A A A A A
Bible Book List

Nehemja 12 Nya Levande Bibeln (SVL)

Präster och leviter

1-7 Här följer en förteckning över de präster, som följde med Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua:Seraja, Jeremia, Esra, Amarja, Malluk, Hattus, Sekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abia, Mijamin, Maadja, Bilga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa var ledare för prästerna och deras medhjälpare under översteprästen Jesuas dagar.

De leviter som följde med var Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda och Mattanja som tillsammans med sina bröder ansvarade för lovsången.

Bakbukja och Unno var deras medhjälpare och stod mitt emot dem under gudstjänsten.

10 Jesua var far till Jojakim,Jojakim var far till Eljasib,Eljasib var far till Jojada,

11 Jojada var far till Jonatan ochJonatan var far till Jaddua.

12-21 När Jojakim var överstepräst var följande personer huvudmän för prästerna och deras familjer:Meraja var ledare för Serajas familj,Hananja för Jeremias familj,Mesullam för Esras familj,Johanan för Amarjas familj,Jonatan för Mallukis familj,Josef för Sebanjas familj,Adna för Harims familj,Helkai för Merajots familj,Sakarja för Iddos familj,Mesullam för Ginnetons familj,Sikri för Abias familj,Piltai för Minjamins och Moadjas familjer,Sammua för Bilgas familj,Jonatan för Semajas familj,Mattenai för Jojaribs familj,Ussi för Jedajas familj,Kallai för Sallais familj,Eber för Amoks familj,Hasabja för Hilkias familj ochNetanel för Jedajas familj.

22 Ett släktregister över leviternas huvudmän på Eljasibs, Jojadas, Johanans och Jadduas tid, och ett register över prästerna, upprättades under den persiske kungen Darejaves regering.

23 Leviterna fanns också registrerade i tempelkrönikan fram till Johanans, Eljasibs son.

24 De ledande bland leviterna var Hasabja, Serebja och Jesua, Kadmiels son, och dessas medhjälpare, som stod mitt emot dem under lovsången, som man sjöng växelvis så att den ena sidan svarade den andra, helt enligt Davids anvisningar.

25 Dörrvakter som tjänstgjorde vid förrådshusen var Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon och Ackub.

26 Det var dessa män som tjänstgjorde under Jojakims tid, den Jojakim som var son till Jesua och sonson till Josadak, och när Nehemja var landshövding och Esra, den skriftlärde, var präst.

Muren invigs

27 Vid invigningen av den nya muren runt Jerusalem kom alla leviter från hela landet till staden för att assistera vid ceremonierna och för att delta och medverka i glädjehögtiden med lovsång till cymbaler, lyror och harpor.

28 Sångare kom till Jerusalem från de kringliggande byarna och från netofatiternas byar.

29 De kom också från Bet-Haggilgal och från trakterna kring Geba och Asmavet. De hade byggt sina byar nära Jerusalem.

30 Prästerna och leviterna helgade först sig själva och därefter folket, portarna och muren.

31-32 Jag tog med mig de judiska ledarna upp på muren, och där delade jag upp kören i två grupper, som skulle marschera i var sin riktning på muren under lovsång. Den grupp som gick åt höger, i riktning mot Dyngporten, följdes av Hosaja och hälften av ledarna i Juda,

33 med Asarja, Esra, Mesullam,

34 Juda, Benjamin, Semaja och Jeremia.

35-36 Några präster som spelade trumpet fanns i ledet och även musiker under ledning av Sakarja, son till Jonatan, son till Semaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, och Sakarjas medhjälpare Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda och Hanani.De använde kung Davids musikinstrument. Prästen Esra ledde denna grupp.

37 När de hade nått Källporten fortsatte de rakt fram och uppför trapporna vid sidan av borgen, in i Davids stad, och sedan fram till Vattenporten mot öster.

38 Den andra gruppen, där jag själv var med tillsammans med resten av folket, gick åt motsatta hållet. Vi vandrade från Ugnstornet till Breda muren

39 och sedan från Efraimsporten till Gamla porten, Fiskporten, Hananeltornet, Hammeaporten och bort till Fårporten. Vi stannade vid Vaktporten.

40-41 De två körerna som sjöng lovsång fortsatte sedan fram till templet. Till vår grupp med resten av ledarna slöt sig också präster med trumpeter, nämligen Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja och Hananja, och dessutom

42 sångarna: Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. De sjöng under ledning av Jisraja.

43 Många offer bars fram på denna glädjens dag, för Gud hade verkligen gett oss anledning att vara glada. Kvinnor och barn var också med, och jublet från folket i Jerusalem hördes lång väg!

Underhåll till leviterna

44 Samma dag tillsattes män att ansvara för skattkamrarna, där man förvarade tiondet och de gåvor som bars fram. Dessa män skulle också se till att samla in det som behövdes för präster och leviter, precis som det blivit föreskrivet i Moses lag. Folket gladde sig åt att dessa nu gjorde tjänst igen.

45 De uppskattade också sångarna och portvakterna, som assisterade i gudstjänstfirandet och i de reningsceremonier som påbjöds i Davids och hans son Salomos lagar.

46 Det var under Davids och Asafs dagar som man tillsatte sångledare för lovsången.

47 Nu, under Serubbabels och Nehemjas tid, såg folket till att sångare, dörrvakter och leviter dagligen försågs med all den mat de behövde. Leviterna i sin tur gav en del av vad de fick till prästerna.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes