14 Ekj sach, en kjikj!, daut Laum stunnt opp daem Boajch Tsion, en met am hunndat fearafeatich dusant, dee sien Nome, en sien Foda sien Nome opp aeare Stearns aunjeschraewe ha.

En ekj head ne stem utem Himel soo aus en grootet Wota jeruzh, en soo aus ludet rummle, en dee Stem dee ekj head wea soo aus wan fael Hoapespaele opp aeare Hoape spaelde.

En dee singe en niehet Leet fer daut Troon, en fer dee feeha laewendje Teare, en fer dee Elteste; oba kjeene kunn daut Leet leare buta dee hunndat fearefeatich dusant dee fonn dise Ead loosjekofft sent.

Dit sent dee, dee nich met Fruehes feonnreinicht weare, dan dee sent nich befriet. Dise folje daut Laum woaemma dee han deit. Dise sent fonn Mensche loosjekofft aus Easchlinjsfrucht fa Gott en daut Laum,

en enn aea Mul wort nich eene eensje Laej jefunge; dee sent gauns oone Dodel.

En ekj sach en aundra Enjel medd derchem Himel fleaje, dee en eewjet Evanjeelium haud daen to praedje dee oppe Ead sette, en to jieda Natsjoon, en Jeschlajcht, en Sproak, en aule Mensche.

Dee saed met ne lude Stem: "Fercht Gott en jaeft am de Ea, dan dee stunnd fa sien Jerecht es jekome; en doot daem aunbaede dee daen Himel, en de Ead, en daut Maea, en dee Wotakjwale jemoakt haft".

En aundra tweeda Enjel kjeem hinjaraun en saed: "Jefolle! jefolle es dee groote Staut Babieloon, dee aule Felkja aea dolle Huararie Wien to drinkje jeef."

Don kjeem en aundra dredde Enjel dee aundre hinjaraun, en saed met ne lude Stem: "Wan irjentwaea daut Tia en sien Bilt aunbaet, en sien Teakjen opp siene Haunt oda aun sien Stearn aunnemt,

10 dee saul uk daen Wien fonn Gott sien Oajakuffel, daut nich fedempelt es, drinkje; en woat met Fia en Schwaewel jekjwaelt woare fer dee heilje Enjel, en fer daut Laum."

11 En daut Ruak fonn aea Kwol woat fa emma en emma nehecht gone, en dee ha kjeene Ru Dach oda Nacht, dee daut Tia en sien Bilt aunbaede, oda waeaemma sien Teakjen jenome haft.

12 Hia es dee Heilje aea Jedullt, dee Gott siene Jeboote en Jesus sien Gloowe hoole.

13 En ekj head ne Stem utem Himel, dee saed: "Schriew! Jesaeajent sent dee Doodes, dee fonn nu aun em Herr stoawe. Yo, sajcht dee Jeist, daut see fonn aeare Oabeit ruhe kjenne, dan aeare Woakje kome met an met."

14 En ekj sach, en kjikj! ne witte Wollkj! En opp dee wollkj saut eena soo aus en Menschesaen, dee ne goldne Kroon opp sien Kopp haud, en enn siene Haunt haud hee ne shoape Sans.

15 Donn kjeem noch een Enjel utem Tempel, en schreach met ne lude Stem to daem dee opp dee Wollkj saut: "Schlo met diene Sans enenn en doo arnte! dan dee Tiet tom arnte es jekome, dan dee Arnt es aul aewariep."

16 En dee, dee oppe Wollkj saut schluach siene Sans aewa dee Ead, en dee Ead wort je-eifst.

17 En noch een Enjel kjeem ut daen Tempel em Himel, dee haud uk ne shoapa Sans.

18 En noch een Enjel kjeem fom Aultoa erut, dee Follmacht haud aewa daut Fia, en hee saed met ne lude Stem to daem dee de shoape Sans haud: "Schlo met diene shoape Sans, en saumel dee Pungels fonn daen Wienstok oppe Ead, dan dee Wiendruwe sent riep jeworde!"

19 En dee Enjel schluach siene Sans oppe Ead, en saumeld dee Druwe fonne Ead, en schmeet dee enn daen groota Wienpras fonn Gott siene Oaja.

20 En dee Wienpras wort butre Staut dol jeklungt, en Bloot kjeem doa erut bottet dee Pead bott aune Teem kjeem, fa dreehunndat Kielomeeta.

Bible Gateway Sponsors