemeent enn Laoditsaea schriew: Dit sajcht dee Amen, dee Zeij dee Tru en Woarhauftich es, dee Faeaschta fonn Gott siene Kjreatua:

15 Ekj weet omm diene Woakje, daut du nich kollt uk nich heet best. Ekj wensch mie daut du kollt oda heet weascht.

16 Aulsoo wiel du leiwoam best, en nich heet oda kollt, sie ekj reed die ut mien Mul to spiehe.

17 Wiel du sajchst, ekj sie rikj, en sie rikj jeworde, en mie faeltet aun nusscht; weetst oba nich daut du jaumalich, en misroblich, en oam, en blint, en noaktich best.

18 Ekj rod die, daut du Golt fonn mie kjafst daut met Fia jereinicht es, daut du werkjlich kaunst rikj senne, en witte Kjleeda daut du die bekjleede kaunst daut dee Schaund fonn dien noaktjet nich to seene es, en diene Uage met Uagesaulw ennschmaeare soo daut du seene kaunst.

19 Waem ekj leef ha, doo ekj trajchtwiese en strofe; doaromm sie heet en doo Buesse.

20 Kjikj! ekj sto fere Daea en kloppa aun; wan irjent waea miene Stem heat, en dee Daea opmoakt, dan woa ekj enenn kome, en woa met am toop aete, en hee met mie.

21 Waea jewent, daem woa ekj daut Rajcht jaewe met mie toop opp mien Troon to sete, soo aus ekj jewonne ha, en met mien Foda toop opp sien Troon set.

22 Waea Uare haft, lot am heare waut dee Jeist to dee Jemeente sajcht.