Add parallel Print Page Options

10 De som skrev under var guvernören Nehemja, Hakaljas son, och Sidkia,

Seraja, Asarja, Jeremia,

Pashchur, Amarja, Malkia,

Hattush, Shevanja, Malluk,

Harim, Meremot, Obadja,

Daniel, Ginneton, Baruk,

Meshullam, Avia, Mijamin,

Maasja, Bilgaj och Shemaja.

Dessa var prästerna.

Leviter:

Jeshua, Asanjas son, Binnuj av Henadads släkt, Kadmiel,

10 och deras bröder Shevanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,

11 Mika, Rechov, Hashavja,

12 Sackur, Sherevja, Shevanja,

13 Hodia, Bani och Beninu.

14 Folkets ledare:

Parosh, Pachat Moab, Elam, Sattu, Bani,

15 Bunni, Asgad, Bevaj,

16 Adonia, Bigvaj, Adin,

17 Ater, Hiskia, Assur,

18 Hodia, Hashum, Besaj,

19 Harif, Anatot, Nevaj,

20 Magpiash, Meshullam, Hesir,

21 Meshesavel, Sadok, Jaddua,

22 Pelatja, Hanan, Anaja,

23 Hosea, Hananja, Hashuv,

24 Hallochesh, Pilcha, Shovek,

25 Rechum, Hashavna, Maaseja,

26 Achia, Hanan, Anan,

27 Malluk, Harim och Baana.

28 ”Resten av folket, prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna och tempeltjänarna och alla, som hade avskilt sig från de främmande folken för Guds lags skull, deras hustrur, söner och döttrar, som var tillräckligt gamla för att förstå, 29 alla dessa förenade sig nu med sina främsta bröder och svor dyrt och heligt en ed att hålla Guds lag, som getts genom Guds tjänare Mose, och att noga följa alla Herrens, vår Herres bud, befallningar och stadgar.

30 Vi lovar att inte gifta bort våra döttrar med män från främmande folk och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner.

31 När folken i landet kommer och vill sälja varor eller spannmål på en sabbatsdag, ska vi inte köpa av dem, vare sig på sabbaten eller på någon annan helig dag. Vart sjunde år lovar vi att låta marken vila och efterskänka alla fordringar.

32 Vi tar på oss ansvaret att årligen betala en tredjedels sikel[a] till tjänsten i vår Guds hus, 33 för skådebröden, de dagliga matoffren och brännoffren, offren på sabbatsdagarna, nymånadsfesterna och högtiderna, de heliga offren och syndoffren för Israels försoning och till allt arbete i vår Guds hus.

34 Vi, präster, leviter och allt folket har kastat lott om vedoffret, när varje familj ska föra det till vår Guds hus på bestämda tider varje år, för att brinna på Herrens, vår Guds altare, som det är föreskrivet i lagen.

35 Vi lovar också att varje år föra det första av skörden från vår mark och av frukten från alla slags träd till Herrens tempel.

36 Så som lagen föreskriver ska vi föra till Guds hus de förstfödda av våra söner och vår boskap, både av vår nötboskap och småboskap, till prästerna som tjänstgör där. 37 Vi ska föra till prästernas förråd i vår Guds hus det första av vårt mjöl, våra offergåvor och det första av frukterna från alla slags träd, av vin och olja. Vi ska också ge leviterna en tiondel av det vår mark ger, dem som samlar in tiondet i alla städer på landsbygden[b]. 38 En präst, en av Arons ättlingar, ska vara med när leviterna tar emot tiondet, och leviterna ska föra en tiondel av tiondet till vår Guds hus, till förrådskamrarna. 39 Både israeliterna och leviterna ska nämligen föra sin gåva av säd, vin och olja till dessa förråd, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna, dörrvakterna och sångarna är.

Vi ska aldrig försumma vår Guds hus.”

Footnotes

  1. 10:32 Motsvarar ca 4 gram.
  2. 10:37 Landsbygden är översatt från ett hebreiskt ord för arbete eller tjänst; innebörden i detta sammanhang är osäker men syftar troligen på städer där jord brukas, dvs. ute på landet.