A A A A A
Bible Book List

4 Mózes 2:10-3:51 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

10 A déli oldalon Rúben törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Sedéúr fia, Elicúr vezetésével. 11 Ebbe az altáborba 46 500 számba vett férfi tartozik.

12 Mellette Simeon törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Cúrisaddaj fia, Selumiél vezetésével. 13 Ebbe az altáborba 59 300 számba vett férfi tartozik.

14 Rúben törzse mellett a másik oldalon Gád törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Deúél fia, Eljászáf vezetésével. 15 Ebbe az altáborba 45 650 számba vett férfi tartozik.

16 Ez a három törzs, Rúben törzsének vezetése alatt, együttesen 151 450 jegyzékbe vett férfit számlál. Amikor a tábor elindul, ők induljanak másodiknak.

17 Amikor a nép vonul, Lévi törzse legyen a következő, amely elindul. Ők hordozzák a Találkozás Sátorát, amelyet így a vonuló törzsek elől-hátul közrefognak.

Ahogyan a törzsek táboroznak, abban a sorrendben induljanak meg, mindenki a maga helyén és a saját zászlóját követve.

18 A nyugati oldalon Efraim törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Ammihúd fia, Elisáma vezetésével. 19 Ebbe az altáborba 40 500 számba vett férfi tartozik.

20 Mellette Manassé törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Pedácúr fia, Gamliél vezetésével. 21 Ebbe az altáborba 32 200 számba vett férfi tartozik.

22 Efraim törzse mellett a másik oldalon Benjámin törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Gideóni fia, Abidán vezetésével. 23 Ebbe az altáborba 35 400 számba vett férfi tartozik.

24 Ez a három törzs, Efraim törzsének vezetése alatt, együttesen 108 100 jegyzékbe vett férfit számlál. Amikor a tábor elindul, ők induljanak harmadiknak.

25 Az északi oldalon Dán törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Ammisaddaj fia, Ahiezer vezetésével. 26 Ebbe az altáborba 62 700 számba vett férfi tartozik.

27 Mellette Ásér törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Okrán fia, Pagiél vezetésével. 28 Ebbe az altáborba 41 500 számba vett férfi tartozik.

29 Dán törzse mellett a másik oldalon Naftáli törzse táborozzon a saját zászlaja alatt, Énán fia, Ahíra vezetésével. 30 Ebbe az altáborba 53 400 számba vett férfi tartozik.

31 Ez a három törzs, Dán törzsének vezetése alatt, együttesen 157 600 jegyzékbe vett férfit számlál. Amikor a tábor elindul, ők induljanak utoljára. Minden törzs a maga zászlaja alatt vonuljon”.

32 Ezek a törzsek tehát összesen 603 550 hadköteles férfit számláltak, akiket a népszámlálás során nemzetségek és törzsek szerinti rendben jegyzékbe vettek. 33 Csak Lévi törzsét nem vették számba, mert az Örökkévaló így parancsolta Mózesnek.

34 Ez tehát Izráel népének táborozási és vonulási rendje. Mindenki a maga nemzetsége és törzsének zászlaja szerint verte fel a sátrát, és vonuláskor is a saját csoportjában maradt, ahogyan azt Mózesnek az Örökkévaló megparancsolta.

Áron családja, a papok rendje

Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottjai abban az időben, amikor a Sínai-hegyen az Örökkévaló beszélt Mózessel.

Áron fiai: Nádáb, az elsőszülött, azután Abihú, Eleázár és Ítámár. Mind a négyüket fölkenték[a] és felavatták a papi szolgálatra. Nádáb és Abihú azonban a Sínai-pusztában meghalt az Örökkévaló jelenlétében, amikor olyan illat-áldozatot[b] mutattak be az Örökkévalónak, amelyet ő nem parancsolt. Nádábnak és Abihúnak nem volt fia. Tehát csak Eleázár és Ítámár maradt Áron fiai közül, akik a papi szolgálatot végezték apjuk, Áron felügyelete alatt.

