A A A A A
Bible Book List

Nehemjáš 10 Bible 21 (B21)

Smlouva poslušnosti

10 „Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží.“

Svou pečeť připojili:

Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův.

Cidkiáš, Serajáš, Azariáš, Jeremiáš,

Pašchur, Amariáš, Malkiáš,

Chatuš, Šebaniáš, Maluk,

Charim, Meremot, Obadiáš,

Daniel, Gineton, Baruch,

Mešulam, Abiáš, Mijamin,

Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš.

To byli kněží.

10 Levité:

Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel

11 a jejich bratři:

Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,

12 Míka, Rechob, Chašabiáš,

13 Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš,

14 Hodiáš, Bani a Beninu.

15 Vůdcové lidu:

Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani,

16 Buni, Azgad, Bebaj,

17 Adoniáš, Bigvaj, Adin,

18 Ater, Chizkiáš, Azur,

19 Hodiáš, Chašum, Becaj,

20 Charif, Anatot, Nebaj,

21 Magpiaš, Mešulam, Chezir,

22 Mešezabel, Sádok, Jadua,

23 Pelatiáš, Chanan, Anajáš,

24 Hošea, Chananiáš, Chašub,

25 Halocheš, Pilcha, Šobek,

26 Rechum, Chašabna, Maasejáš,

27 Achiáš, Chanan, Anan,

28 Maluk, Charim a Baana.

29 Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, 30 ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla:

31 „Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny.

32 Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.

33 Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu [a] ročně na dílo Božího domu: 34 na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha.

35 Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně. [b]

36 Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. 37 Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. [c] 38 Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha.

Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. 39 Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu.

40 Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci.

Dům svého Boha nebudeme zanedbávat.“

Footnotes:

  1. Nehemjáš 10:33 asi 4 g
  2. Nehemjáš 10:35 Lev 6:5
  3. Nehemjáš 10:37 Exod 13:2; Lev 27:26–27; Num 18:15–16
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes