13 En ekj sach en Tia utem Maea erut kome, daut tean Heana en saewen Kjap haud, en opp siene Heana, tean Kroone, en opp siene Kjap sent lastrunks Nomes.

Daut Tia daut ekj sach wea soo aus en Leopard, siene Feet weare soo aus en Boa siene, en sien Mul wea soo aus en Leiw sien Mul. En dee Drache jeef am siene Krauft, en sien Troon, en groote Follmacht.

En eena fonn siene Kjap wea soo aus wan daut bottem Doot jeschloage wea, oba dee Doodeswunnd wea jeheelt; en dee gaunse Welt wunndad sikj aewa daut Tia.

En see baede daem Dracha aun, wiel hee daut Tia Follmacht jejaeft haud, en see baede daut Tia aun en saede: "Waea es soo aus daut Tia? en waea kaun met am kjrieje?"

Am wort en Mul jejaeft groote Dinje en Lastrunge to raede, en am wort Follmacht jejaeft fa tweeafeatich Moonat to oabeide.

Hee muak sien Mul op jaeajen Gott to lastre, uk jaeajen sien Nome, en sien Tempel, uk daen dee em Himel wone.

Am wortet jejaeft Kjrich to moake jaeajen dee Heilje, en aewa daen to jewenne, en am wort Follmacht jejaeft aewa aule Jeschlajchte, en Mensche, en Sproake, en Natsjoone.

En aul dee, dee oppe Ead wone, daen aeare Nomes nich aunjeschraewe sent enn daut Laewesbuak fom Laum daut fonn aunfank de Welt jeschlacht wea, woare am aunbaede.

Wan irjent waea en Ua haft tom heare, dan lot am heare.

10 Wan waea fa Jefangenschauft es, soo woat am jefange jenome woare; wan waea metet Schweat doot moakt, woat am met en Schweat doot jemoakt woare. Hia es dee Heilje aeare Jedullt en Gloowe.

11 En ekj sach noch en aundret Tia ute Ead erut kome, daut twee Heana haud soo aus en Laum, en raed soo aus en Drache.

12 En daut eeft aul dee Follmacht fonn daut easchte Tia daut fer am kjeem. En dee beraed de Ead en aul daen dee doabenne wone, daut easchte Tia auntobaede, daut dee Doodeswunnd haud, daut jeheelt wea.

13 Dee deit groote Wunndateakjen, daut sogoa fer Mensche Fia utem Himel oppe Ead felt,

14 en fefeat Mensche dee oppe Ead wone derch dee Wunndateakjen dee am jejaeft sent fer daut Tia to doone, en sajcht daen dee oppe Ead wone daut see en Bilt moake sulle fonn daut Tia daut en Doodeswunnd kjreach oba doch laewd.

15 En daem wortet jejaeft daut dee daut Bilt fonn daut Tia Jeist jaewe kunn, soo daut daut Bilt fonn daut Tia raede kunn, uk aul daen doot to moake dee daut Bilt nich aunbaede wudde.

16 En dee bedwinjt aule Mensche, beides kjleen uk groot, rikj uk oam, beides dee frie sent oda Sklowe, daut see en Teakjen aune rajchte Haunt oda aum Stearn naeme motte,

17 en daut kjeene kjeepe oda fekjeepe kaun wan hee daut Teakjen nich haft, oda sien Nome, oda daut Numma fonn sien Nome.

18 Hia es Weisheit: waeaemma daut utjreble kaun, lot am daut Numma fonn daut Tia utraeakjne; dan daut es daut Numma fonn en Mensch, en daut Numma es sashunndat sasentsastich.