A léviták nemzetségei és feladataik

Ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek: „A Lévi törzséből való férfiakat rendeld Áron felügyelete alá, hogy segítsék őt a feladatainak teljesítésében. Őrizzék a Sátrat, és álljanak Áron szolgálatára, meg az egész közösség szolgálatára a Találkozás Sátoránál. A léviták viseljenek gondot a Sátor egész fölszerelésére és őrizzék azokat, amikor az egész nép úton van, vagy tábort ver. Tehát rendeld a lévitákat Áron és fiai mellé, mert a lévitákat választottam ki Izráel egész népéből, hogy szolgáljanak a papoknak.

10 Áronnak és fiainak pedig parancsold meg, hogy viseljenek gondot a papi szolgálatra. Ha bárki illetéktelen személy beleavatkozik a papi szolgálatba,[c] az halállal bűnhődjön”.

11 Ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek: 12-13 „Minden elsőszülött az én tulajdonom! Amikor az egyiptomiak elsőszülöttjeit megöltem, egyúttal magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráel népéből, sőt még háziállataik közül is. Most azonban a lévitákkal helyettesítem Izráel elsőszülöttjeit. A lévitákat választottam ki Izráel népéből, hogy személyesen engem szolgáljanak. Én vagyok az Örökkévaló!”

14 Ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek a Sínai-pusztában: 15 „Vedd számba a lévitákat, vagyis a Lévi törzsébe tartozó fiúkat és férfiakat egy hónapos kortól fölfelé, nemzetségeik és családjaik szerint”. 16 Mózes tehát számba vette őket, ahogyan az Örökkévaló megparancsolta.

17 Lévinek három fia volt: Gérsón, Kehát és Merári.

18 Gérsón fiai: Libni és Simei, akiktől a róluk elnevezett nemzetségek származtak.

19 Kehát fiai: Amrám, Jichár, Hebron és Uzzél, akiktől a róluk elnevezett nemzetségek származtak.

20 Merári fiai: Mahli és Músi, akiktől a róluk elnevezett nemzetségek származtak.

Tehát ezek a Lévi törzsének nemzetségei.

21-22 Gérsóntól származik a Libni- és a Simei-nemzetség. Ezek tehát a Gersón-nemzetségek, amelyekben összesen 7 500 egy hónapos és annál idősebb fiút, illetve férfit vettek számba. 23 E két nemzetség a Találkozás Sátora mögött, a nyugati oldalon táborozott. 24 Eljászáf, Láél fia vezette őket, mint nemzetségfő. 25-26 A gersóni nemzetségek feladata volt, hogy gondot viseljenek a Találkozás Sátorát borító takarókra, a bejáratokat fedő kárpitokra, és az udvar kerítését borító kárpitokra, meg a hozzájuk tartozó kötelekre és egyéb felszerelésekre, az oltárra, és őrizzék azokat. Az ő dolguk volt a Sátor részeinek szállítása, felállítása és szétbontása is.

27-28 Keháttól származnak az Amrám-, Jichár-, Hebron- és Uzzíél-nemzetségek. Ezek tehát a Kehát-nemzetségek, amelyek a Szent Sátorban lévő szent tárgyak őrzésére és gondozására voltak rendelve. A keháti nemzetségekben összesen 8 600[d] egy hónapos és annál idősebb fiút, illetve férfit vettek számba. 29 Ők a Találkozás Sátora mellett, a déli oldalon táboroztak. 30 Elicáfán, Uzzíél fia vezette őket, mint nemzetségfő. 31 A keháti nemzetségek feladata volt, hogy gondot viseljenek a Találkozás Sátorában lévő eszközökre és berendezési tárgyakra, őrizzék azokat, és ellássák a velük kapcsolatos szolgálatokat, amikor a tábor vonult, vagy megállt. Tehát rájuk volt bízva a Szövetségláda, az asztal, a mécstartó, a füstölő-oltár, a különféle eszközök és az a kárpit, amely a Szentek Szentje előtt függött.

32 Eleázár főpap, Áron fiaivolt az elöljárója a léviták vezetőinek. Az ő felügyelete alatt végezték a szolgálatukat mindazok, akik a Találkozás Sátorában lévő szent tárgyakat őrizték és gondozták.

33-34 Meráritól származik a Mahli- és a Músi-nemzetség. Ezek tehát a Merári-nemzetségek, amelyekben összesen 6 200 egy hónapos és annál idősebb fiút, illetve férfit vettek számba. 35 Cúriél, Abihail fia vezette őket, mint nemzetségfő. E két nemzetség a Találkozás Sátora mellett, az északi oldalon táborozott. 36 A merári nemzetségek feladata volt, hogy gondot viseljenek a Találkozás Sátorának deszkáira, reteszeire, oszlopaira, talpaira, 37 valamint az udvar kerítésére, az oszlopokra, talpakra, cövekekre, kötelekre, és őrizzék azokat. 38 A Találkozás Sátora előtt, attól keletre Mózes és Áron fiai sátoroztak. Ők voltak felelősek Izráel egész népe érdekében a szent hely bejáratának őrzéséért. Ugyanis ha illetéktelen személy jött a szent hely közelébe, annak meg kellett halnia.

39 Mózes és Áron az Örökkévaló parancsa szerint tehát nemzetségenként számba vették az összes lévitát, vagyis az egy hónapos és annál idősebb fiúkat és férfiakat, és úgy találták, hogy ezek létszáma 22 000 fő.

A léviták helyettesítik az elsőszülötteket

40 Ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek: „Vedd számba Izráel népe között az összes elsőszülött fiút és férfit, akik legalább egy hónaposak, és vedd őket névjegyzékbe! 41 Az elsőszülöttekért cserébe a léviták lesznek az enyémek — én vagyok az Örökkévaló! Hasonlóképpen a léviták háziállatait is a saját tulajdonomnak tekintem azok helyett az elsőszülött háziállatok helyett, amelyek Izráel népének tulajdonában vannak”.

42-43 Mózes tehát számba vette az egy hónapos, vagy annál idősebb elsőszülött fiúkat és férfiakat Izráel egész népe között — ahogyan azt az Örökkévaló megparancsolta. Névjegyzékbe vette ezeket, és úgy találta, hogy a létszámuk 22 273 fő.

44 Akkor az Örökkévaló ezt mondta Mózesnek: 45 „Mostantól fogva a számba vett léviták az enyémek Izráel elsőszülöttjei helyett, s a léviták háziállatai a többi törzs háziállatainak elsőszülöttjei helyett. Bizony, a léviták hozzám tartoznak, mert személyesen engem szolgálnak — én vagyok az Örökkévaló! 46 Ami pedig azt a 273 kiváltandó elsőszülöttet illeti, akik a léviták létszámán fölül vannak, 47 értük szedj be fejenként öt sékel[e] ezüstöt. A szent sékel szerint számítsátok, amelyben egy sékel 20 gérát ér. Gyűjtsd össze ezt az ezüstöt, 48 és add oda Áronnak és a fiainak. Ez legyen a váltságdíj azért a 273 személyért”.

49-50 Mózes tehát összegyűjtötte a váltságdíjat attól a 273 elsőszülött fiútól és férfitól, akik a léviták létszámán fölül voltak. Összesen 1 365 sékel[f] ezüstöt gyűjtött össze (a szent sékel, vagyis a hivatalos mérték szerint számítva), 51 és ezt odaadta Áronnak és fiainak — ahogyan az Örökkévaló parancsolta.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 3:3 fölkenték Amikor valakit a papi szolgálatba állítottak, szent olajjal kenték meg a fejét.
  2. 4 Mózes 3:4 illat-áldozatot Szó szerint: „Idegen tüzet vittek az Örökkévaló elé”.
  3. 4 Mózes 3:10 illetéktelen… szolgálatba Vagy: „a lévitákon kívül bárki a szent dolgok közelébe jön, vagy hozzájuk nyúl”.
  4. 4 Mózes 3:27 8 600 Az ókori görög fordítás (LXX) néhány kéziratában 8 300 szerepel, a masszoréta héber szövegben pedig 8 600. Lásd 4Móz 3:22, 28, 34, 39.
  5. 4 Mózes 3:47 öt sékel Mai mértékkel kb. 60 g.
  6. 4 Mózes 3:49 1 365 sékel Mai mértékkel kb. 16 kg.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes