Add parallel Print Page Options

29 Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas;
    ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak.
Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya,
    ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama.
Ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak sa magulang,
    ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan.
Ang kaharian ay matatag kung ang hari'y makatarungan,
    ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman.
Ang kunwang pumupuri sa kanyang kapwa,
    nag-uumang ng bitag na sa sarili inihahanda.
Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan,
    ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan.
Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap,
    ngunit ito'y balewala sa mga taong swapang.
Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo,
    ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino.
Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang,
    ito'y hahalakhak lang at lilikha ng kaguluhan.
10 Ang mamamatay-tao ay namumuhi sa taong tapat,
    ngunit ang matuwid, sa kanila'y nag-iingat.
11 Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan,
    ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata.
12 Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan,
    lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan.
13 Magkapareho sa iisang bagay ang mahirap at maniniil:
    Si Yahweh ang may bigay ng kanilang paningin.
14 Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay,
    magiging matatag magpakailanman ang kanyang kaharian.
15 Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan;
    ngunit ang batang suwail, sa magulang ay kahihiyan.
16 Kapag masama ang namamahala, naglipana ang karahasan,
    ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan.
17 Ang anak mo'y busugin sa pangaral,
    at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan.
18 Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan,
    ngunit mapalad ang taong sumusunod sa Kautusan.
19 Ang(A) utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan,
    pagkat di niya susundin kahit ito ay maunawaan.
20 Mabuti nang di hamak ang hangal
    kaysa taong ang sinasabi'y hindi na pinag-iisipan.
21 Kapag ang utusan ay iyong pinalayaw,
    siya na ang mag-uutos pagdating ng araw.
22 Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo;
    laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo.
23 Ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan,
    ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan.
24 Ang makipagsabwatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan:
    Kapag nagsabi ng totoo, ipabibilanggo ng hukuman,
    ngunit paparusahan naman ng Diyos kapag ang sinabi'y kasinungalingan.
25 Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba,
    magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka.
26 Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong,
    ngunit kay Yahweh lamang makakamtan ang katarungan.
27 Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid;
    ang masasama nama'y sa matuwid nagagalit.