Add parallel Print Page Options

10 1-8 Ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hacalias na si Nehemias, ang gobernador. Pagkatapos ay si Zedekias at ang mga paring sina:

Seraias, Azarias, Jeremias,

Pashur, Amarias, Malquijas,

Hatus, Sebanias, Maluc,

Harim, Meremot, Obadias,

Daniel, Gineton, Baruc,

Mesulam, Abijas, Mijamin,

Maazias, Bilga at Semaias.

9-13 Sumunod ang mga Levitang sina:

Jeshua na anak ni Azanias,

Binui na mula sa angkan ni Henadad,

at sina Kadmiel, Sebanias,

Hodias,

Kelita, Pelaias, Hanan,

Mica, Rehob, Hashabias,

Zacur, Serebias, Sebanias,

Hodias, Bani at Beninu.

14-27 Mula naman sa mga pinuno ng bayan, ang lumagda sina:

Paros, Pahat-moab,

Elam, Zatu, Bani,

Buni, Azgad, Bebai,

Adonijas, Bigvai, Adin,

Ater, Hezekias, Azur,

Hodias, Hasum, Bezai,

Harif, Anatot, Nebai,

Magpias, Mesulam, Hezir,

Mesezabel, Zadok, Jadua,

Pelatias, Hanan, Anaias,

Hosea, Hananias, Hasub,

Halohesh, Pilha, Sobek,

Rehum, Hasabna, Maaseias,

Ahias, Hanan, Anan,

Maluc, Harim at Baana.

Ang Kasunduan

28 Kami, ang sambayanang Israel, ang mga pari, mga Levita, mga bantay-pintuan, mga mang-aawit at mga manggagawa sa Templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa Kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat nang pag-iisip 29 ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong Kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh.

30 Hindi(A) namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain.

31 Kung(B) sila'y magtinda ng trigo o anumang paninda sa Araw ng Pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila.

Tuwing ika-7 taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin.

32 Taun-taon,(C) magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos apat na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa Templo. 33 Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa Templo: tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa Araw ng Pamamahinga, Pista ng Bagong Buwan at iba pang kapistahan, iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel, at iba pang kailangan sa Templo. 34 Kaming lahat ay magpapalabunutan taun-taon, ang mga pari, mga Levita at mga mamamayan, para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinatakda ng Kautusan. 35 Taun-taon(D) ay dadalhin din namin sa Templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punongkahoy. 36 Dadalhin(E) din namin sa mga pari na maglilingkod sa Templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos; gayundin ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinatakda ng Kautusan. 37 Magdadala(F) rin kami taun-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungangkahoy. Magbibigay rin kami sa mga Levita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa Templo. 38 Sasamahan(G) ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga Levitang tagapaglikom ng ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi nito ay dadalhin nila sa kabang-yaman ng Templo para gamitin doon. 39 Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa Templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay-pintuan at ang mga mang-aawit. Hindi namin pababayaan ang Templo ng aming Diyos.