Add parallel Print Page Options

Präster och leviter

12 Dessa var de präster, som återvände med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua:

Seraja, Jeremia, Esra,

Amarja, Malluk, Hattush,

Shekanja, Rechum, Meremot,

Iddo, Ginneton, Avia,

Mijamin, Maadja, Bilga,

Shemaja, Jojariv, Jedaja,

Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja.

Dessa var ledare för prästerna och deras medhjälpare under Jeshuas tid.

Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherevja, Juda och Mattanja som tillsammans med sina bröder ansvarade för lovsången. Bakbukja och Unni var deras medhjälpare och stod mitt emot dem under gudstjänsten.

10 Jeshua var far till Jojakim, Jojakim var far till Eljashiv, Eljashiv var far till Jojada, 11 Jojada var far till Jonatan och Jonatan var far till Jaddua.

12 På Jojakims tid var överhuvudena för prästernas familjer följande:

Meraja för Seraja, Hananja för Jeremia,

13 Meshullam för Esra, Jochanan för Amarja,

14 Jonatan för Malluk, Josef för Shevanja,

15 Adna för Harim, Helkaj för Merajot,

16 Sakarja för Iddo, Meshullam för Ginneton,

17 Sikri för Avias familj, …för Minjamin[a], och Piltaj för Moadja,

18 Shammua för Bilga, Jonatan för Shemaja,

19 Mattenaj för Jojariv, Ussi för Jedaja,

20 Kallaj för Sallu, Ever för Amok,

21 Hashavja för Hilkia och Netanel för Jedaja.

22 Ett släktregister över leviternas överhuvuden på Eljashivs, Jojadas, Jochanans och Jadduas tid, och ett register över prästerna upprättades under den persiske kungen Dareios regering.

23 Överhuvudena för leviternas släkter fanns också registrerade i krönikorna fram till Jochanans, Eljashivs sons, tid.

24 De ledande bland leviterna var Hashavja, Sherevja och Jeshua, Kadmiels son, och deras medhjälpare, som stod mitt emot dem för att växelvis lova och prisa, enligt gudsmannen Davids anvisningar.

25 Dörrvakter som tjänstgjorde vid förrådshusen vid portarna var Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon och Ackuv. 26 Dessa var samtida med Jojakim, som var son till Jeshua och sonson till Josadak, och med ståthållaren Nehemja och prästen Esra, den skriftlärde.

Muren invigs

27 Vid invigningen av Jerusalems mur sökte man upp leviter från alla platser där de bodde för att föra dem till Jerusalem för att fira invignings- och glädjehögtid med lovsång till cymbaler, harpor och lyror. 28 Sångare samlades då från regionen kring Jerusalem och från netofatéernas byar, 29 från Bet Haggilgal och från trakterna kring Geva och Asmavet. De hade byggt sina byar runt Jerusalem. 30 Prästerna och leviterna renade först sig själva och därefter folket, portarna och muren.

31 Jag lät ledarna i Juda stiga upp på muren och ordnade två stora lovsångskörer. Den ena av dem gick till höger på muren, i riktning mot Dyngporten, 32 och följdes av Hoshaja och hälften av ledarna i Juda, 33 Asarja, Esra, Meshullam, 34 Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia, 35 och några präster som blåste i trumpet, Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36 och hans släktingar Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda och Hanani.

De använde gudsmannen Davids musikinstrument, och prästen Esra, den skriftlärde, gick framför dem. 37 Vid Källporten fortsatte de rakt fram och uppför trapporna till Davids stad, på trappan på muren ovanför Davids hus, och sedan fram till Vattenporten mot öster.

38 Den andra kören gick åt motsatta hållet, och jag följde efter dem med den andra hälften av folket. Vi gick på muren, förbi Ugnstornet till Breda muren 39 och sedan förbi Efraimporten, Jeshanaporten, Fiskporten, Hananeltornet, Hundradetornet, bort till Fårporten och stannade vid Vaktporten.

40 De två lovsångskörerna ställde sig sedan vid Guds hus, liksom jag, tillsammans med hälften av styresmännen 41 och prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja med sina trumpeter 42 samt Maaseja, Shemaja, Elasar, Ussi, Jochanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under ledning av Jisrachja.

43 De bar fram stora offer på denna dag och gladde sig, för Gud hade gett dem en stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig. Glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.

Underhåll till leviterna

44 Vid samma tid tillsattes män att ansvara för skattkamrarna, där man förvarade offergåvorna, det första av skörden och tiondet. Dessa män skulle samla in från städernas åkrar det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. I Juda gladde man sig åt att prästerna och leviterna nu gjorde tjänst igen. 45 De skötte tjänsten för sin Gud och för reningarna, och sångarna och dörrvakterna skötte sin tjänst, så som David och hans son Salomo hade befallt. 46 Redan för länge sedan, under Davids och Asafs tid, fanns det ledare för sångarna, som lovsjöng och prisade Gud. 47 Nu, under Serubbabels och Nehemjas tid, gav israeliterna dagligen till sångarna och dörrvakterna vad de behövde. Man gav också leviterna deras helgade andel, och leviterna i sin tur gav Arons ättlingar deras helgade andel.

Footnotes

  1. 12:17 Ett namn saknas i grundtexten.