A A A A A
Bible Book List

Nehemja 10 Nya Levande Bibeln (SVL)

10 De som skrev under var landshövdingen Nehemja, Hakaljas son, och följande präster:

2-8 Sidkia, Seraja, Asarja, Jeremia, Pashur, Amarja, Malkia, Hattus, Sebanja, Malluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruk, Mesullam, Abia, Mijamin, Maasja, Bilgai och Semaja.

9-13 Följande leviter skrev under:Jesua, Asanjas son, Binnui, Henadads son, Kadmiel, Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Mika, Rehob, Hasabja, Sackur, Serebja, Sebanja, Hodia, Bani och Beninu.

14-27 Följande ledare för folket undertecknade också förbundet:Pareos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, Bunni, Asgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Assur, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesullam, Hesir, Mesesabel, Sadok, Jaddua, Pelatja, Hanan, Anaja, Hosea, Hananja, Hassub, Hallohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseja, Ahia, Hanan, Anan, Malluk, Harim och Baana.

28 Alla dessa män undertecknade förbundet å hela nationens vägnar. Övriga präster, leviter, dörrvakter, sångare och tempelarbetare och alla andra, som tillsammans med sina hustrur, söner och döttrar var tillräckligt gamla för att förstå det hela, hade avskilt sig från de hedniska folken i landet för att tjäna Gud,

29 och var överens om innehållet.Alla dessa svor en ed att hålla Guds lag, som våra förfäder fått genom Mose och att följa och leva enligt alla Herrens, vår Guds bud, och befallningar:

30 Vi lovar att inte låta våra söner och döttrar gifta sig med de folk som bor omkring oss.

31 Om de hedniska folken i landet vill sälja något på en sabbatsdag eller på någon annan helig dag, så kommer vi inte att köpa av dem. Vart sjunde år lovar vi att efterskänka de fordringar vi har på våra landsmän och att låta jorden vila.

32 Vi tar på oss ansvaret att betala en årlig tempelskatt, så att det finns tillräckligt med pengar för att underhålla templet,

33 för skådebröden, spisoffren och brännoffren, sabbatsdagarna, nymånadsfesterna, de årliga högtiderna, tackoffren och syndoffren för Israels försoning och till alla andra tjänster i templet.

34 Vi, präster, leviter och allt folket har kastat lott för att avgöra vid vilka bestämda tider varje familj ska skaffa fram ved till brännoffren i templet, som det är föreskrivet i lagen.

35 Vi lovar också att ge det första av vår skörd till templet, både från sädesfälten, fruktträden och olivträden.

36 Vi lovar att ge Gud våra äldsta söner, och att följa lagen genom att ge det förstfödda av all vår boskap till prästerna i vår Guds tempel.

37 Templets förråd lovar vi att fylla med det bästa av vårt mjöl och det första av vår frukt och det första av vinet och olivoljan. Vi lovar också att ge leviterna en tiondel av all den skörd som landet ger oss, eftersom de är ansvariga för att samla in tiondet i alla städer på landsbygden.

38 En präst, en av Arons ättlingar, ska vara med när leviterna tar emot tiondet, och en tiondel av allt det som samlas in som tionde ska lämnas till templet och lagras i förrådet.

39 Det är nämligen bestämt i lagen att folket och leviterna ska ta med sig dessa offer av säd, vin och olivolja till templet och placera dem i behållare helgade för detta ändamål, för användning av de tjänstgörande prästerna, dörrvakterna och sångarna.Vi lovar att inte på något sätt försumma vår Guds tempel.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes