Messias ska komma från Betlehem

Samla nu dina skaror,

    du skarornas stad.
    De reser belägringsvallar mot oss,
        de slår Israels domare
            med käpp på kinden.
(A) Men du, Betlehem Efrata
    som är så liten
        bland Juda tusenden,
    från dig ska det åt mig komma
        en som ska härska över Israel.
    Hans ursprung är före tiden,
        från evighetens dagar.[a]
(B) Därför ska han överge dem
    fram till den tid
        då hon som ska föda har fött.
    Då ska de som är kvar
            av hans bröder
        få vända tillbaka till Israels barn.
(C) Han ska träda fram
    och vara en herde i Herrens kraft,
        i Herren sin Guds namns höghet.
    Och de ska ha ro,
        för han ska vara stor
            till jordens ändar.

Israels befrielse

Och han ska vara vår frid.
    När Assur stormar in i vårt land
        och tränger in i våra palats,
    då ställer vi upp sju herdar
            mot honom,
        åtta furstar ur folket.
(D) Och de ska beta av Assurs land
        med svärd
    och Nimrods land
        ända in i dess portar.
    Så ska han rädda oss från Assur[b],
        om denne kommer in i vårt land
    och tränger in över våra gränser.

(E) De som är kvar av Jakob
        ska vara bland många folk
    som dagg från Herren,
        som regnskurar på gräs
    som inte väntar på någon man
        eller dröjer för människors skull[c].
Ja, de som är kvar av Jakob
    ska vara bland hednafolken,
        mitt bland många folk,
    som ett lejon bland skogens djur,
        som ett ungt lejon
            bland fårhjordar
    som trampar ner där det går fram
        och river utan att någon
            kan rädda.
Må din hand vara upplyft
        över dina motståndare,
    och må alla dina fiender utrotas!

10 (F) Det ska ske på den dagen,
        säger Herren,
    att jag ska utrota dina hästar
            ur ditt land
        och förstöra dina vagnar.[d]
11 Jag ska utplåna städerna i ditt land
    och riva ner alla dina fästningar.
12 Jag ska utrota all trolldom hos dig,
    inga spåmän ska mer finnas
        bland dig.
13 (G) Jag ska utrota dina avgudabilder
        och dina stoder ur ditt land,
    och du ska inte mer tillbe
        dina händers verk.
14 Jag ska förstöra dina asherapålar[e]
        som du har ibland dig
    och ödelägga dina städer.
15 Jag ska i vrede och harm
    ta hämnd på de hednafolk
        som inte har lyssnat.

Footnotes

  1. 5:2 Citeras i Matt 2:6f som profetia om Kristi födelse. Efrata är området kring Betlehem (jfr Rut 1:2). Ordet ”tusenden” (hebr. alfeí) kan också översättas ”ätter” eller ”furstar” (jfr Matt 2:6).
  2. 5:6 rädda oss från Assur   Den assyriske kungen Sanherib tvingades avbryta sin belägring av Jerusalem 701 f Kr efter en ängels ingripande (2 Kung 19:35, 2 Krön 32:21, Jes 37:36).
  3. 5:7 dröjer för människors skull   Annan översättning: ”hoppas på människor”.
  4. 5:10 hästar ... vagnar   Utrustning för krig (jfr 2 Mos 14:9, Ps 20:8, 33:17).
  5. 5:14 asherapålar   Symboler för fruktbarhetsgudinnan Ashera, en andlig otrohet mot Herren (Jer 17:2, 3:13) som föregick domen genom Assyriens invasion (2 Kung 17:10, 16).

Bible Gateway Sponsors