A A A A A
Bible Book List

Nehemja 7 Nya Levande Bibeln (SVL)

Bevakningen av muren

När muren var färdig och vi hade hängt upp portar överallt, utsåg jag dörrvaktare, sångare och leviter.

Jag överlämnade ansvaret för ledningen av Jerusalem till min bror Hanani tillsammans med Hananja, befälhavaren i borgen, en mycket pålitlig man, som var gudfruktigare än de flesta.

De fick order att inte öppna Jerusalems portar förrän en bra stund efter soluppgången och att stänga och låsa dem medan vakterna ännu var i tjänst. Jag bad dem också att välja ut vakter bland Jerusalems invånare och föreslog att vissa skulle utposteras på särskilda platser och att andra skulle sköta vakthållningen från en plats nära sin bostad.

Staden var nämligen stor men befolkningen liten, och det var glest mellan de få husen.

Förteckning över dem som återvände

Gud sa sedan till mig att sammankalla alla de som återvänt, både de rika och förnäma och folket i övrigt. Jag fann släktregistren över dem som kommit tillbaka, och så här stod det skrivet:

Detta är en förteckning över de judar som återvände till Jerusalem och Juda från fångenskapen i Babylon, dit de hade blivit landsförvisade av kung Nebukadnessar.

De återvände var och en till sin ort, och deras ledare var Serubbabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Baana.Till Israel återvände följande antal, grupperade efter familjenamn eller ursprung i Israel:

8-38 Pareos 2.172Sefatja 372Aras 652Pahat-Moab, ättlingar till Jesua och Joab 2.818Elam 1.254Sattu 845Sackai 760Binnui 648Bebai 628Asgad 2.322Adonikam 667Bigvai 2.067Adin 655Ater (Hiskias ättlingar) 98Hasum 328Besai 324Harif 112Betlehem och Netofa 188Anatot 128Bet-Asmavet 42Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot 743Rama och Geba 621Mikmas 122Betel och Ai 123Nebo (det andra) 52Elam (den andre) 1.254Barim 320Jeriko 345Lods, Hadids och Onos 721Senaa 3.930

39-42 återvändande präster, ättlingar till Jedaja:Jesua 973Immer 1.052Pashur 1.247

43-45 återvändande leviter, ättlingar till Jesua och Kadmiel:Hodeva 74sångare av Asafs familj 148dörrvaktare: ättlingar till Sallum, Ater, Talmon, Ackub, Hatita och Sobai 138

46-56 Bland tempeltjänarna var följande familjer representerade:Siha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Resin, Nekoda, Gassam, Ussa, Pasea, Besai, Meunim, Nefusesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslit, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nesia och Hatifa.

57-59 Detta är förteckningen över de familjer bland Salomos tjänare som återvände:Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Giddel, Sefatja, Hattil, Pokeret-Hassebaim och Amon.

60 Tillsammans utgjorde tempeltjänarna och de som härstammade från Salomos tjänare 392 personer.

61 En annan grupp återvände vid den tiden till Juda från de persiska städerna Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addon och Immer. De hade förlorat sina släktregister och kunde inte bevisa sin judiska härkomst.

62 Det var Delajas, Tobias och Nekodas familjer, tillsammans 642 personer.

63-65 Det fanns också flera prästfamiljer, som förlorat sina släktregister, ättlingar till Habaja, Hackos och Barsillai. Den senare var gift med en dotter till gileaditen Barsillai och hade tagit hennes familjenamn. De kunde alltså inte tillåtas att vara präster i fortsättningen eller få prästernas del av maten från offren, förrän urim och tummim hade rådfrågats, så att man kunde få bekräftat att de verkligen var av prästsläkt.

66 Det var sammanlagt 42.360 personer som återvände till Juda vid den tiden.

67 Dessutom återvände 7.337 tjänare och 245 sångare, både män och kvinnor.

68-69 De förde med sig 736 hästar, 245 mulåsnor, 435 kameler och 6.720 åsnor.

70 En del av deras ledare gav gåvor till arbetet. Landshövdingen gav guld till en vikt av 8,5 kilo, 50 skålar och 530 dräkter till prästerna.

71 De övriga ledarna gav sammanlagt guld till en vikt av 170 kilo och silver till en vikt av 1330 kilo,

72 och andra personer ur folket bidrog med guld till en vikt av 170 kilo, silver till en vikt av 1250 kilo och 67 prästdräkter.

73 Präster, leviter, dörrvakter, sångare och tempelarbetare bosatte sig i likhet med folket i övrigt i de städer och byar över hela Juda som de ursprungligen kommit ifrån.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes