Add parallel Print Page Options

När muren var färdig och jag hade satt in dörrarna, utsågs dörrvaktare, sångare och leviter. Jag överlämnade ansvaret för ledningen av Jerusalem till min bror Hanani tillsammans med Hananja, befälhavaren i borgen, en pålitlig man, som var gudfruktigare än de flesta. Jag gav dem denna order: ”Öppna inte Jerusalems portar förrän solen står högt och stäng och lås dem innan vakterna går[a]. Utse också vakter bland Jerusalems invånare, och ställ var och en på sin post och var och en framför sitt eget hus.”

Återuppbyggnad av samhället

(7:4—13:31)

Förteckning över dem som återvände

(Esra 2:1-70)

Staden var nämligen stor och vidsträckt, men där fanns lite folk och husen var inte uppbyggda. Min Gud ingav mig att sammankalla de förnäma männen, styresmännen och folket för att föra in dem i släktregistret. Jag fann släktregistret över dem som först kommit tillbaka, och så här stod det skrivet:

Dessa är de från provinsen som återvände från deportation och fångenskap. De hade förts bort av den babyloniske kungen Nebukadnessar till Babylonien och återvände nu till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad.

De kom tillsammans med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nachamani, Mordokaj, Bilshan, Misperet, Bigvaj, Nechum och Baana.

Detta var antalet israelitiska män:

Paroshs släkt: 2 172

Shefatjas släkt: 372

10 Arachs släkt: 652

11 Pachat Moabs släkt, ättlingar till Jeshua och Joav: 2 818

12 Elams släkt: 1 254

13 Sattus släkt: 845

14 Sackajs släkt: 760

15 Binnujs släkt: 648

16 Bevajs släkt: 628

17 Asgads släkt: 2 322

18 Adonikams släkt: 667

19 Bigvajs släkt: 2 067

20 Adins släkt: 655

21 Aters, dvs. Hiskias släkt: 98

22 Hashums släkt: 328

23 Besajs släkt: 324

24 Harifs släkt: 112

25 Givons släkt: 95

26 Männen från Betlehem och Netofa: 188

27 Männen från Anatot: 128

28 Männen från Bet-Asmavet: 42

29 Männen från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot: 743

30 Männen från Rama och Geva: 621

31 Männen från Mikmas: 122

32 Männen från Betel och Aj: 123

33 Männen från det andra Nebo: 52

34 den andre Elams släkt: 1 254

35 Harims släkt: 320

36 Jerikos släkt: 345

37 Lods, Hadids och Onos släkt: 721

38 Senaas släkt: 3 930.

39 Präster:

Jedajas släkt, Jeshuas familj: 973

40 Immers släkt: 1 052

41 Pashchurs släkt: 1 247

42 Harims släkt: 1 017.

43 Leviter:

Jeshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt: 74.

44 Sångare:

Asafs släkt: 148.

45 Dörrvaktare:

Shallums släkt, Aters släkt, Talmons släkt,

Ackuvs släkt, Hatitas släkt och Shovajs släkt, sammanlagt 138.

46 Tempeltjänare:

Sichas släkt, Hasufas släkt, Tabbaots släkt,

47 Keros släkt, Sias släkt, Padons släkt,

48 Levanas släkt, Hagavas släkt, Shalmajs släkt,

49 Hanans släkt, Giddels släkt, Gachars släkt,

50 Reajas släkt, Resins släkt, Nekodas släkt,

51 Gassams släkt, Ussas släkt, Paseachs släkt,

52 Besajs släkt, Meunims släkt, Nefushesims släkt,

53 Bakbuks släkt, Hakufas släkt, Harchurs släkt,

54 Baslits släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt,

55 Barkos släkt, Siseras släkt, Temachs släkt,

56 Nesiachs släkt och Hatifas släkt.

57 Ättlingar till Salomos tjänare:

Sotajs släkt, Soferets släkt, Peridas släkt,

58 Jalas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt,

59 Shefatjas släkt, Hattils släkt,

Pokeret Hassevajims släkt och Amons släkt.

60 Tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos tjänare utgjorde sammanlagt 392 personer.

61 Dessa var de som återvände från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv, Addon och Immer, men som inte kunde uppge om deras familj och släkt härstammade från Israel:

62 Delajas, Tobias och Nekodas släkter: 642.

63 Av prästsläkter:

Hovajas, Hackos och Barsillajs släkt,

han som gifte sig med en av gileaditen Barsillajs döttrar och antog det namnet.

64 De letade i sina släktregister, men kunde inte finna dem. Därför uteslöts de från prästämbetet. 65 Guvernören förbjöd dem att äta av det högheliga tills en präst trädde fram med urim och tummim.

66 Hela församlingen utgjorde sammanlagt 42 360, 67 förutom deras slavar och slavinnor som var 7 337. De hade också 245 sångare, både män och kvinnor. 68 De hade 736 hästar, 245 mulor,[b] 69 435 kameler och 6 720 åsnor.

70 Några familjeöverhuvuden gav gåvor till tempelfonden. Guvernören gav 1 000 gulddareiker[c], 50 skålar och 530 prästdräkter. 71 Andra familjeöverhuvuden gav till tempelfonden 20 000 gulddareiker och 2 000 silverminor[d], 72 och det övriga folket bidrog med 20 000 gulddareiker, 2 000 silverminor[e] och 67 prästdräkter.

73 Prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, en del av folket och tempeltjänarna bosatte sig i likhet med de övriga israeliterna i sina städer. När den sjunde månaden var inne hade alla israeliterna bosatt sig i sina städer.

Footnotes

  1. 7:3 Grundtextens exakta innebörd är osäker.
  2. 7:68 Vers 68 saknas i de flesta hebreiska handskrifter, men finns i Esra 2:66.
  3. 7:70 Kan ha motsvarat ca 8,5 kilo guld.
  4. 7:71 Mängden guld kan ha motsvarat ca 170 kilo och silver ca 1 200 kilo.
  5. 7:72 För mängden jfr föregående not.