Add parallel Print Page Options

Ang mga Kawikaan ni Solomon

Ang mga kawikaan ni Solomon:

10 Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang,
    ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang.
Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan,
    ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan.
Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan,
    ngunit ang masama'y kanyang ginugutom naman.
Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop,
    ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop.
Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan,
    ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan.
Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapala't kabutihan,
    ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan.
Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman,
    ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam.
Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa,
    ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita.
Ang namumuhay nang tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan,
    ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw.
10 Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan,
    at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan.
11 Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay,
    ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan.
12 Sari-saring(A) kaguluhan ang bunga ng kapootan,
    ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan.
13 Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan,
    ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan.
14 Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan,
    ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan.
15 Ang kayamanan ng mayama'y matibay niyang tanggulan,
    ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan.
16 Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay-buhay,
    ngunit ang sa masama, winawaldas sa kasamaan.
17 Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay,
    ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw.
18 Ang nagtatanim ng poot ay puno ng kasinungalingan,
    ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang.
19 Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala,
    ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala.
20 Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga,
    ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya.
21 Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang,
    ngunit ang mangmang ay namamatay nang walang karunungan.
22 Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan,
    na walang kasamang kabalisahan.
23 Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama,
    ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa.
24 Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya,
    ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya.
25 Tinatangay ng hangin ang taong masama,
    ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba.
26 Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo,
    gayon ang tamad na alipin, sa kanilang mga amo.
27 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay,
    ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal.
28 Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan,
    ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan.
29 Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid,
    ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig.
30 Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako,
    ngunit ang masama, kung saan-saan matutungo.
31 Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan,
    ngunit ang dilang sinungaling ay puputulin naman.
32 Ang salita ng matuwid ay palaging angkop,
    ngunit ang salita ng masama ay puro paninira.