A A A A A
Bible Book List

Nehemjáš 7 Bible 21 (B21)

Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: „Ať jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak ať drží hlídky; každý ať hlídá naproti svému domu.“

Osídlení Jeruzaléma

Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující: [a]

Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. [b] Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho, Mordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany.

Toto je soupis izraelského lidu:

synové Parošovi 2 172

synové Šefatiášovi 372

10 synové Arachovi 652

11 synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 818

12 synové Elamovi 1 254

13 synové Zatuovi 845

14 synové Zakajovi 760

15 synové Binuiho 648

16 synové Bebajovi 628

17 synové Azgadovi 2 322

18 synové Adonikamovi 667

19 synové Bigvajovi 2 067

20 synové Adinovi 655

21 synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98

22 synové Chašumovi 328

23 synové Becajovi 324

24 synové Charifovi 112

25 obyvatelé Gibeonu 95

26 muži z Betléma a Netofu 188

27 muži z Anatotu 128

28 muži z Bet-azmavetu 42

29 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743

30 muži z Rámy a Geby 621

31 muži z Michmasu 122

32 muži z Bet-elu a Aje 123

33 muži z Nebó [c] 52

34 obyvatelé jiného Elamu 1 254

35 obyvatelé Charimu 320

36 obyvatelé Jericha 345

37 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 721

38 obyvatelé Senay 3 930.

39 Kněží:

synové Jedajášovi z domu Ješuova 973

40 synové Imerovi 1 052

41 synové Pašchurovi 1 247

42 synové Charimovi 1 017.

43 Levité:

synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74

44 zpěváci, synové Asafovi 148

45 strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138.

46 Chrámoví sluhové:

synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,

47 synové Kerosovi, synové Siaovi, synové Fadonovi,

48 synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Šalmajovi,

49 synové Chananovi, synové Gidelovi, synové Gacharovi,

50 synové Reajovi, synové Recinovi, synové Nekodovi,

51 synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paseachovi,

52 synové Besajovi, synové Meunitů, synové Nefušsitů,

53 synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,

54 synové Baclitovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,

55 synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,

56 synové Neciachovi, synové Chatifovi.

57 Synové Šalomounových služebníků:

synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Peridovi,

58 synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,

59 synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amona;

60 Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392.

61 Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:

62 Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642.

63 Z kněží pak:

synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno).

64 Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. 65 Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. [d]

66 Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. 67 Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. 68 Měli 736 koní, 245 mezků, [e] 69 435 velbloudů a 6 720 oslů.

70 Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem [f] zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. 71 Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem [g] zlata a 2 200 hřiven [h] stříbra. 72 Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven [i] stříbra a 67 kněžských suknic.

73 Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech.

Obnova bohoslužby

Čtení zákona

S příchodem sedmého měsíce už synové Izraele bydleli ve svých městech.

Footnotes:

  1. Nehemjáš 7:5 Neh 7:6–73 = Ezd 2:1–70
  2. Nehemjáš 7:6 2.Král 25:1–12
  3. Nehemjáš 7:33 podle LXX, Syr a Ezd 2:29 (MT: jiného Nebó)
  4. Nehemjáš 7:65 losy k dotazování na Boží vůli (Exod 28:30; 1.Sam 14:41–42)
  5. Nehemjáš 7:68 podle někt. hebr. rukopisů a Ezd 2:66 (v MT verš chybí)
  6. Nehemjáš 7:70 asi 8,5 kg
  7. Nehemjáš 7:71 asi 170 kg (též ve v. 72)
  8. Nehemjáš 7:71 asi 1,2 tuny
  9. Nehemjáš 7:72 asi 1,1 tuny
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes