19 No dit head ekj en grootet Jelud fonn fael Mensche em Himel, dee saede: "Haleluja! Dee Radunk en dee Harlichkjeit en dee Krauft jeheat onns Gott!

dan Tru en Jeracht es sien Jerecht: dan hee haft dee groote Hua jerecht, dee de gaunse Welt fedorf met aeare Huararie, en hee haft daut Bloot fonn siene Deena fonn aeare Haunt jefoddat."

En see saede wada: "Haleluja!" En daut Ruak fonn aea brenne sticht nehecht fa emma en emma.

En dee fearentwintich Elteste en dee feeha laewendje Teare folle han en baede Gott aun dee oppem Troon set, en saede: "Amen! Haleluja!"

Donn kjeem ne Stem fomm Troon dee saed: "Loft onns Gott, aul jie siene Deena, dee am ferchte, beides kjleen uk groot."

En ekj head ne Stem soo aus fonn fael Mensche, en en grootet Ruzhe soo aus fonn fael Wota, en soo aus seeha lude Donnaschlaeaj, dee saede: "Haleluja! Dan de Herr, dee aulmajchtja Gott, deit nu rejeare!

Dan wel wie onns nu freihe en froo senne, en wie woare am dee Ea jaewe, dan daut Laum siene Kjast es jekome, en siene Brut haft sikj reed jemoakt,

en aea wortet jejaeft daut see met kloaret, reinet Leiwent kunn jekjleet senne, dan daut Leiwent es dee heilje aeare jerachte Woakje."

En hee saed to mie: "Schriew! Jesaeajent sent dee, dee ennjelode sent to daut Laum sien Kjastingsmol." En hee saed to mie: "Dit sent Gott siene woarhauftje Wead!"

10 En ekj foll am fere Feet am auntobaede. En hee saed to mie: "See daut du daut nich deist! Ekj sie dien Metsklow, en eent fonn diene Breeda dee daut Zeichness fonn Jesus ha; doo Gott aunbaede. Dan daut Zeichnes fonn Jesus es dee Jeist de Profitee."

11 Don sach ekj daen Himel opstone, en kjikj! en wittet Peat, en dee doa bowe saut heet Tru en Woarhauftich, en deit rechte en moakt Kjrich enn jerachtichkjeit.

12 Siene Uage sent soo aus ne Fiaflaum, en hee haft fael Kroone opp sien Kopp; en hee haft en Nome daen kjeena weet bute hee selfst.

13 Hee es aunjetrocke met en Kjleet daut enn Bloot enjedukt wea, en sien Nome es daut Gotteswuat.

14 En dee Armeehe fom Himel kome am hinjaraun opp witte Pead, aunjetrocke enn feinet, reinet Leiwent.

15 Ut sien Mul kjemt en shoapet Schweat, met woont hee dee Natsjoone schleit; en hee woat aewa daen rejeare met ne Iesastang; en hee klunjt dee Wienpras fonn daen aulmajchtja Gott sien rietende Oaja.

16 Opp sien Kljeet en opp siene Hofft haft hee en Nome jeschraewe: Kjeenich aewa Kjeenije, en Herr aewa Herre.

17 En ekj sach en Enjel enne Sonn stone, dee schreach met ne lude Stem en saed to aule Faeajel dee medd em Himel fleaje: "Komt! saumelt junt toop fa Gott sien grootet Owentkost;

18 daut jie Kjeenije en Hauptsoldota en Majchtje en Pead en dee doabowe sette, aea Fleesch aete kjenne, uk beides dee frie sent en Sklowe sent, beides Kjleen uk Groot."

19 En ekj sach daut Tia en dee Kjeenije oppe Ead en aeare Armeehe fesaumelt Kjrich to moake met daem dee op daut Peat saut en siene Armee.

20 En daut Tia wort faust jenome, en met am daen faulscha Profeet dee Wunndateakjens fer am deed, derch woont hee daen fefead dee daut Tia sien Teakjen jenome haude en sien Bilt haude anjebaet; en dee worde beid enn daen Fiasee ennen jeschmaete daut met Schweawelblit brent.

21 En dee aewrije worde doot jemoakt met daem sien Schweat dee opp daut Peat saut, daut Schweat daut ut sien Mul kjeem, en aule Faeajel worde gauns saut met aea Fleesch.