Dee Oppenboarunk Jesus Christus, dee Gott am jeef, siene Sklowe to wiese waut em Korte paseare mott, en hee beteakjend daut to sien Sklow Jehaun derch en Enjel.

En hee jeef Berecht fonn Gott sien Wuat, en daut Zeichness fonn Jesus Christus, en aules waut hee sach.

Jesaeajent es dee, dee last, en dee dise Wead fonn dee Oppenboarunk heat, en dee Dinje helt dee hia benne jeschraewe sent, dan dee Tiet is dicht bie.

Jehaun, aun dee saewen Jemeente enn Asean: Jnod en Fraed aun junt fonn daem dee doa es, en dee doa wea, en dee kome woat, en fonn dee saewen Jeista dee fer sien Troon sent,

en fonn Jesus Christus dee truehe Zeij, dee easchtjebuerne fonne Doodes, en dee Harscha aewa dee Welt Kjeenije; dee onns haft leef jehaut en haft onns fonn onnse sinde loos jemoakt derch sien Bloot,

en haft onns en Kjeenijchrikj jemoakt, Priesta fa onns Gott en sien Foda. Am jeheat aule Harlichkjeit en Macht enn aule Eewichkjet, Amen.

Kjikjt! Hee kjemt met de Wolkje, en aule Uage woare am seene, uk dee, dee am enne Sied stuake, en aule Jeschlajchte oppe Ead woare aewa am weegaulijch kloage. Jo, amen.

Ekj sie daut A en daut O, sajcht de Herr Gott, dee doa es, en dee doa wea, en dee doa kome woat, dee Aulmajchtja!

Ekj, Jehaun, jun Brooda en Metjliet enn Liede, en enn daut Rikj, en enn Jedult enn Jesus, wea opp dee Insel dee Patmos heet waeajen Gott sien Wuat en daut Zeichnes fonn Jesus.

10 Ekj wea em Jeist aun daen Gottesdach, en head hinje mie ne groote, lude Stem soo aus ne Trommpeet

11 dee saed: "Waut du sitst, schriew enn en Buak en schekj daut no dee saewen Jemeente: no Efeesus, no Smirna. no Pergamus, no Tiatiera, no Sardis, no Filadelfia, en no Laoditsaea."

12 Ekj dreid mie omm dee Stem to seene dee met mie raed. Aus ekj mie omm jedreit haud, sach ekj saewen goldne Laumpahoola;

13 en medd mank dee Laumpahoola stunnt eene soo aus en Menschesaen, dee jekjleet wea botte Feet, en en goldne Gort rom de Brosst haud.

14 Sien Kopp en siene Hoa weare Wit aus Woll, soo wit aus Schnee, en siene Uage weare soo aus ne Fiaflaum.

15 Siene Feet weare soo aus jewikjstet Mesinj, soo aus wan daut enn en Fiaowe jeschmollte wea, en siene Stem soo aus en grootet, ruzhendet Wota.

16 Enn siene Haunt haud hee saewen Stearens, en ut sien Mul kjeem en schoapet, dobbleschniedendet Schweat, en sien Jesecht wea soo aus wan dee Sonn enn follmacht schient.

17 Aus ekj am sach, foll ekj am fere Feet soo aus Doot; en hee laed siene rajchte Haunt opp mie, en saed: "Fercht die nich: Ekj sie dee Easchta en dee Latsta.

18 Ekj sie dee Laewndja; ekj wea doot, en Kjikj! ekj laew enn aule Eewichkjeit, en ekj ha dee Schlaetel fa daen Doot uk daut Dooderikj.

19 Doaromm schriew waut du jeseene hast, en daut waut nu es, en daut waut no dit bestemt es to kome.

20 Daut Jeheemnes fonn dee saewen Stearens dee du sachst dee enn miene rajchte haunt weare, en dee saewen goldne Laumpahoola es dit: dee saewen Stearens sent dee saewen Jemeente aeare Enjel, en dee saewen Laumpahoola sent dee saewen Jemeente.